tisdag 17 november 2009

En sjukförsäkring för arbete

Alliansens reformering av sjukförsäkringen var välbehövlig. Antalet sjukförsäkrade har sedan 2006 minskat med hälften från 200 000 till 100 000 människor. Jag har tidigare varit frågande inför att ett av världens rikaste länder med god arbetsmiljö, lagstadgad semester och 40 timmars arbetsvecka toppat sjukskrivningsstatistiken år efter år. Sjukförsäkringen skall självklart garantera ekonomisk trygghet vid sjukdom men också vara ett stöd för återinträdde på arbetsmarknaden för den som har varit långvarigt sjuk.

Grunderna i Alliansens sjukförsäkringsreform är
– Kortare väg till ett friskare liv
– Från passiva till aktiva åtgärder
- Sjukskrivna människor ska våga försöka arbeta – och arbetsgivare vilja anställa
– Bryta utanförskapet

En central ingrediens i den reformerade sjukförsäkringen är rehabiliteringsgarantin. Bara innevarande beräknas 30 000 sjukskrivna få vård och behandling genom garantins försorg. Det som egentligen borde ha varit självklart redan före valet år 2006 är att ingen person skall fastna sjukskrivning. Med Alliansens sjukförsäkringsreform har en maxgräns om 2,5 år med sjukpenning införts.

Sjukförsäkringen skall vara just en sjukförsäkring och inte fördold ersättning vid andra former av utanförskap, ex arbetslöshet. Kan tyckas självklart med är lika fullt kontroversiellt hos vissa, exempelvis socialdemokraterna.

torsdag 5 november 2009

Opositionen reserverar sig

Alliansens budget är ett steg närmare beslut i och med att Finansutskottet har bifallit riktlinjerna för den ekonomiska politiken och utgiftsramarna i regeringens budgetproposition för 2010. Debatt och beslut i Riksdagen blir den 18 november.

Huvuddragen i budgeten är:
• Jobbskatteavdraget utökas med ett fjärde steg.
• Kommuner och landsting får ett tillfälligt ökat i syfte att motverka den sjunkande sysselsättningen.
• Satsningar på den statliga infrastrukturen.
• Förstärka de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna med 54 000 platser. Antalet utbildningsplatser ska ökas tillfälligt.
• Pensionärerna får sänkt inkomstskatt.
• För att öka tryggheten för företagare införs förbättringar inom de offentliga trygghetssystemen avsätts 1,15 miljarder kronor till att sänka egenavgifterna.
• Rättsväsendet och brottsbekämpningen förstärks
• Resurser avsätts för klimatinvesteringar i utvecklingsländer. Detta är ett led i arbetet med att uppfylla Sveriges klimatmål.

Syftet är att dämpa fallet i sysselsättningen, värna välfärden, främja utvecklingen av företag och värna klimatet.

Opositionens motdrag är en riskkapitalfond för små o medelstora företag och ett program för effektivisering av statliga myndigheter. Viktigt är att inte glömma att beskattningen at fastigheter skall omformas så att det bidrar till fördelningspolitiken.

Jag är glad att det är den rödgröna röran som reserverar sig och inte Alliansen. Alliansen behöver fortsätta arbetet med att utveckla Svensk i rätt riktning, därför måste arbetet mot valseger 2010 intensifieras.

måndag 2 november 2009

Som man ropar får man svar

Mängden enkäter och frågor är ständigt ökande. Ofta handlar det om färdig formulerade frågor med färdigformulerade svar. Avsändaren brukar dessutom betona att svaren publiceras i deras medlemstidning, samma sak gäller även för icke svar. PRO:s enkät avviker på intet sätt från gängse mönster. Frågan PRO ställer lyder: ” Tycker du att det är rättvist att pensionärer betalar 700-1000 kr mer i skatt än andra, med samma inkomst?”

Enligt min mening är det omöjligt att lyfta ut en enstaka detalj utan att se till helheten. Det är endast en långsiktig jobbpolitik som kan göra det möjligt att långsiktigt trygga höjda pensioner och en god äldreomsorg, därför är det motiverat med åtgärder som motiverar till arbete. Men detta resonemang låter sig inte fångas med ett kort ja eller nej.

Alliansens och Moderaternas ekonomiska politik har dessutom medfört lägre skatt för äldre:
- Grundavdraget vid beskattning av pensionärer har höjts. From i år har skatten sänkts för nittio procent av landets pensionärer. Ytterligare skattesänkningar med 3,5 miljarder föreslås i budgeten för 2010.
- Inklusive 2009 års skattesänkning innebär förslaget för nästa år sänkt skatt för en garantipensionär på cirka 3500 och 4400 kronor per år.
– Särskilt prioriterade är de pensionärer med den lägsta ekonomiska standarden. Därav flera riktade insatser, så som höjningen av den skäliga levnadsnivån inom förmånerna särskilt bostadstillägg för pensionärer och äldreförsörjningsstöd.
– Pensionernas storlek ska variera mindre. Därför förslag om att värdet av buffertfonden ska beräknas som ett medelvärde av de tre senaste årens marknadsvärde istället för det senast kända marknadsvärdet.
– Moderaterna vill gå vidare med skattelättnader för äldre i den takt ekonomin tillåter.

Men detta går inte att formulera i ett ja eller ett nej där frågan dessutom är felformulerad. Därför får PRO inget svar från mig.

fredag 30 oktober 2009

Initiativ för jobb.

Mona Sahlin säger med emfas att (s) aldrig mer skall tappa initiativet i jobbfrågan. Vilket initiativ? De (s) initiativ som ledde till sjukskrivningar, förtidspensioneringar, deltidsarbete, friår, avskaffande av yrkesutbildningar? Det är inte trovärdigt att säga en sak på kongressen och sedan agera politiskt på ett sätt som ger rakt motsatt effekt. En politik för arbete måste först och främst erbjuda incitament för att starta och driva företag, incitament för att arbeta. Utbildning är en grundförutsättning oavsett om det handlar om yrkesutbildning eller akademisk utbildning. Den som blir sjuk skall erbjudas stöd för återgång till yrkeslivet, liksom den som blir arbetslös. Den som vill arbeta deltid skall naturligtvis ha möjlighet till detta och den som vill ta ett friår kunna göra så, men inte på någon annans bekostnad, vare sig arbetsgivarens eller skattebetalarnas. Om (s) fyller sina slagord med realistiskt innehåll kan de framstå som trovärdiga i annat fall får de se att andra har initiativet ner det gäller jobben.

Alliansen senaste satsning när det gäller jobben, arbetslivsinriktad rehabilitering, för att stödja långtidssjukskrivnas återgång till arbetet är ett exempel på initiativ för jobben. På tal om att ta initiativ för jobben

onsdag 28 oktober 2009

Ämnen som alltid leder till debatt

Under de tre år jag varit aktiv bloggare är min erfarenhet att det är två ämnen som alltid förorsakar debatt med blogginlägg, kommentarer och personliga e-brev. Ibland positivt men ofta i negativa ordalag. Egentligen tycker jag att det är egendomligt att just jämställdhet och invandring skall vara de frågor som alltid leder till diskussion. Frågan om jämställdhet handlar inte om något annat än lika behandling, samma rättigheter och skyldigheter för alla medborgare, inklusive kvinnor och män. Frågan har dessutom varit ett aktuellt debattämne i mer än 100 år.

Invandring är inte heller en ny företeelse utan har genom historien alltid varit aktuell. Det handlar om människors rätt till skydd men också möjlighet att finna sin utkomst på en annan plats än födelseorten.

Varför just dessa två frågor än idag orsakar debatt och mycket känslor är fascinerande. Vad är orsaken? Kan det vara rädsla för att själv förlora något, rädsla för det nya eller rent av fördomar? Något annat?

Jag har inget svar på frågorna men tycker att det är viktigt att debatten fortsätter och inte somnar av. Jämställdhet och invandring är alldeles för viktiga frågor för att tystas ned.

tisdag 27 oktober 2009

En jobbpolitik för trygga pensioner

Grunden för långsiktigt trygga pensioner är en politik som prioriterar arbete. När Alliansen tillträdde efter valet var utanförskapet stort varför det var nödvändigt att prioritera åtgärder som stärkte arbetslinjen och förhindrade att pensionerna urholkades. Detta är lika aktuellt i dag med en internationell finansiell ekonomisk kris.
Exempel på åtgärder riktade mot äldre är:
• stärkt arbetslinje
• Sänkt skatt för pensionärer med höjt grundavdrag
• Dubbelt jobbskatteavdrag för alla över 65 år
• Slopad särskild löneskatt för alla över 65 år

Från och med i år har skatten sänkts för nittio procent av landets pensionärer. Regeringen har i höstbudgeten föreslagit ytterligare skattesänkningar med 3,5 miljarder för 2010. Inklusive 2009 års skattesänkning innebär förslaget för nästa år sänkt skatt för en pensionär med garantipension cirka 3500 och 4400 kronor mer per år.

Lönelördag är lika med moderatkampanj


I lördags var det åter dags för kretsens gemensamma kampanj i Skärholmens Centrum. Ingen kunde missa att det var moderater på torget eftersom vi var många, såväl medlemmar i femte kretsen som M-kvinnor. Jag tycker att samtalet med medborgarna är det absolut roligaste och viktigaste inslaget i det politiska uppdraget.

fredag 23 oktober 2009

Rehabilitering - ja tack

Ännu en ljusglimt i Alliansens politik har presenterats. Jag ser verkligen framemot att behandla propositionen med förslag om stöd till långtidssjukskrivning.

Utgångspunkten är att erbjuda människor en möjlighet tillbaka till arbete genom rehabilitering.

Regeringen föreslår att 17 miljarder kronor avsätts under de kommande tre åren i syfte att stödja långtidssjukskrivna personer i deras återgång till arbete. I korthet innebär förslaget att när den bortre gränsen för sjukpenning, 914 dagar eller den tidsbegränsade sjukersättning upphör ska aktivt stöd och hjälp erbjudas hos Arbetsförmedlingen. Målsättningen är att individen åter skall kunna arbeta.

De berörda får möjligheten att medverka i en tre månader lång introduktion hos Arbetsförmedlingen där varje persons individuella förutsättningar och behov av stöd utreds. Därefter kommer Arbetsförmedlingen att erbjuda arbetslivsinriktad rehabilitering, t.ex. lönebidrag, jobb- och utvecklingsgarantin, anställning via Samhall. Ersättningen till de deltagande blir den samma som för aktivitetsstöd, dvs. samma ersättning som gäller för den som redan idag medverkar i åtgärderna.

Enligt min uppfattning förtjänar alla seriösa förslag till åtgärder för att stödja människors väg från sjukskrivning till arbete en positiv hantering vilket i allra högsta grad gäller denna proposition.

torsdag 22 oktober 2009

Bättre sent än aldrig med en reformerad gymnasieskolan

Inte en dag för sen har beslut tagits om den nya gymnasieskolan. Förändringarna kommer att ge fler ungdomar förutsättningar att klara av gymnasieskolan. I ett modernt samhälle behövs olika kompetenser och därför är det positivt att såväl praktiska som teoretiska intressen välkomnas i den nya gymnasieskolan.

Den nya högskolan får två övergripande inriktningar, en med 6 högskoleförberedande program och 12 yrkesförberedande program. Dessutom införs två nya examina, en högskoleförberedande examen och en yrkesexamen. Olika behörighetsregler kommer att gälla för yrkesprogram och de högskoleförberedande programmen.
De största förändringarna är
– På yrkesprogrammen ökar tiden för yrkesämne och tiden för allmänteori minskar.
– Antagningskraven för gymnasiet förändras. I framtiden måste eleven vara godkänd i svenska, engelska och matematik samt nio andra ämnen för att vara behörig till de högskoleförberedande programmen. Till det yrkesförberedande krävs godkänt i fem andra ämnen utöver svenska, engelska och matematik för behörighet.
– Programstrukturen förändras. Det humanistiska och det ekonomiska programmet återinförs.
– De specialutformade program kommer att finnas kvar och skall kvalitetsgranskas av Skolverket.

Också när det gäller utbildning är Alliansens politik rätt.

torsdag 15 oktober 2009

En politik för jobb med Alliansen

Min summering av Alliansens politik är kort och gott – en politik för jobb. Utan arbete blir det ingen trygghet vare sig i samhället eller för individen. Några exempel på Alliansens satsningar för jobben är:
- Statsbidragen till kommuner och landsting höjs tillfälligt med 10 miljarder kronor 2010 för att undvika uppsägningar i välfärdens kärna.
- Skattereduktion på ROT-arbeten och sänkta socialavgifter.
- Skattelättnader på arbetsinkomster ökar människors konsumtionsutrymme och håller igång ekonomin.
- Bättre matchning och en effektivare arbetsmarknadspolitik. Ökade resurser till aktivering inom arbetsmarknadspolitiken.
- Jobb- och utvecklingsgaranti med individuellt utformade åtgärder.
- Ökning av antalet utbildningsplatser inom yrkesvux/komvux, yrkeshögskolan samt universitet och högskola.
- Jobbskatteavdraget har förstärkt drivkrafterna för att arbeta, vilket är viktigt för att undvika att arbetslösheten biter sig fast.
- Enklare att starta och driva företag genom bl a minskad administrativ regelbörda, sänkt bolagsskatt och nedsatta egenavgifter.
- Enklare att tillfälligt anställa personer upp till 24 månader och möjligheten till säsongsanställning har återinförts.
- Forsknings- och innovationssatsning med nivåökning om fem miljarder kronor för anslagen 2012.

Alliansen gör skillnad

fredag 2 oktober 2009

Sänkt skatt för pensionärer med Alliansens budget 2010

Höstbudgeten innebär skattesänkningarna på 3,5 miljarder kronor för pensionärerna.
Det beräknas medföra sänkt skatt med 1000-1200 kr per år för dem med enbart garantipension. Skattesänkningen blir sedan högre upp till ca 3000 kr per år för dem med full inkomstpension. Inklusive 2009 års skattesänkning innebär detta sänkt skatt med 3500-4400 kronor per år för en pensionär med garantipension.
Det har varit mycket diskussioner om varför personer som arbetar för jobbskatteavdrag men inte pensionärer förklaringen till detta är att arbetslinjen prioriteras eftersom et är viktigt att fler personer arbetar. Däremot har Regeringen har alla pensionärer fått sänkt skatten för i två omgångar.

Finanskrisen har tyvärr drabbat Sverige hårt liksom de flesta andra länder. Pensionssystemet är konstruerat så att skulderna alltid måste motsvaras av lika mycket tillgångar. Detta gör att ”bromsen slår till när ekonomin går ned. När den ekonomiska utvecklingen vänder kommer värdet av pensionsrätterna automatiskt att öka.
Alliansen har genomfört ett flertal reformer under mandatperioden vilka är ett stöd för Sveriges äldre, exempelvis:
- Höjt grundavdrag steg 1 för pensionärer
- Höjt äldreförsörjningsstöd och särskilt bostadstillägg till pensionärer
- Höjt förbehållsbelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen
- Extra stort jobbskatteavdrag för +65
- Slopad särskild löneskatt
- Höjd bostadskostnadsgräns för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd för den som är 65 år eller äldre
- Fritt val inom äldreomsorgen
- Nationell värdegrund inom äldreomsorgen
- Förbättrat anhörigstöd
- Tandvårdsreform
- Slopad statlig fastighetsskatt
- Begränsningsregeln i fastighetsskatten behålls för pensionärer
- Slopad förmögenhetsskatt

söndag 27 september 2009

Återtagit rodret på Wikipedia

Efter tre timmars arbete har jag äntligen lyckats återställa min text på Wikipedia. Att ordet skall vara fritt på Internet är jag den första att skriva under på. Smatidigt leder upplevelsen av att ha blivit kapad till reflektion. Hur skall material skyddas på nätet? Vilket ansvar har exempelvis Wikipedia och andra företag för hur material hanteras på deras websidor? Hur skall personer skyddas från att deras identiteter blir stulna? Säkerhet på nätet handlar om mer än kontokort, upphovsrätt, falska identiteter. Problemet är uppenbarligen stort för under de få timmar som passerat sedan jag skrev min text om kapad identitet har gensvaret varit stort, meddelanden har skockats i min e-postlåda. Säkerhet på nätet är definitivt en fråga jag kommer att arbeta vidare med, självklart med det fria ordet som grundbult.

Kapad av Wikipedia

Internet är härligt, tillgången på information oändlig. Tyvärr har medaljen en baksida. Besökte nu på morgonen Wikipedia och upptäckte till min förvåning att den text som finns om mig är inte min. Vem har ändrat? När har ändringen gjorts? Eftersom texten är låst kan jag inte ens korrigera den. Noterar även att Wikipedias text om släkten Cederfelt är felaktig, vad annars.
För den som söker information på nätet gäller det att ha både hängsle och livrem.

Återigen blir jag varse vikten av att den lagstiftning som gäller i andra sammanhang också skall gälla på nätet.

lördag 26 september 2009

10 reformer i trygghetssystem för företagare

Ett av Alliansens vallöften var att förbättra tryggheten för företagare. Nu höstbudgeten förslag till 10 reformer inom sjukförsäkring, föräldraförsäkring och arbetslöshetsförsäkring för företagare är därför ett steg i rätt riktning . Med budgetförslagen blir det tryggare för den som vill bli företagare, för den som är företagare och för den som vill anställa. 480 miljoner kronor avsätts för reformerna. Reformerna innebär i korthet
1. Ett uppbyggnadsskede på två år i sjuk- och föräldraförsäkringen för egenföretagare
2. Större trygghet i arbetslöshetsförsäkringen för företagare under ett uppbyggnadsskede.
3. Egenföretagare ges möjlighet att välja längre karenstid i sjukförsäkringen.
4. ”Jämförelseinkomsten” för egenföretagare i sjuk- och föräldraförsäkringen tas bort.
5. Egenföretagare som tar ut tillfällig föräldrapenning ska kunna göra det på jämlika villkor som anställda.
6. Möjligheten till havandeskapspenning på grund av risker i arbetsmiljön för företagare ska analyseras.
7. Ökade incitament att driva företaget vidare även när företaget tillfälligt går sämre.
8. Enklare att göra uppehåll i näringsverksamheten och få arbetslöshetsersättning.
9. Tydligare regler för kombinatörer och för personer som driver företag som bisyssla.
10. Generellt högkostnadsskydd avseende sjuklönekostnader för arbetsgivare.

fredag 18 september 2009

Framkomlighet med Förbifart

Efter att morgon efter morgon ha tillbringat tid med att i det närmaste stå stilla i en lång ringlande bilkö på Essingeleden känns behov av Förbifart Stockholm mycket påtagligt. Med fungerande leder runt Stockholm minskar köerna och därmed också de utsläpp som köerna genererar. Förbifarten medför även till trafiksystemet blir mindre lika känsligt för störningar än vad som är fallet idag. När ett stopp uppstår blir det möjligt att välja ett annat alternativ.

Eftersom fyra femtedelar av vägen byggs i tunnel undviks intrång i naturmiljöer, splittring av naturområden och bullerspridningen begränsas. Dagens Förbifart Stockholm är ett helt annat projekt än de som diskuterades under 1980- och 1990-talen.

tisdag 15 september 2009

Skattesänkning för ålderspensionärer

Ordning och reda i statsfinanserna är ett av Alliansens vallöfte. Därför är det extra glädjande att årets höstbudget innehåller skattelättnader för Sveriges pensionärer. Det finansiella läget är något stabilare nu än tidigare och statsfinanserna i ordning vilket också återspeglas i politiken.

Ålderspensionärer över 65 år och med full garantipension kommer att få sänkt skatt med mellan cirka 1 000 och 1 200 kr per år beroende på kommunalskattenivå. En pensionär med full garantipension får härigenom en högre disponibel inkomst 2010 jämför med 2009. Pensionärer som har 150 000 kronor i inkomst får en skattesänkning på mellan cirka 1 750 och 2 100 kronor per år beroende på kommunalskattenivå.
Tilläggas skall att redan 2009 sänktes skatten för 90 procent av pensionärerna, genom ett förhöjt grundavdrag, som gav en pensionär med ingen eller låg inkomstpension 2 300–3 500 kronor i årlig skattelättnad. För en garantipensionär innebär detta totalt sänkt skatt med mellan cirka 3 500 och 4 400 kronor per år. För en pensionär med 150 000 kronor i inkomst blir den totala sänkningen cirka 2 750 kronor per år.

Tilläggas skall att Alliansen har genomfört flera reformer till stöd för Sveriges äldre under mandatperioden. Bostadstilläggen har förstärkts, satsningar har gjorts och görs för att stärka kvaliteten i äldreomsorgen, för att fler äldre ska få tillgång till ett anpassat boende samt möjlighet att välja utförare inom äldreomsorgen. Med lagen om valfrihet ges kommunerna ökade möjligheter att ge alla rätt att välja hemtjänst och särskilt boende med god kvalitet. Kraftfulla satsningar har också skett inom hälso- och sjukvården för att öka tillgängligheten. Därtill har reformer genomförts till stöd för äldre som väljer att arbeta även efter sin pensionsålder, genom ett i princip dubbelt jobbskatteavdrag för personer över 65 år. Arbetsgivare som anställer pensionärer har också befriats från den särskilda löneskatten, vilket ökar äldres möjligheter att få jobb.

Alliansen gör skillnad.

söndag 13 september 2009

Ordning och reda

Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till fallande produktion och hastigt stigande arbetslöshet i en omfattning som saknar motstycke i modern tid. Som ett litet och handelsberoende land har Sverige drabbats hårt. Alliansens agerande för att dämpa sysselsättningsfallet, motverka att arbetslösheten blir bestående och samtidigt värna välfärden ger resultat på sikt. Samtidigt är det viktigt att fokusera på fler frågor som är centrala för en demokrati, exempelvis rättsväsendet. Sverige ska vara ett tryggt land att leva i. En viktig ingrediens i en rättsstat är en fungerande brottsbekämpning. När nu Alliansen har enats om ett tillskott till rättsväsendet på ytterligare 4 miljarder för innevarande och nästa år kan vallöftet om att Sverige skall ha 20 000 poliser år 2010 infrias. Den minnesgode kan dra sig till minnes att Alliansen under mandatperioden höjt de årliga anslagen till rättsväsendets med drygt 5 miljarder kronor. Utöver denna permanenta höjning har ytterligare närmare 2,5 miljarder i engångsvisa medel tillförts rättsväsendet. Satsningarna på polisen kan tyckas enorma och det är de också, men om tidigare socialdemokratiska regeringar satsat på polisen och aktivt arbetat för ett fungerande rättsväsen hade polisens behov av extrasatsningar varit mindre. Ansvarstagande lönar sig både vad gäller ekonomi och rättsväsen.

lördag 12 september 2009

Förbifart Stockholm - ja tack

Äntligen verkar Förbifart Stockholm bli verklighet. Alliansregeringens beslut att säga ja till Förbifarten betraktar jag som historiskt. Visionen om en ringleden runt Stockholm, att bygga ihop norr och söder, att underlätta förutsättningarna för att bo och arbeta på skilda sidor av Mälardalen närmar sig verklighet. Beslutet är bra för arbetsmarknaden, boendet, ekonomin och inte minst miljön. Stockholm-Mälardals-regionen är den folktätaste regionen Sverige och beräknas växa än mer. Befolkningen i Stockholmsregionen beräknas öka med över 25 procent de närmaste 25 åren. Med Förbifart Stockholm blir infrastrukturen i Stockholm funktionell. Trafikmängden på Essingeleden kommer att minska. Kollektivtrafiken ges förutsättningar att utvecklas i takt med befolkningsutveckling och förändrade resmönster, exempelvis direktbussar som trafikerar söder-norr. Ännu återstår arbetsplan, miljökonsekvensbeskrivning, tillstånd enligt miljöbalken, samråd med markägare, allmänhet, intressorganisationer och myndigheter. Det skulle vara förödande för Mälardalsregionen om byggprocessen försenas eller stoppas. Vi är många som redan idag har tröttnat på att köa och köra omvägar för att ta oss från söder till norr. Enligt min mening är det ända raka är att snarast möjligt sätta spaden marken och börja planera för nästa förbifart.

torsdag 3 september 2009

Tvätta händerna

Svininfluensan är här och med den oro, rädsla och våndor. Debatten om hur smittspridningen skall minska handlar framför allt om vaccination. Problembeskrivningen utgår från svårigheter att få fram ett säkert läkemedel till alla, rekrytera personal, logistik och kostnader. Därför vill jag slå ett slag för god handhygien - tvätta händerna ofta och noga. God hygien är en väl beprövad metod för att minska smittspridning. Redan under 1800-talets mitt lyfte Florence Nightingale betydelsen av god hygien. Nightingale pekade ut bristande hygien som den främsta orsaken till den höga dödligheten bland soldaterna på fältsjukhuset i Krim. Svininfluensan har sällan dödlig utgång för den som smittats och upplevs ofta som en förkylning, passerar på några dagar. För personer med nedsatt eller bristande immunförsvar kan sjukdomen ha allvarlig utgång. Med dagens levnadsstandard har alla möjlighet att bidra till minskad risk för smittspridning och även minska risken för att själv insjukna - tvätta händerna.

måndag 24 augusti 2009

Stockholm - underbar men dyr

Fyra ledande socialdemokrater skriver i dagens DN att stockholmarna har högre levnadsomkostnader än boende i mindre orter. Så sant, därför omvandlade Alliansen fastighetsskatten till en kommunal avgift om högst 6000 kr per år och avskaffade förmögenhetsskatten. Den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus underlättar för boende att själv äga sina bostäder oavsett om det är en lägenhet i city eller förort. När nu socialdemokraterna går ut och säger att de” måste underlätta för fler att göra boendekarriär” och att de vill genomföra en bostadspolitik för blandade upplåtelseformer finns risk att socialdemokratin uppfattas göra helt om, att de plötsligt vill att fler skall har möjlighet att äga sin bostad. Men se så var nog inte tanken för i nästa andetag skriver de att de vill utveckla allmännyttan till att omfatta villor och radhus. Socialdemokratisk bostadspolitik är därmed sig lik. (s) utveckling av politiken handlar om att utöka möjligheten för offentliga sektorn att äga bostäder. Huruvida de vill återinföra fastighets- och förmögenhetsskatten, de två skatter som drev människor bort från boende i egna hem sägs inget.

Student i Stockholm

Universitet och högskolor är i startgroparna inför höstens terminsstart. Många ungdomar är glada över att ha fått en studieplats, tyvärr riskerar lyckan att grusas på grund av bostadsbristen. Varje år är situationen den samma. Bostadsbristen är alltid stor i Stockholm men bristen blir extra tydlig vid terminsstart. Enligt min mening finns det endast en väg ut ur bristen och det är att bygga mer, bygga i city, bygga i förorten och bygga på höjden. För att uppnå ökad rörlighet och ökad möjlighet att få lägenhet bör lägesfaktorn få ökad betydelse, möjlighet att ombilda hyresrätter till bostadsrätter fortsätta och uthyrning i andra hand underlättas. Stockholm är en attraktiv studieort varför det är tråkigt om studenter väljer bort Stockholm på grund av bostadsbristen.

onsdag 19 augusti 2009

Vem vill du bjuda på middag?

Äntligen, vännerna kommer på middag, maten är dukad och drycken precis tagen ur kylen. Vem vill du då se som speciellt inbjuden gäst? En socialdemokratisk politiker? Är du kvinna mellan 25-40 och boende i Stockholm - Grattis! Du är precis den värdinna (s) söker för sina politiska dinnerparty, benämningen är deras egen. Socialdemokraternas opinionssiffror är i fritt fall, förtroendet för partiledaren lågt och deras nya drag är att bjuda in sig på middag! Politiken blir inte bättre för att den serveras på fat. Blir jobben fler, kvaliteten på utbildningen högre och vårdköerna kortare när Mona Sahlin sitter med vid middagsbordet? Jag är övertygad om att vägen till väljarnas röst inte går via magen.

onsdag 29 juli 2009

Mångfald inom hälso- och sjukvården

Att mångfald inom hälso- och sjukvården är positivt instämmer Ylva Johansson (s) i enligt en artikel i Läkartidningen. Ylva Johansson säger till och med att "valfrihet kan skapa mångfald och förutsättningar för ökad kvalitet och bör därför stimuleras". Vad detta sedan innebär i praktiken återstår att se. Talar Ylva Johansson om valfrihet för landstingspolitikerna, vården eller patienterna? Vad säger koalitionsparterna Vänsterpartiet och Miljöpartiet om den nya socialdemokratiska linjen? Personligen hoppas jag att vi inte kommer att få se den socialdemokratiska variationen på valfrihet sjösatt utan att väljarna ger Alliansen förnyat förtroende.

fredag 24 juli 2009

Oacceptabel lagstiftning

Riksdagen i Litauen har fortfarande möjlighet att riva upp sin nystiftade lag som diskriminering av homosexuella. Lagstiftningen träder i kraft den 31 mars 2010 varför det brådskar för den Litauiska regeringen att utarbeta ett nytt lagförslag. Bakgrunden till lagen är att skydda minderåriga från olika former av skadlig påverkan. Enligt min uppfattning är en lagstiftning som bygger på diskriminering och förbud av homosexuella personer helt fel väg. Om syftet verkligen är att erbjuda barn och ungdomar en god uppväxt skall lagstiftningen utgå från de mänskliga rättigheterna, motverka fördomar och förtryck.

Island till EU

Äntligen har Island ansökt om medlemskap i EU. Det isländska Alltinget har antagit regerings proposition om att ansöka om medlemskap i EU. Frågan om det isländska EU- medlemskapet är en av punkterna på dagordningen vid EU:s rådsmöte den 27 juli. Dagens EU-nämnd biträder regeringens linje om att ge kommissionen i uppdrag att utarbeta en s.k. avid, dvs. ett yttrande över Islands beredskap att inleda förhandlingar. Jag delar uppfattningen att Islands ansökan om medlemskap är positivt men att samma krav skall ställas på Island som för andra länder inför prövning av dess medlemskap i EU. Förhoppningsvis uppfyller Island kriterierna och ytterligare ett nordiskt land kan räknas in bland EU-länderna.

tisdag 14 juli 2009

Ny infrastruktur i Stockholm

Äntligen verkar de behövliga satsningarna på infrastruktur i Stockholmsregionen bli en realitet. Från beslut till handling är vägen lång, december 2008 beslutade Riksdagen om satsningar på infrastrukturen för perioden 2010-2021. Utbyggnaden av infrastrukturen är nu ytterligare ett steg närmare genomförandet eftersom Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län har tecknat en överenskommelse om 70 olika spår- och vägprojekt. Det tredje steget på väg mot genomförande är regeringens beslut 2010 om de infrastrukturella satsningarna. Min förhoppning är att spaden sätts i marken snarast, helst redan i går. Med utbyggd infrastruktur i Stockholmsregionen minskar trängseln, regionen knyts samman, miljön förbättras och konkurrenskraften ökar. Med den planerade utbyggnaden kan ringen runt Stockholm äntligen bli en realitet.

tisdag 9 juni 2009

Finns framtidens Marie Curie i Sverige?

Sedan 2007 har antalet professorer ökat vid universiteten och utgör nu nästan 20 procent av den undervisande och forskande personalen. Tyvärr är antalet kvinnliga professorer fortfarande få. Uttryckt i procent är 20 procent av professorerna i Sverige kvinnor. Men det finns hopp om framtiden eftersom andelen kvinnliga lektorer ökaroch är idag 40 procent.
Jag anser att det är angeläget med fler kvinnliga forskare och fler kvinnliga professorer. Kvinnliga elever och studenter har ofta bättre studieresultat än manliga elever och studenter. Detta förhållande bör också åskådliggöras bland de akademiska toppositionerna. Enligt min uppfattning är kvotering fel väg för att öka antalet kvinnliga professorer. Däremot är jag en varm anhängare av att synliga göra skillnader och förändringar av könsfördelning via statistik precis så som SCB gör. En hög andel kvinnliga forskare och professorer bör locka duktiga kvinnliga studenter att söka till de universitet där de har goda möjligheter till karriär. Ytterligare en väg för att öka antalet kvinnliga professorer är att via politiken ge extra forskningsanslag destinerade för kvinnor, uppmuntra högskolorna att öka antalet kvinnor i forskning kommittéer och nämnder samt sist men inte minst utse fler kvinnliga ledamöter i högskolornas styrelser. Med fler kvinnliga professorer ökar möjligheterna för fler kvinnor att utvecklas till toppforskare med internationell höjd. Det är dags för en ny Marie Curie.

fredag 29 maj 2009

Rösta idag och inte i morgon

9 dagar kvar, därefter är det försent att rösta. Glädjande nog träffar jag fler och fler personer för varje dag som har röstat i valet till Europaparlamentet. Dessutom är det ytterst få personer som diskuterar huruvida Sverige skall vara medlem i EU eller ej. Diskussionerna handlar istället om vilka frågor Moderaterna prioriterar i EU, vilka som är våra tre viktigaste frågor, vad vill vi göra för att förbättra djurhållningen. Min konklusion är att intresset för EU ökar och att fler personer vill använda sin rättighet att rösta. Hur valutgången blir är för tidigt att uttala sig om, opinionsmätningarna baserar sitt resultat på ett begränsat urval, intervjuerna i media omfattar än färre personer. Men om min ryggmärgskänsla stämmer efter tolv dagars kampanjande är det stor möjlighet att vi Moderater går framåt med ett mandat. Valutgången känns spännande. Din röst kan göra skillnad - rösta idag och inte i morgon.

fredag 22 maj 2009

Moderater tar ansvar för miljön

Sverige svarar för endast 0,2 procent av världens utsläpp av
växthusgaser. Det understryker vikten av ett starkt EU-samarbete
för att hantera den globala utmaning som klimatfrågan
innebär. Redan i dag gör EU mest för klimatet och miljön i hela världen
och inom unionen är Sverige det land som tar det största ansvaret. För mig som
moderater är det viktigt att Sverige fortsätter att vara en pådrivande kraft
för att EU tar sig an miljö- och klimatfrågorna på allvar med bindande mål,
samarbete och lagstiftning.
EU har hunnit långt men mycket mer behöver göras för att bryta medlemsstaternas beroende av fossila bränslen. Vi moderater vill att EU ska vara världens renaste region och på sikt bli helt oberoende av fossila bränslen. Fler länder behöver följa den svenska linjen och frivilligt ta på sig ännu större utsläppsreduktioner än vad EU kräver av oss. Samtidigt finns mer att göra för att förbättra miljön också på andra områden. I Sveriges närområde är Östersjön ett bra exempel på att samarbete är viktigt för en bättre havsmiljö. En röst på Moderaterna i valet till Europaparlamentet är en röst för en renare miljö.

tisdag 19 maj 2009

Moderat EU-politik

Idag har vi Moderater presenterat vilka frågor som är prioriterade i det moderata Europeiska samarbetet under den kommande mandatperioden.

* Vi tar ansvar för att ta Europa ur krisen
* Vi tar ansvar för att leda arbetet mot klimathotet
* Vi tar ansvar för att värna tryggheten och rättssäkerheten i Europa
* Vi tar ansvar för att stärka Europas roll i världen
* Vi tar ansvar för att göra EU mer effektivt

Personligen är jag nöjd med de Moderata prioriteringarna eftersom jag anser att de överensstämmer väl med den politik vi driver nationellt. Dessutom är frågorna av den art att det behövs ett Europeiskt samarbete för att få genomslag. Rösta Moderat i valet till Europaparlamentet. Din röst gör skillnad.

En ansvarsfull politik också i Europa

Den moderata EU-politiken bygger på ansvarstagande också i EU. Det är viktigt att ta ansvar för Europas ekonomi för att övervinna den internationella ekonomiska finanskrisen. Rätt politik nu säkrar och stärker svensk konkurrenskraft i världen. Avgörande för att nå resultat är att driva en ansvarsfull ekonomisk politik i hela EU och att inte riskera statsfinanserna. I stället för att bygga upp nya murar behöver medlemsstaterna verka för en öppen ekonomi där det är lätt för dem att handla med varandra.

Det är inte bara den ekonomiska krisen som kräver politiskt ansvarstagande. Europa och resten av världen står också inför en global klimatutmaning. Den kan endast mötas genom globalt samarbete, som EU ska leda.

Den ekonomiska krisen och klimatutmaningen visar att många av de frågor som är viktiga för Sverige bara kan hanteras genom ett starkt Europasamarbete. Samtidigt är det viktigt att betona att EU inte ska göra mer inom alla områden. Det Europeiska samarbetet bör koncentreras till områden som är viktiga för Sverige och Europa.

söndag 17 maj 2009

Språket är nyckeln in i samhället

Ett vanligt ämne för diskussion i valstugan är integrationspolitik och vad vi moderater vill göra angående invandring. Min uppfattning är att bra integrationspolitik handlar om att underlätta för nyanlända att snabbt etablera sig i det svenska samhället och att skapa möjligheter till framtidstro. Kompetens måste tas tillvara och politiken måste ge mycket tydliga incitament till snabb etablering.

Språket är den enskilt viktigaste vägen in i det svenska samhället. Språket förenar och ökar chansen till ett jobb i Sverige. Begriplig men bruten svenska borde höras mycket oftare på offentliga och privata arbetsplatser även i Sverige. Känslan av diskriminering desillusionerar unga människor. En effektiv språkutbildning är en avgörande faktor för många invandrares framtid i Sverige.

Svenska för invandrare (SFI, som ofta anklagats för att inte förmedla tillräckliga språkkunskaper ens för dem som klarar utbildningen med godkänt betyg behöver förbättras och anpassas efter individens behov med sikte på yrkeslivet.

fredag 15 maj 2009

Moderat politik har stöd hos oppositionen

Den senaste opinionsundersökningen från Skop visar att över hälften av de socialdemokratiska sympatisörerna tycker att regeringen gör ett bra jobb med att hantera den ekonomiska krisen.
Bland Socialdemokraternas sympatisörer anser 55 procent att regeringen gör ett bra eller ganska bra jobb, 66 procent av Miljöpartiets sympatisörer och 38 procent av Vänsterpartiets sympatisörer håller med. Av de tillfrågade tyckte 58 procent att Moderaterna hade bäst idé er för att värna statsfinanserna. 33 procent föredrog Socialdemokraterna. Av Moderaternas egna sympatisörer tycker 90 procent att regeringen gör ett bra jobb.
Jag bedömer att undersökningens resultat stämmer väl överens med verkligheten. Min känsla har under en längre tid varit att stödet för den moderata politiken ökar successivt. Enligt min uppfattning är medborgarnas stöd det befästa betyg Alliansen kan få för den politik vi driver.

torsdag 14 maj 2009

Var tar yttrandefriheten vägen?

Det franska beslutet som gör det möjligt för den franska staten att beordra internetoperatörer att stänga av personer som fildelat upphovsrättsskyddat material i upp till ett år är ett stort kliv bakåt för yttrandefriheten. Det är fritt att trycka och distribuera tidningar och böcker. Är materialet olagligt följer en rättslig process med prövning i domstol, men rätten att trycka och publicera tidningar och litteratur upphör inte. Den franska lagstiftningen hotar grundläggande rättigheter som rätt till att inhämta information och yttrandefrihet. Internet är vår tids media och att staten skall ha rätt att avstänga personer från nätet är fel väg att gå för att motverka illegal fildelning. Utöver intrånget i yttrandefriheten ser jag beslutet om avstängning som ett stort hot mot upphovsrätten. Samhället får inte utvecklas i en riktning där åtgärder för att skydda upphovsrätten leder till motsatt effekt och medborgarnas stöd för upphovsrätten undergrävs. Dessutom anser jag att staten skall värna yttrandefriheten och inte motverka denna.

tisdag 12 maj 2009

Klimatutmaningen kräver globala lösningar

EU har världens mest ambitiösa klimatpolitik, men fortfarande kan många medlemsstater göra mer för att minska utsläppen av växthusgaser. Stora delar av EU är beroende av fossila bränslen med väldigt negativa effekter för miljön.

Samtidigt har Sverige överskott på miljövänlig el som vi skulle kunna hjälpa andra länder att minska sitt beroende av kol, olja och gas med. Därför förespråkar vi moderater en gemensam energimarknad i EU där svensk el ges möjlighet att exporteras till övriga medlemsstater. Det skulle vara bra för miljön i hela Europa och innebära att EU som helhet kan göra mer för att möta klimatutmaningen. Tyvärr driver svenska socialdemokrater den rakt motsatta linjen och vill försvåra för EU:s länder att lösa klimatutmaningen tillsammans. Det är en klimatnationalism som vi moderater tar starkt avstånd ifrån.

Klimatfrågan är global och måste lösas av världens länder tillsammans. Därför behöver EU mer samarbete, inte mindre. Rösta den sjunde juni.

Moderaterna tar ansvar för klimatet

Klimatkrisen slår hårt mot hela världen, särskilt mot fattigare länder. Ett rikt land som Sverige behöver därför visa solidaritet gentemot sin omvärld. Vi har de resurser som krävs för att hjälpa andra länder att minska sina utsläpp. Det är därför allvarligt att Socialdemokraternas ordförande, Mona Sahlin, numera enbart vill bedriva en nationell miljöpolitik, som resulterar i att länder som är i stort behov av stöd för att minska sina utsläpp överges.

Vi moderater vet att rätt resurser snabbt kan göra stor skillnad i många länder. Med samma pengar som vi kan göra väldigt lite med här i Sverige kan vi göra väldigt mycket med i andra länder. Därför är det viktigt att Sverige driver en offensiv miljöpolitik och fortsätter ge sitt stöd till fattigare länder som saknar resurser för att minska sin klimatpåverkan. Klimatfrågan är en global utmaning och vi får aldrig glömma att det är de gemensamma globala åtgärderna som i slutändan kommer att påverka klimatet även här i Sverige.

LO-ordförande lämnar fler uppdrag.

Äntligen börjar det hända något angående LO-ordförandes många uppdrag. Wanja Lundby-Wedin besked om att hon lämnar sina styrelseuppdrag, utöver LO, kommer inte en dag för sent. Det är anmärkningsvärt att ordförande för Sveriges största fackförbund har kunnat kombinera sitt uppdrag med en stor mängd sidouppdrag. Egentligen är det fel att kalla vissa av uppdragen för sidouppdrag eftersom de bör vara tidskrävande. Det skall bli intressant att se vad som blir nästa steg i LO-härvan. Personligen undrar jag om det som nu sker är ett desperat försök av Wanja Lundin-Wedin att klamra sig fast som LO-ordförande. Det skall bli spännande att följa förloppet i LO-såpan.

torsdag 7 maj 2009

Nej till våldtäkt

Våldtäkt är ett fruktansvärt övergrepp mot en annan person. Enligt den EU-studie som redovisades för Europaparlamentet den 28 april är Sverige det EU-land som uppvisar högst andel anmälda våldtäkter per invånare. Vilket är oacceptabelt. Återfallsfrekvensen hos personer dömda för sexualbrott är hög varför rättsväsendet bör utveckla sina metoder i syfte förebygga återfall. Jag anser att lagstiftningen måste skärpas på flera punkter. Hormonmodulerade behandling är en av flera tillämpbara metoder. Behandlingen innebär att nivån av könshormon sänks med stöd av läkemedel. Internationella erfarenheter visar att risken för återfall i sexualbrott minimeras när hormonmodulerad behandling sker i kombination med samtalsterapi. I flera andra EU-länder och i vissa delstater i USA tillämpas hormonmodullerad behandling bland dömda sexualförbrytare . Inom den svenska kriminalvården finns strukturerade behandlingsprogram speciellt utformade för sexualbrottslingar, men detta är inte tillräckligt, återfallsfrekvensen i nya våldtäkter är för hög. Jag anser att tiden nu är mogen för att utveckla behandlingsmetoderna i syfte att minska risken för återfall. Att tillämpa hormonmodulerad terapi i större utsträckning än idag kan vara ett viktigt verktyg. I min motion till den Moderata Förbundsstämman i Stockholm har jag motionerat om införande av hormonmodulerad behandling vid sexualbrott. Stämman äger rum nu i helgen. Jag ser framemot stämmodebatten eftersom arbetet med att minska förekomsten av våldtäkter i samhället angår oss alla.

onsdag 6 maj 2009

Ett steg närmare Lissabon

De båda kamrarna i Tjeckien har idag röstat ja till att Tjeckien skall anta Lissabonfördraget. Det som nu återstår är att presidenten skall skriva under beslutet, vilket förhoppningsvis kan ske inom snar framtid. Processen med att anta Lissabonfördraget har satt många bollar i rullning, dels har medlemskapets villkor, skyldigheter och rättigheter diskuterats, men framför allt har frågan om formerna för det europeiska samarbetet debatterats. Jag hoppas att Lissabonfördraget kommer att ratificeras. Bollen som har sats i rull måste nå i mål.

tisdag 5 maj 2009

LO-medlemmar tror på Reinfeldt

Enligt Skops senaste mätning ser en övervägande majoritet av LO-medlemmarna som hellre Reinfeldt än Sahlin som statsminister. Den socialdemokratiske partisekreteraren förklarar det bristande förtroendet för Sahlins som en reaktion på den pågående ekonomiska krisen. Jag instämmer i Beylans slutsats men drar slutsatsen ytterligare ett steg framåt, Sahlin har inte visat sig kompetent som partiledare. Överbudspolitik är inte lösningen på en finansiell kris. Undersökningen genererar flera frågor såsom om (s) har råd att låta Sahlin sitta kvar som partiledare? Om inte, vem skall i så fall ta över? Kan det möjligen vara så att det är såväl partiledaren som politiken som brister?

Bygg mer

Stockholm är i skriande behov av fler bostäder. Tyvärr är det de unga och nyinflyttade som drabbas hårdast av att nybaggnationen stått still under många år. Det vilar ett stort ansvar på den borgerliga majoriteten i Stockholm att bygga fler bostäder. I Söderort byggs 12 000 bostäder de närmaste åren. Detta är inte tillräckligt. Bygg mer, bygg på höjden, bygg på tidigare obebyggda områden. Personligen anser jag att också Riksdagen har ett ansvar för att fler bostäder byggs - förändra plan- och bygglagen, översyn av möjligheterna till överklagande. Vi som redan har en bostad kan bidra genom en positiv attityd till nybyggnationer. Finns viljan ökar förutsättningarna för att fler bostäder byggs.

måndag 4 maj 2009

Arbetslöshet kontra arbete

Alliansens politik med satsningar på arbetslinjen är allt viktigare. Börsen har vänt upp men det finns inget som tyder på att företagen har börjat anställa igen eller att antalet varsel minskar. Vårbudgeten har fortsatt fokus på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är inte säkert att de nya jobben uppstår i de yrken som motsvarar de arbetslösas kompetens eller på de platser där de arbetslösa bor. Det finns en risk att de arbetslösa inte uppmärksammar att det finns jobb att söka även under en djup lågkonjunktur och att motivationen att söka jobb minskar efter upprepade misslyckanden. Ytterligare en risk är att arbetsgivare tror att den som är långtidsarbetslös är mindre produktiv och därför tvekar att anställa. Därför är Alliansens prioritering av en arbetsmarknadsinriktad politik, exempelvis jobbskatteavdrag, nystartsjobb, jobbcoacher, helt riktig.

Opinionen pekar i rätt riktning

Den senaste tiden opinionsmätningar pekar alla i samma riktning. Stigande stöd för Moderaterna och sjunkande för Socialdemokraterna, stigande stöd för Fredrik Reinfeldt och dalande för Mona Sahlin. Opinionsiffror är alltid just opinion och inga siffror är säkra förrän vallokalerna har stängt på valdagen. Min uppfattning är ändå att opinionen har vänt och att alltfler personer uppskattar den politik Moderaterna och Alliansen för. De diskussioner jag för med stockholmarna bekräftar att stödet för Moderaterna ökar. Vid dagens kampanj har glada tillrop och hälsningar varit mer legio än undantag. Jag kan inte dra mig till minnes någon tidigare deklarationskampanj där samtalen rakt igenom varit positiva.

Deklaration, igen

Sista dagen för att lämna in årets deklaration. Likaså dagen när årets inkomster och skatter framträder som tydligast. Alliansen har sänkt skattetrycket men ännu finns möjligheter till ytterligare sänkta skatter. Jag instämmer till fullo med finansministern om att statens budget skall vara finansierad, men det är inte samma sak som att skattetrycket skall vara fortsatt högt. Strofen " vi under skatter digna" från en studentvisa är tyvärr fortfarande relevant. Om väljarna ger Alliansen förnyat förtroende vid nästa val kan arbetet med att sänka skatten fortsätta.

onsdag 29 april 2009

Apoteket går mot ljusare tider

Idag har Riksdagen fattat ett historiskt beslut när vi beslutat att omreglera Apoteksmarknaden och bryta Apoteket AB:s ensamrätt att bedriva detaljhandel med vissa läkemedel och varor. Konkret är innebörden av beslutet att apotekets monopol bryts och det blir möjligt för andra att driva apotek. Lagen träder i kraft den 1 juli 2009. Ytterligare en arena för företagande öppnar sig för alla de kvinnor, eftersom kvinnor är i majoritet bland apoteksanställda, att bli egna företagare. Jag ser framemot den dagen jag kan köpa Alvedon i ett privat drivet apotek.

Företagande mot finansiell kris

Alliansens agerande för att minska effekterna av den internationella finansiella krisen är föredömlig. När krisen vänder är det viktigt att det finns fungerande infrastruktur och ett positivt företagsklimat. Det är endast genom ett fungerande näringsliv och framgångsrikt företagande som ekonomin kan växa och levnadsstandarden växa. Därför är det angeläget att Alliansen oförtrutet fortsätter arbetat med att minska regelbördan för företag och förstås aktivt arbetar för sänkta produktionskostnader genom minskade skatter och arbetsgivaravgifter. Enligt Företagarna Småföretagsbarometer för 2008 har konjunkturnedgången bland de mindre företagen fördjupats. Trots denna negativa utvecklingen bedömer 60 procent av småföretagarna att det finns goda expansionsmöjligheter. Det är denna optimism som driver svenskt företagande och välstånd framåt.

tisdag 28 april 2009

Svensk bottennotering i EU

Endast tre av tio kvinnliga företagare i Sverige är yngre än 40 år. Detta genererar en bottenplacering inom EU enligt Eurostats statistik. Inom hela EU är 37 procent av de kvinnliga företagarna under 40 år. Av de Svenska kvinnor som driver företag är 42 procent mellan 50 och 60 år. Risken är överhängande att antalet kvinnliga företagare minskar avsevärt när de äldre kvinnliga näringsidkarna går i pension.

Alliansen har vidtagit flera åtgärder för att öka antalet kvinnor som driver företag, exempelvis ROT-avdrag och mentorprogram. Den kommande avregleringen av Apoteken är också en åtgärd som kan öka antalet kvinnliga företagare. Med en ytterligare avreglering av offentlig sektor finns stora möjligheter att antalet kvinnliga företagare ökar.

söndag 26 april 2009

42 dagar kvar

Om 42 dagar är det val till Europaparlamentet. Din röst gör skillnad – rösta Moderat. Ta ett steg för Europa och Sverige genom att använda din röst. Valet handlar inte om ett ja eller nej till EU utan vem som skall företräda Sverige i Europaparlamentet. Idag är fyra av de 19 svenska europaparlamentarikerna moderater. Efter valet är de förhoppningsvis fler!

Socialdemokratins färd nedåt

Opinionssiffrorna för Socialdemokraterna fortsätter sin konstanta färd nedåt. Beror de dalande siffrorna på Mona Sahlin, den finansiella krisen eller LO? Kan förklaring vara så enkel som att förtroende för socialdemokraterna är rubbat i grunden? Att de efter valet höga opinionssiffrorna endast är att betrakta som en parentes? Den verkliga orsaken till raset kanske är att medborgarna är trötta på socialdemokratin? Att den socialistiska politiken inte uppfattas vara lösningen på dagens problem oavsett partiledare? Ett genuint dåligt musikstycke blir inte bättre för att pianisten byts ut. På samma sätt förhåller det sig inom politiken, en dålig politik blir inte bättre om partiledaren byts. Därför är min slutsats att även om socialdemokratin byter partiledare kommer stödet hos väljarna fortsätta rasa, även om fallet tillfälligt dämpas.

onsdag 22 april 2009

Monopol på väg att brytas

Riksdagen har tagit ytterligare ett steg närmare fria apotek. Den borgerliga majoriteten i Socialutskottet har ställt sig bekom regeringens förslag att omreglera apoteksmarknaden. Apotekets monopol ersätts av ett system där den som får tillstånd av Läkemedelsverket får rätt att driva apotek. Syftet är att öka företagandet och ge konsumenterna ökad tillgänglighet till läkemedel. Jag ser framemot att också apoteken kan drivas som företag. I flertalet länder i vår omvärld drivs apoteken som företag, av kedjor eller enskilda apotekare. Steget mot fria apotek är en viktig principfråga, är det staten eller näringslivet som skall driva företag? För mig är svaret enkelt – näringslivet.

Facket går emot arbetstillfällen

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) erbjuder alla anställda hushållsnära tjänster genom arbetsgivarens försorg. Förmånen regleras med ett bruttoavdrag på lönen när anställda beställer barnpassning, städning eller andra tjänster via företaget HemQ. Fackförbundet ST anser att de som behöver tvätta sina fönster kan göra det själv och anser att hushållsnära tjänster är fel av jämställdhetsskäl. Jag ser framemot den dag när det är lika rumsrent att anlita hushållsnära tjänster som att anlita en hantverkare. Det är skrämmande att traditionellt kvinnliga arbetsuppgifter nedvärderas. Egentligen borde det inte behöva sägas - alla arbetstillfälle är lika mycket värda oavsett om de utförs av kvinnor eller män.

måndag 20 april 2009

Aktiv arbetsmarknadspolitik med Alliansen

Alliansen gick till val på arbetslinjen. Arbetsmarknadsfrågorna är än viktigare idag än vad de var valet 2009. I årets vårproposition föreslår regeringen att 10 miljarder kronor tillförs på tilläggsbudgeten för aktiva åtgärder och arbetslöshetsförsäkringen. Totalt ökar utgifterna för den samlade arbetsmarknadspolitiken med över 20 miljarder kronor mellan 2008 och 2009 och för de närmaste åren handlar det om en ökning på omkring 50 miljarder kronor. Vårpropositionen innehåller också förslag till ökade resurser för att stödja arbetslösa att söka jobb, utbilda sig och kunna få fler praktikplatser.

Tillsammans med tidigare presenterade åtgärder i budgetpropositionen för 2009 och därefter, satsar Alliansen därmed totalt 45 miljarder respektive 60 miljarder kronor 2009 och 2010 för att möta krisen.
Jag anser att de föreslagna åtgärderna är rätt metod för att möta den finansiella krisen och för att upprätta hålla arbetslinjen.

Moderat jobbpolitik för unga

Lågkonjunkturen drabbar många unga hårt. Alliansen
har därför vidtagit ett antal åtgärder särskilt riktade för
att underlätta för ungdomar på arbetsmarknaden. Några
exempel:
• Sänkta sociala avgifter för alla upp till 26 år gör det
billigare att anställa. Det gör att fler kan få jobb och att
fler får behålla sin anställning.
• Jobbgarantin för unga ger stöd i jobbsökandet
• Nystartsjobb redan efter ett halvår i arbetslöshet
• Yrkesutbildning stärks genom lärlingsutbildning, en yrkeshögskola
och förstärkta satsningar på yrkesvux
Alliansen fick väljarnas förtroende att återskapa
arbetslinjen, skapa fler vägar tillbaks till arbete och förhindra
att människor fastnar i utanförskap. Det är viktigt att fortsätta prioritera arbetslinjen i rådande lågkonjunktur.

söndag 19 april 2009

Högre kvalitet i hälso- och sjukvården med mångfald

Det är egendomligt att huvudmannaskapet för hälso- och sjukvården fortfarande genererar diskussion. Att vården fungerar är en av de viktigaste frågorna för många människor. I andra sammanhang är det självklart att andra än den offentliga sektorn är bäst på att driva verksamheten. Den moderatledda majoriteten i Stockholms läns landsting gör ett utmärkt arbete för att öka kvaliteten i vården. Under de senaste tre åren har Moderaterna satsat över 6,5 miljarder kronor på att öka kvaliteten och tillgängligheten i sjukvården. Undersökningar visar att alltfler länsbor nu är nöjda med vården än tidigare.
Med den borgerliga politiken har det gjorts 311 000 fler besök hos husläkarna, en ökning med 12%, antalet listningsbara läkare har ökat från 989 till 1033. Det har tillkommit 25 fler vårdcentraler, 8 fler mödravårdscentraler och 8 fler barnavårdscentraler. Hälso- och sjukvården i Stockholms länslandsting utvecklas i rätt riktning med Moderaterna vid rodret.

lördag 18 april 2009

Moderata volontärer

Mälarhöjdens trottoarer har idag städats rena från skräp av den lokala Moderatföreningen. I många andra länder är det vanligt att den här typen av arbete utförs av volontärer. Enligt min uppfattning behöver vi bli fler volontärer i Sverige. Med frivilliginsatser i närmiljön finns flera vinster - troligen ökar intresset rent allmänt av en ren och prydlig miljö, buset minskar och tryggheten ökar. För egen del ser jag redan framemot Hägerstensmoderaternas nästa städdag.

Det som göms i snö kommer upp i tö

I dag har jag städat utemiljön i Mälarhöjden tllsamman med Moderatföreningen i h
Hägersten. Det är otroligt vad mycket skräp som ligger på gatorna - cigarettfimpar, snusprillor, vantar, ölburkar, påsar med hundbajs, mössor, barnleksaker, godispapper och mycket mycket annat. Hägerstensmoderaternas årliga vårstädning är ett lysande exempel på hur vi alla kan hjälpas åt för att hålla närmiljön ren. Bäst är förstås att inte slänga något skräp på marken utan använda papperskorgarna.

fredag 17 april 2009

Bort med buset och behåll macken

Flera bensinstationsägare har aviserat att de kommer att slå igen sin verksamhet till följd av rånrisken. Att driva bensinstation idag är ingen lätt match, dels är det brottsligheten, dels den ekonomiska lågkonjunkturen och förstås EU-direktivet om att alla bensinstationer skall tillhandahålla möjlighet att tanka såväl bensin som etanol. Det obligatoriska kravet om att anpassa bensinstationerna för etanol slår hårt mot mackarna på landsbygden. Det är också på dessa bensinstationer som risken för rån upplevs som störst. Bensinstationerna behövs! För att hela Sverige skall ha förutsättningar att utvecklas måste såväl kriminaliteten minska som EU:s direktiv om obligatorisk etanol vid bensinstationerna upphöra. En förutsättning för en levande landsbygd är goda kommunikationer vilket kräver bil som i sin tur är beroende av drivmedel.

EU och hajfenan

En fråga som kan tyckas liten men är av stor betydelse är hajen och dess fenor. Hajen hotas av utrotning i vissa vatten på grund av dess ryggfenas ökande popularitet. Eftersom det är ryggfenan som är målet för fisket har resultat blivet att endast fenan tas om hand och resten av hajen allt som oftast lämnas kvar att självdö i havet. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt. Frågan om fiske av haj kommer att diskuteras vid EU:s jordbruksministrar rådsmöte den 23-24 april. Jag biträder den svenska kordbruksministerns ståndpunkt om att kunskapen om hajfiske måste öka och att rovfisket måste upphöra, större delen av hajen tas tillvara och framför allt att djurplågeriet vid fisket upphöra. Personligen ser jag framemot att hajkött kan återfinnas på restaurangmenyn liksom i mataffären förutsatt att fisket sker under ordnade former.

torsdag 16 april 2009

Politiska grodor

Fredrik Federleys utspel om nyval respektive fler ministerposter till Centern är en politiska grodor. Ett nyval leder för Centerns del med största säkerhet i helt annan riktning än vad Federley önskar. Att ropa efter nyval på grund av svikande opinionssiffror är fel melodi. I stället handlar det om att arbeta hårdare, förtydliga det politiska budskapet, förbättra kommunikationen med väljarna. Antalet ministerposter är ett uttryck för hur valresultatet fördelade sig mellan Alliansens partier. För min del uppfattar jag att Federleys utspel har ett enda syfte – att sätta fokus på honom själv.

Kommunismens skador är långvariga

Det som sker i Moldavien idag har enligt min mening sin rot i den tid landet var en del av Sovjetunionen. Det är tyvärr sant att bara för att ett land lyckas skaka av diktaturens överrock innebär det inte att per automatik att utvecklingen mot välstånd går framåt. I Moldaviens fall har flera års förtryck medfört att demokrati, infrastruktur och ekonomi tagit allvarlig skada. Jag deltog som valobservatör vid valet i Moldavien. Vad jag kunde notera skedde valet i enlighet med landets lagstiftning under ordnade former med beaktande av transparense och möjlighet till uppföljning, självklart inte på individnivå. Vad jag däremot uppfattade som ett klart problem är att staten äger all media, dvs. TV, radio och nyhetstidningar. Mediastrukturen gav regerande parti obehindrade möjligheter att för ut sitt budskap samtidigt som oppositionens tillgång till media var minimal. Bland befolkningen noterade jag en stor vilja till förändring, att ett annat parti än kommunisterna skulle bilda regering och leda landet. Det händelseförlopp som nu utspelar sig i Moldavien uppfattar jag som en reaktion på skedet före valet i kombination med en önskan om politisk förändring. Jag hoppas att Moldavien lyckas uppnå en förändring och att den process som nu pågår inte är ett sidospår som inte leder framåt. Bästa receptet för en fredlig och gynnsam utveckling för ett land och dess befolkning är demokrati, frihet från förtryck och marknadsekonomi.

onsdag 1 april 2009

Ansvaret är hela styrelsens

Debatten om ansvaret för de ohemula pensionsavtalen inom AMF fokuserar endast på Wanja Lundby-Wedin, vilket är förståligt utifrån att hon är ordförande i LO. Däremot anser jag inte att debatten är helt rättvisande. Styrelsen utgörs av fler personer än Wanja Lundby-Wedin. Också deras ansvar måste granskas. Hur agerade styrelseordförande? Hur agerade Svenskt Näringslivs företrädare, hur agerade övriga valda ledamöter? Samliga sparare i AMF, liksom allmänheten vill ha ett svar.

Vad kom först, hönan eller ägget?

Enligt SCB har antalet nyregistrerade bilar i mars 2009 sjunkit med 23 procent jämfört med mars 2008. Min uppfattning är att det är den ekonomiska krisen som orsakat att nyinköpen av bilar har sjunkit så drastiskt. Effekterna av hushållens ekonomiska återhållsamhet är dubbelbottnad. Med minskade inköp minskar efterfrågan vilket i sin tur leder till lägre produktion och i slutändan risk för uppsägningar. Samtidigt behöver hushållen spara för att öka sin ekonomiska buffert vid eventuell arbetslöshet. Tyvärr finns inget enkelt svar på hur den finansiella krisen skall lösas. En ansvarsfull politik i kombination med ett ansvarstagande näringsliv är två nödvändiga ingredienser för att krisen skall vända.

tisdag 31 mars 2009

Växande arbetskraft en förutsättning för utveckling.

SCB gör två prognoser för hur tillgången på arbetskraft i Sverige kommer att utvecklas till år 2030. Den ena prognosen utgår från att arbetskraften ökar med 175 000 personer. Hela ökningen utgörs av de utrikes födda. Den andra prognosen utgår från ett nollscenario. Jag hoppas verkligen att prognosen som utgår den ökad tillgång på arbetskraft blir aktuell. Utan en ökning av arbetskraften stagnerar utvecklingen, speciellt som pensionsavgångarna beräknas bli stora.

onsdag 25 mars 2009

Fler kvinnor på toppjobb med Alliansen

Sedan regeringen tillträdde 2006 har hälften av alla toppjobb inom staten gått till kvinnor. Det är viktigt att politiskt styrda verksamheter föregår med gott exempel. Min förhoppning är att denna utveckling också kan sprida sig till näringslivet enligt en undersökning gjord av SIS Ägarservice/SCB är det endast i två procent av de undersökta företagen som VD:n är kvinna. Jag tror inte på att vi som politiker stiftar lagar som stipulerar hur stor andel av en företagsledning som skall utgöras av kvinnor, däremot tror jag på att den offentliga sektorn föregår med gott exempel, att intresseorganisationer och större företag bildar nätverk för kvinnor, erbjuder mentorer och också befordrar kvinnor. Framför allt anser jag att debatten har ett egenvärde i sig.

Rut och kvinnligt företagande

Alliansens politik är enligt min mening rätt metod för att öka antalet kvinnliga företagare. I dagens Sverige är det vanligare att kvinnor arbetar inom den offentliga sektorn. Majoriteten av de personer som arbetar med omvårdnad, rengöring, städning och barnomsorg är kvinnor och därför är det positivt att möjligheten att starta och driva lönsamma företag inom dessa områden ökar. Det är också vanligare att kvinnor har större ansvarar för städning, matlagning och omsorg om barnen än män. Med skatteavdrag för hushållsnära tjänster ökar också jämställdheten i familjen och fler kvinnor kan satsa på karriären utan att känna dåligt samvete.

tisdag 24 mars 2009

Fler kvinnor på ledande positioner

Enligt en undersökning gjord av SIS Ägarservice/SCB av 294 börsnoterade företag är det endast fem av företagen som har en kvinnlig VD. Andelen kvinnliga VD:ar i undersökningen är färre än två procent. Jag frågar mig om det gamla vanliga argumentet att det är kompetensen som räknas verkligen stämmer. Är det verkligen så ovanligt med kompetenta kvinnor att detta kan förklara varför det är ovanligt med kvinnliga VD:ar? Nej, jag anser inte det. Däremot finns det gamla vanor, fördomar och skygglappar som gör att det är vanliga att rekrytera män än kvinnor till ledande poster. Handelskammaren i Stockholm driver tre olika kvinnliga nätverk som riktar sig till kvinnor. Detta är en möjlig väg att gå för att öppna nya portar för kvinnor som vill göra karriär. Andra metoder är exempelvis den väg som vi moderater tillämpar när det gäller det gäller valsedeln till Europaparlamentet, de fyra första namnen består av två kvinnor respektive två män.

Jämställdhet i fokus med Moderaterna

Jag är glad över att vi moderater öppet diskuterar jämställdhetsfrågor. Det är ett faktum att kvinnor i Sverige tjänar mindre än män, att kvinnor äger mindre än män, att kvinnor har mindre makt än män . Förutsättningarna för kvinnor och män är olika på arbetsmarknaden. Arbetet med att åtgärda skillnaderna mellan kvinnor och män är en viktig dimension i den moderata politiken och målet är att det ska råda jämställdhet både i familjelivet och i arbetslivet.

Att skillnaden mellan andelen kvinnor och män på ledande poster är omfattande innebär att kvinnor är en outnyttjad tillgång. Finanskrisen bör innebära en nystart i det sätt stora företag och offentlig verksamhet leds och vad som utgör ett modernt ledarskap. Fler kvinnor på chefsposter och fler kvinnliga företagare ger Sverige en starkare ekonomisk utveckling. Detta är en viktig uppgift för näringslive och politiken.

Vilket ansvar kan utkrävas

Det är bra att frågan om bonus, pensionsöverenskommelser relaterat till styrelsens ansvar har kommit upp till debatt. Att försvara gjorda överenskommelser med argumenten det visste jag inte eller det hade jag ingen aning om håller inte. Självklart är uppdraget i en styrelse förenat med ansvar, detta oavsett vilket mandat ledamöterna är invalda på. Den som inte förstår en handling eller innebörden av ett beslut kan börja med att fråga alternativt lämna sitt uppdrag. Om besluten strider mot den egna uppfattningen, lagstiftning, policy eller vad nu motivet kan vara måste varje ledamot ta eget ansvar. Det finns alltid en möjlighet att rösta nej, reservera sig eller att inte delta i beslutet. Däremot finns ingen ursäkt för att säga – jag hade ingen aning. 09:45:00

Ändringar i KU:s öppna utfrågningar

Eftermiddagens utfrågning av näringsminister Maud Olofsson är flyttad till torsdag 26/3. Orsaken är att den ursprungligt planerade tiden sammanfaller med en interpellationsdebatt. Närmast i tid är utfrågningen av Justitieminister Beatrice Ask, onsdag den 25/3 kl. 08.00. För den morgonpigge direktsänds utfrågningen på SvT.

KU:s vårgranskning av regeringen

En av Riksdagens uppgifter är att granska regeringen. Konstitutionsutskottets granskningar är en del i denna uppgift. Idag inleds de öppna utfrågningar av ministrarna. Först ut på banan är kulturminister lena Liljeroth Adelsohn angående jäv vid Kulturdepartementet, följd av Sven-Otto Littorins hantering av generaldirektören för Arbetsförmedlingen, dagens sista utfrågningar rör näringsminister Maud Olofsson och utnämnandet av generaldirektör för Svenska Kraftnät samt regeringens hantering av stödpaketet till fordonsindustrin. För den intresserade direktsänds utfrågningarna på SvT.

måndag 23 mars 2009

Styrelsekraft

Alliansregeringen stannar inte vid att prata om att kvinnor behövs i styrelser utan gör aktiva insatser. Programmet Styrelsekraft syftar till att synliggöra och uppmärksamma kompetenta kvinnor som kan sitta i bolagsstyrelser.
Enligt min mening är det resursslöseri om inte den kunskap och erfarenhet som kvinnor besitter kommer näringslivet till godo. Programmet Styrelsekraft kan öppna dörrar som idag är stängda för kvinnor.

Idéer löser problem

Pimm i Östergötland är ett utmärkt exempel på lyckad verksamhet i Östergötland. I Pimm möts uppfinnare, landsting och lokala företag. Medarbetare inom hälso- och sjukvården som har idéer att utveckla för stöd och hjälp att utveckla dessa. Det är onödigt att springa över ån efter vatten är ett bra uttryck som stämmer in här. Exempel på en lyckad produkt som utvecklats är en kateterbyxa. Upphovsperson är undersköterskan Annika Nithagen. Kateterbyxan åskådliggör hur praktisk erfarenhet, ett kreativt öga och stödverksamhet kan resultera i en produkt som höjer livskvaliteten och avhjälper ett problem för många människor. Enligt min uppfattning finns mycket att vinna såväl samhällsekonomiskt som mänskligt på förbättrade möjligheter för uppfinnare att utveckla sina idéer. Med ett större samarbete mellan företag, Almi, kommun och landsting kan fler idéer bli möjliga att genomföra.

lördag 21 mars 2009

Mer EU

Idag skall jag medverka i Visbymoderaternas utbildningseminarium om EU. Enligt en Sifo undersökning från början av året är vi i Sverige den mest EU-skeptiska nationen inom den Europeiska Unionen. Det som är obekant uppfattas ofta som skrämmande eller obehagligt. Kan det vara så att kunskapen om EU kan bli bättre? Vilket i sin tur kan leda till en lägre nivå av skepsis mot EU EU är för mig en garant för fred, bättre miljö och större arbetsmarknad. Det är viktigt att diskutera och debattera EU så att kunskapen ökar och därmed motivationen att rösta den 7 juni.

fredag 20 mars 2009

Äntligen ett steg närmare en ringled runt Stockholm

Idag har det första spadtaget tagits för byggnationen av E18 sträckan Hjulsta-Kista. Byggtiden är beräknad till sex år. En fungerande infrastruktur är en förutsättning för att Stockholms regionen skall fortsätta att utvecklas i positiv riktning. Att Sveriges huvudstad ännu inte har en fungerande ring runt stadskärnan är en följd av tidigare socialdemokratiska regeringens undlåtenhet. Jag ser framemot att också Förbifart Stockholm kan genomföras. Med en ring runt Stockholm ökar nåbarheten, resvägarna blir kortare och förutsättningarna för expansion ökar.

Ändrade läsvanor

Enligt SCB är det 15 procent färre hushåll som har tillgång till daglig tidning idag i jämförelse med 1980-talet. Minskningen är störst bland unga personer medan äldre håller fast vid sin dagstidning i större utsträckning. Jag bedömer inte att förändringen är ett utslag för lägre nyhetskonsumtionen bland ungdomar utan att det snarare handlar om ändrade läsvanor. Gratistidningarna revolutionerade tidningsbranschen när de introducerades under 1990-talet. Nu orsakar Internet nästa stora förändring av tidningsläsarnas konsumtion. Att försöka stoppa utvecklingen av användandet av Internet är inte möjligt och heller inte önskvärt enligt min uppfattning. Med Internet ökar tillgänglighet av nyheter, musik och litteratur. Jag anser att Internet är en av de största revolutionerna för spridning av kultur sedan Gutenberg uppfann konsten att trycka böcker.

torsdag 19 mars 2009

Samarbete ger säkrare försvar

Alliansen betonar i Regeringsförklaringen att Sveriges säkerhet och trygghet bygger på gemenskap och samverkan med andra länder. Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland i EU eller ett nordiskt land. På samma sätt förväntar vi oss att dessa länder agerar om Sverige drabbas. Ett modernt försvar bygger på att länder kan ge och ta emot militärt stöd.

Såväl militära som civila säkerhetsaspekter motiverar ett fördjupat Östersjösamarbete. Åtgärder för att stärka den militära och civila krishanteringsförmågan i regionen stödjer säkerheten i närområde och verkar konfliktförebyggande.

Propositionen "Ett användbart försvar" handlar om en tydligt deklarerad politisk vilja och ger en möjlighet för Sverige att fatta beslut i det enskilda fallet. Förslagen i propositionen ger Sverige möjlighet att bistå grannländer om och när de behöver stöd. Men den ger också omvända möjligheter genom att vi kan ta emot hjälp om så behövs.

Kårobligatorium - nej tack

Äntligen kommer kårobligatoriet att avskaffas! Jag ansåg att kårobligatoriet var fel som student under 1980-talet och jag anser att kårobligatoriet är lika fel nu. Också studenter skall ha rätt att välja om de vill vara medlemmar i studentkåren eller ej. I ett demokratiskt samhälle är all form av tvångsanslutning förbjuden, oavsett om det handlar om politiskt parti, idrottsklubb eller fackförening. Studenternas möjlighet till inflytande över universitets och högskolors utveckling är viktig, men det måste kunna ske på annat sätt än genom tvångsanslutning till studentkåren. Med ett frivilligt medlemskap i studentkåren tvingas kåren att bedriva en verksamhet som studenterna efterfrågar. Jag är säker på att kårobligatoriets avskaffande leder till aktivare studentkårer och kanske också ett högre valdeltagande i kårvalet.

Ett försvar i tiden

Den säkerhetspolitiska kartan i vårt närområde har ritats om i. Östersjön är omslutet av Nato- och EU-länder med undantag för Ryssland. Invasionshotet från en tidigare supermakt är borta, och ett enskilt väpnat angrepp riktat direkt mot Sverige framstår som osannlikt under överskådlig tid.

Det dock inte det samma som att Sverige kan utesluta risk för militära intressekonflikter och incidenter i närområde, vare sig på eller kring Östersjön eller i de nordliga områdena. Eventuella militära hot är inte avgränsade geografiskt per land utan har vidare omfattning. De nya hoten kräver möjlighet att kunna agera, enskilt och tillsammans med andra, med kort varsel. Säkerhet byggs gemensamt för de nordiska länderna och inom EU. Alliansen arbetar för ett långtgående nordiskt samarbete och ser inga principiella begränsningar för ett samarbete så länge den nationella beslutanderätten avseende den operativa förmågan består. Det är i detta perspektiv regeringens proposition "Ett användbart försvar" skall ses.

Pensionär i lågkonjunktur

Ingen kan ha missat de pågående spekulationerna och diskussionerna kring pensionernas storlek och framtida utveckling. Bakgrunden är att den finansiella krisen medfört plötsliga och stora minskningar av tillgångarna i AP-fonderna, vilket påverkar pensionerna.

Detta har lett till att det så kallade balanstalet sjunker till under 1,0000, vilket i sin tur leder till att den automatiska balanseringen (bromsen) riskerar att slå till nästa år. Vilket i sin tur innebär att pensionerna inte kan räknas upp med genomsnittsinkomsternas utveckling.

Inom pensionsgruppen, som består av de fyra Allianspartierna och Socialdemokraterna, är man överens om att det inte är rimligt att ett års exceptionella börsfall ska få så stor effekt på pensionerna. Den 10 februari enades pensionsgruppen om att ge Försäkringskassan i uppdrag att utvärdera bromsen. Det finns därför goda skäl att anta att balanstalet inte kommer att bli så negativt som dagens siffror antyder. Därför är spekulationerna hur mycket pensionerna kommer att minska just bara spekulationer i dagsläget. Vad som däremot redan är klart är att pensionärer med garantipension inte påverkas av den broms som riskerar att slå till nästa år. Personligen anser jag att dagens pensionssystem är bra också för pensionärerna. En förutsättning för att vi skall kunna behålla nuvarande välfärdssystem är att det är finansierat i budgeten.
utkast 13:01:00

Neutralitet förutsätter försvar

Dagens hot mot Sverige kan inte lösas med gårdagens försvar. T ex visar kriget i Georgien att utvecklingen kan ske snabbt. Kriget utspelades under fem dagar och avgjordes på två. Det var inte många ryska soldater som förflyttades till området men de kom mycket snabbt.

I det framtida försvaret får Sverige nu fler soldater som snabbare kan användas. I Sverige och i eller utanför närområdet. Det är slut på uppdelningen mellan en nationell insatsorganisation och en utlandsstyrka. Alla ska kunna tjänstgöra där och när det behövs. Ett starkt och modernt försvar är en förutsättning för fortsatt neutralitet.

Poliser på stan

De erfarna och kunniga poliserna har nu börjat patrullera på Stockholms gator. Äntligen! Förändringen är ett synligt resultat av Alliansens politik. Jag välkomnar att det blir en ändring inom poliskåren. Det skall inte vara så att de mest erfarna poliserna ägnar sig åt så kallad inre tjänst medan det är de nyutbildade poliserna som har den yttre tjänsten. Med fler synliga erfarna poliser på gator och torg ökar också tryggheten för oss medborgare.

tisdag 17 mars 2009

Rot och Rut

Vad är anledningen till att Socialdemokraterna är positivt inställda till skatterabatt för rot men inte för rut? Fackförbundet Byggnads driver rent av att rot-avdraget skall utökas. Är det möjligen så att Socialdemokraterna ägnar sig åt könsdiskriminering genom att de vill att traditionellt manliga yrken skall särbehandlas positivt?
Från den första juli ges skatterabatten ber omgående och i de fall rot eller rut utförs av en privatperson avgår de sociala avgifterna. Jag anser att det skall vara samma regler för rut och rot, utan könsdiskriminering.

måndag 16 mars 2009

Halabja

Idag har jag talat på Sergelstorg vid Kurdiska Riksförbundets högtidlighållandet till minne av offren vid Halabja.
För 21 år sedan bombades staden Halabja. Förödelsen var katastrofal. 7000 kurder dog till följd av Saddam Husseins terrorangrepp. Förödelsen i Halabja är så mycket större än de 7000 personer som dog. Släktingar, vänner och efterlevande är hårt drabbade av förlusten och frågar sig varför. Genom historien har kurderna utsatts för förföljelse och det är i detta perspektiv folkmordet i Halabja skall ses. Situationen för kurderna i Irak har förbättrats sedan Saddam Hussein störtades från makten men ännu finns det mycket som omvärlden kan göra för att stödja kurderna. De mänskliga rättigheterna måste alltid respekteras, det är aldrig rätt att förtrycka människor. Alla har lika stor rätt till sin kultur, sitt språk, sina traditioner och sin religion. Arbetet för fred och respekt måste fortsätta.

KrAmiMoa

Att få ett arbete kan vara svårt och att behålla ett arbete kan vara ännu svårare. KrAmiMoa verksamhet vänder sig till personer inskrivna inom kriminalvården som söker arbete. Arbetsmetodiken bygger på en humanistisk människosyn, där lärandet är en nödvändig förutsättning för individens sociala och kulturella utveckling med konsekvenspedagogiskt synsätt. Vad betyder detta i praktiken? Jo att män och kvinnor som har avtjänat fängelsestraff får handledning och träning i att söka och behålla jobb. Jag uppfattar att KrAmiMoas verksamhet är viktig, personer med kriminell bakgrund saknar ofta erfarenhet från yrkeslivet och kan behöva stöd för att behålla ett nytillträtt arbete. Att ha ett eget arbete är viktigt för såväl självkänslan som plånboken, därför är det positivt med verksamheter som KrAmiMoa. Det behövs fler modeller och verksamheter för att också de personer som befinner sig långt från arbetsmarkanden skall ha större chanser att etablera sig på denna. Dagens besök på KrAmimoa är det mest positiva jag gjort på länge. Jag har tagit med mig budskapet att alla skall ha en chans.

söndag 15 mars 2009

Newroz

Newroz

I går, lördag 14 mars, firades det kurdiska Newroz. Jag var en av de politiska talarna vid firandet i Solnahallen. Det finns mycket att säga om hur kurderna har bemöts och fortfarande blir bemötta i många länder. Exempelvis är kurderna förbjudna att fira Newroz i Turkiet och Iran. En viktig fråga för EU är att aktivt arbeta för att de mänskliga rättigheterna respekteras bland de länder som aspirerar på medlemskap i union. Sverige är snart ordförandeland i EU och är därmed ansvariga för att driva dagordningen framåt. Ordförandeskapet ger Sverige en unik chans att utkräva av Turkiet att respektera de minoritetsgrupper som lever i landet, däribland kurderna, att de har möjlighet att utöva sin kultur, sin religion och tala sitt språk.

Aktiva Moderater i ÄlvsjöIdag har jag samtalat med väljarna i Älvsjö. Moderatföreningarna i Brännkyrka, Hägersten och Skärholmen bjöd på kaffe och samtalet med söndagsflanörer. Ständigt återkommande frågor var trafikkaoset i Stockholm och en allmän irritation över avsaknaden av en ring runt Stockholm. Vi moderater driver en aktiv politik för att förbättra framkomligheten i Stockholmsregionen. Först på agendan är att utöka antalet spår vid Centralstationen i Stockholm. Därefter följer behovet av att bygga klart ringen runt Stockholm. De timslånga köerna över Essingeleden måste få ett slut. Enligt min uppfattning är det inte rimligt att alla trafik som färdas mellan norr och söder skall ledas över Essingeleden. Socialdemokraterna har aldrig orkat driva igenom ett beslut att bygga klart ringleden runt Stockholm, trots skriande behov. Alliansen har redan kommit ett steg på vägen.

måndag 9 mars 2009

Interpellationsdebatt om Israel

Idag har jag deltagit i en interpellationsdebatt om Israels handelsavtal med EU. Tyvärr måste jag säga att bakom interpellationen döljer sig ett enkelspårigt perspektiv om att situationen på Gaza är Israels ansvar och att omvärlden skall utestänga Israel. Jag hävdar att detta perspektiv är helt fel. Under de senaste åtta åren har Israel utsatts för beskjutning av Hamas. Även efter den upprättade vapenvilan har Hamas attackerat Israel med missiler. Den uppkomna situationen är ett tydligt bevis på att våld föder våld och att det inte finns en enkel lösning på den rådande konflikten. För att uppnå fred, stoppa det mänskliga lidandet behöver omvärlden stimulera till dialog, öppna upp för frihandel och aktivt stödja fredsprocessen.

Årets kvinnliga uppfinnare 2009

I går utnämnde Svenska Uppfinnarföreningen och Qvinnliga Uppfinnare i Sverige Årets kvinnliga uppfinnare. Det är alltid lika roligt att delta vid denna cermoni. Kvinnliga uppfinnare gör sig förtjänta av uppmärksamhet, speciellt som endast nio procent av alla patent har en kvinna som upphovsperson. Årets kvinnliga uppfinnare är fotograferna och konstnärerna Nadja Ekman och Ewa Stackelberg med sin uppfinning pictoglasmetoden.

onsdag 18 februari 2009

GM - ta ert ansvar

General Motors vilja att dra sig ur ägandet av Saab är en tydlig illustration av krisen inom bilindustrin. Bakgrunden är både att industrin inte har producerat de bilar som kunderna efterfrågar och den lågkonjunktur som följer i finanskrisens spår.
Tyvärr finns det inga enkla lösningar på Saabs problem, men när GM nu skjuter ifrån sig problemen så brister företaget i ansvar. Alliansen har i förhandlingar med GM tydliggjort att staten kan vidta olika åtgärder för att lindra effekterna av krisen exempelvis kreditgarantier, satsningar på forskning & utveckling och stöd till de medarbetare som riskerar att bli varslade.
Samtidigt är Alliansen tydliga med att staten inte bör ta över hela ägaransvaret för Saab. De senaste tio åren har amerikanskägda Saab gått med mångmiljardförluster varje år. Saab betyder mycket för många människor i Sverige men att gå in som ny ägare och ta över ett i dag amerikanskägt bilmärke skulle inte bara innebära en stor kostnad för Sveriges skattebetalare utan också riskera betydande skattemedel under lång tid framöver. Om staten tar ett ägaransvar för Saab riskeras statsfinanserna på ett allvarligt sätt. Följden blir mindre resurser att satsa på välfärden eller till insatser åt de personer som behöver stöd för att kunna finna nya arbeten. Detta är inte rätt väg att gå för att lösa bilindustrins problem.

Jag delar regeringens uppfattning om att det är oacceptabelt att företag som i brinnande högkonjunktur delar ut mångmiljardbelopp till aktieägarna och gigantiska summor i bonusar till chefer, vill att skattebetalarna ska komma till undsättning när tiderna blir sämre. Det är oansvarigt att i goda tider plocka ut stora summor pengar och när konjunkturen vänder direkt ropa efter skattebetalarnas pengar. Långsiktighet innebär att ta ansvar också när tiderna blir sämre. Här har näringslivet i dag mycket att bevisa. Skolan och sjukvården ska inte behöva betala notan när storföretag missar att ta ansvar för att möta de sämre tider som förr eller senare alltid kommer.

Tjeckien ett steg närmare Lissabonfördraget

Efter lång och intensiv debatt har nu också Tjeckien beslutat sig för att genomföra Lissabonfördraget. Efter flera veckors utskottsbehandling och uppskjutna plenardebatter påbörjades på tisdagskvällen en slutdebatt om Lissabonfördraget i det tjeckiska parlamentets deputeradekammare. Debatten fortsatte på onsdagsmorgonen och därefter följde beslut. Av 197 närvarande ledamöter röstade 125 för att fördraget ska ratificeras av Tjeckien. Nästa formella steg i Tjeckiens ratifikationsprocess är senatens omröstning. Denna väntas ske i april, efter det att senatsutskotten behandlat fördraget. När även senaten godkänt Lissabonfördraget ska Tjeckiens ratifikation därefter undertecknas av president Klaus. Det är positivt att Tjeckien har tagit sitt första steg mot en ratificering av Lissabonfördraget även om utgången av senatens och presidentens beslut är osäkra.
Tjeckiens beslut innebär att ännu ett steg är taget mot en fördjupad integration inom EU. Med Lissabonfördraget får EU större förmåga att agera. En gemenensam Europeisk röst är värdefull inte minst i tider av ekonomisk kris. Jag hoppas att Tjeckien kommer att rösta ratificera Lissabonfördraget inom en snar framtid.

Sverige stödjer Island

Det finns många anledningar till att Sverige bör stödja Island, dels att det är ett nordiskt grannland men också det faktum att Sverige har omfattande ekonomiska, politiska och kulturella förbindelser med landet. Internationella valutafonden (IMF) har beslutat om ett stabilitets- och reformprogram inom vilket Sverige avser att vara en av bidragsgivarna. Vänsterparitet förnekar sig inte utan ser IMF som en del av Islandsekonomiska problem och vill att Sveriges lån skall ske genom ett bilateralt grannlandslån. Personligen anser jag att det är bättre att Sverige agerar gemensamt med övriga nordiska länder och att insatserna är riktade mot att reformera den Isländska ekonomin.

Saab och GM

Den internationella lågkonjunkturen skonar ingen verksamhet och inget land. De dystra rapporterna duggar i tät följd. Utan tvekan är en av de största frågorna just nu Saab och General Motors. Arbetstillfällen är i fara, GM vill inte skjuta till mer kapital, röster höjs för att regeringen, dvs. skattebetalarna, skall skjuta till kapital. Är detta lösningen på Saabs kris? Nja, jag anser inte det. För att företag skall vara lönsamt måste det producera varor som kunderna vill köpa. Är det måne så att bilmarknaden är överetablerad, att biltillverkarna har större volym på tillverkningen än efterfrågan, att kunderna efterfrågar andra bilmodeller än vad tillverkarna erbjuder? Om det nu är så att Saab kan utvecklas till ett framgångsrikt företag är frågan varför GM inte vill skjuta till erforderligt kapital? Jag tror inte att rätt form av stöd för den svenska industrin är att staten skjuter till kapital i branscher som under lång tid varit krisdrabbade. Den minnesgode har teko- och varvskrisen i minne, trots omfattande ekonomiskt stöd från staten icke branscherna omkull. Som alltid är det viktigt att dra lärdom av historien och jag kan inte se någon anledning till att ett finansiellt statligt stöd skulle lyckas bättre nu än tidigare. Sverige behöver ett levande näringsliv och det förutsätter företag med lönsamhet.

Vems ansvar att kvinnor på ledande poster blir fler

Flera av moderaternas ledande kvinnor har lämnat politiken efter omfattande mediedrev. Samma media som närmast bedrev hetsjakt på Axén Olin, Borelius, Schenström, Stegö Chiló undrar nu varför kvinnorna lämnat moderaterna medan männen stannar kvar, exempelvis Borg, Littorin, Billström och Wessberg. Denna fråga bör media själv besvara. Var fanns mediedrevet på nämnda män? När Sakine Madon i Expressen skriver att moderaterna är mansstyrt och inte sopar rent framför egen dörr när det gäller feminism anser jag att det vore klädsamt om Madon ställer samma fråga till sig själv. Jag är trött på att kvinnor alltid döms hårdare och efter annan måttstock än män. För att kvinnor skall ha en möjlighet att inneha maktpositioner inom de politiska partierna, inklusive Moderaterna, måste också media behandla kvinnor på samma sätt som de behandlar männen. Att pressen på kvinnor är hårdare än på män har media ett stort ansvar för.

Fria apotek

Redan nästa sommar kan det bli möjligt med fria apotek och ett upphörande av det statliga monopolet. Med slopat monopol kan det bli möjligt för oss i Sverige att få samma tillgång till apotek som i övriga europeiska länder med fler apotek, bättre öppettider och kortare köer. Erfarenheterna från grannländerna visar att ett slopande av monopol leder till bättre tillgänglighet för kunder och större möjligheter för apotekare och farmacevter att utveckla sina arbetsplatser utan att behöva kämpa mot den byråkrati som ett statligt monopol med toppstyrd organisation innebär.

Eftersom apotekare och farmaceuter ofta är kvinnor öppnas ytterligare en möjlighet för kvinnor att bli egna företagare och även möjlighet till anställning inom näringslivet. Jag ser framemot förändringen av apoteken från statligt monopol till fria företag.

Rätt till anonym HIV-test

HIV är utan tvekan en av vår tids farligaste sjukdom. Den som tror sig vara smittad skall ha möjlighet att göra testet per omgående och anonymt. Tyvärr har en undersökning gjord av Sveriges Radio visat att endast en tredjedel av alla vårdcentraler har kunskap om den lagstadgade rätt till anonymitet för den som så önskar vid HIV-test. Jag anser att Landstingen och Socialstyrelsen måste informera vårdgivarna om patientens rättigheter. Alla som vill HIV-testa sig skall ha rätt till ett positivt och professionellt bemötande. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting arbetar med att utveckla ett handlingsprogram för sexuellt överförbara sjukdomar riktad mot så kallade riskgrupper. Jag vill uppmana Stockholms läns landsting till att bedriva en bred kampanj. Det går inte att förutsäga vem som riskerar att bli smittad av HIV.

Utrikespolitik för framtiden

I dagens utrikespolitiska debatt framträdde skillnaden mellan Alliansens och oppositionens utrikespolitiska inriktning tydligt. Medan Carl Bildt betonade vikten av internationellt samarbete för fred, frihet, miljö och ekonomi var Socialdemokraternas viktigaste budskap att de bloggar om Bildt. Sverige tillträder snart ordförandeskapet i EU och många frågor står på agendan. Personligen är jag extra nöjd med att miljöfrågan är prioriterad. För att lyckas med miljöarbetet och minska utsläppen av CO2 behövs internationellt samarbete. Med det svenska ordförandeskapet kommer EU att arbeta för att också i-länderna utanför EU skall åta sig att minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent.

måndag 16 februari 2009

Öppen källkod

Att läsa Chalmers magasin är bra läsning, där finns visioner om hur IT-tekniken kan användas för att sprida upphovsrättsskyddat material på nytt sätt. Den röda tråden är hur användningen av Internet måste förändras för att utveckling och kommunikation skall främjas. Flera intressanta tankar presenteras, exempelvis möjligheten att lyssna gratis men ladda ned mot betalning, fria programvaror men kostnad för support. Öppen källkod är ett exempel på utveckling som ger nya möjligheter på nätet. Personligen tror jag att diskussionen om hur Internet kan användas med stöd av dagens teknik är mer fruktbart än att höja rösten till förmån för mer spaning och hårdare reglering av fildelning.

Bygg på höjden

Äntligen börjar det växa upp lite högre fastigheter i Stockholms innerstad. Det är attraktivt att bo innanför tullarna och bostadsutbudet är begränsat. Priserna för bostäder är höga oavsett om det handlar om bostadsrätter eller den svarta marknaden för hyreskontrakt. Inga signaler tyder på att efterfrågan av bostäder kommer att sjunka. Den begränsade mark som finns till förfogande för nybyggnation bör användas på bästa möjliga sätt för att öka antalet lägenheter. Men det räcker inte att bygga 10 eller 15 våningar, bygg minst 2o gärna fler. Bygg på höjden, renovera på höjden och gör det möjligt för fler människor att bo centralt i Stockholm. Argumenten om att kyrktornen skall vara horisontens högsta punkt håller inte längre. Stockholm är en modern storstad och det bör återspeglas i stadsplaneringen.

Nolltolerans mot narkotika

Kraftfulla gemensamma åtgärder inom EU mot narkotika bidrar till att narkotikasmugglingen minskar. Den moderata linjen i EU är att det skall råda nolltolerans mot narkotika. Narkotikan känner inte av några nationsgränser och därför är det europeiska samarbetet viktigt. Samarbetet ger polisen bättre förutsättningar att stoppa narkotikan redan på väg in i Europa. En röst på moderaterna den 7 juni är en röst för ett narkotika fritt Sverige.

Konst och ansvar

Konstfack utmärker sig igen. All reklam är inte bra reklam. Först är det missbruk av hälso- och sjukvården, sedan vandalisering av tunnelbanan. Frågorna är fler än svaren, ledningens ansvar? Handledarnas ansvar? Studenternas eget ansvar? För mig är inte vandalisering konst, lika lite som det är konst att spela alvarligt sjuk. Inom andra högskoleutbildningar ingår etik, ansvar för det egna arbetet och metodik. Var finns dessa ämnen inom Konstfacks kursplaner?
Indicierna på konstfack har inga vinnare. De kostnader som uppstått på grund av studenternas agerande anser jag skall belasta Konstfacks budget och att en offentlig ursäkt är på sin plats.

Fildelning

Min uppfattning är att fildelning har kommit för att stanna. Tyvärr tror jag inte att en fällande dom mot Pirate Bay stoppar den illegala fildelningen, den kommer bara att ta andra vägar. Under 1800-talet krävdes att all litteratur skulle vara godkänd av konungen för att få tryckas, systemet föll så småningom på sin egen otymplighet. Kan inställningen till fildelning över tiden utvecklas på samma väg ?

Vägen nedåt kan bli vägen uppåt

Att världsekonomin befinner sig i en rejäl konjunkturnedgång är tydligt, enligt många analytiker är nedgången den värsta på 25 år. Finanskrisen har nu gått över i en minskad efterfrågan av varor och tjänster. I budgetpropositionen för 2009 presenterade regeringen flera offensiva åtgärder för att möta konjunkturnedgången. Satsningarna gäller jobb och företagande, forskning och infrastruktur för framtiden samt en förstärkning av välfärden, totalt 32 miljarder kronor för 2009. För att Sverige skall vara redo att stå i fronten när konjunkturen vänder är det viktigt att också fortsätta arbetet med att stödja de nybildade företagen och de personer som har idéer att utveckla. Alla resurser får inte satsas på att stödja de stora företagen. Det är också angeläget att samhället inte har skygglappar för ögonen utan att vi alla har en öppen attityd i syfte att bejaka utveckling, också av det som ännu inte är etablerat på markanden. Ett steg i rätt riktning är att redan i grundskolan bygga in entreprenörskap i schemat. Lågkonjunkturen kan vara språngbrädan till en positiv utveckling.

fredag 13 februari 2009

Euro 2009

Ännu ett steg närmare valet till Europaparlamentet är taget. Gunnar Hökmark toppar den moderata valsedeln. Valplattformen antogs, liksom valsedeln av ett enigt partiråd. En politik för arbete är prioriterat också i EU-valet. Det är bra, utan en fungerande arbetsmarknad kan inga visioner genomföras. Principen om att arbete ger välstånd gäller här hemma, i Europa och på alla andra platser. Ett steg närmare en europeisk arbetsmarknad är att inför euron också i Sverige, en gemensam valuta underlättar för såväl företagande som arbete. I folkomröstningen 2003 röstade svenska folket nej till euron. Jag tycker att det efter det svenska ordförandeskapet i EU 2009 är dags att åter initiera en diskussion om euron.

Energiförbrukningen känner inte av landsgränser

Vid dagens EU nämnd har en av frågorna handlat om Sveriges ståndpunkt vad gäller handlingsplan för energitrygghet och solidaritet som energirådet ska behandla vid sitt möte på torsdag nästa vecka. Statssekreterare Ola Alterå framhöll att regeringen ställer sig bakom de föreslagna rådsslutsatserna eftersom regeringen fått gehör för att betona den inre energimarknadens betydelse, vikten av förnybar el och energieffektivisering. Vi i den borgerliga majoriteten gav vårt stöd för regeringens ståndpunkt liksom för ett upplägg i den diskussion som energiministrarna ska hålla om satsningar på energiinfrastruktur inom ramen för EU:s ekonomiska återhämtningsplan. Eftersom ett av de viktigaste miljömålen är att minska mängden utsläpp av CO2 anser jag att det Europeiska samarbetet kring energifrågorna är mycket positivt. Kan vi sedan i Riksdagen besluta att Sverige skall bygga ut kärnkraften finns goda förutsättningar att vi kan stödja våra grannländer i deras arbete med att minska den fossila energiförbrukningen.

Hushållsnära tjänster är en succé

Allt fler hushåll anlitar hushållsnära tjänster. Jag tycker att utvecklingen är otroligt positiv ur flera aspekter. Först och främst ser jag det som positivt att det finns en legalarbetsmarknad för de personer som arbetar i hemmen och att det också finns en möjlighet att starta eget företag för dem som vill. Det är hög tid att de arbetsområden där det finns många yrkesverksamma kvinnor uppvärderas och ses som ett naturligt inslag på arbetsmarknaden. Enligt den statistik jag tagit del av är det nu 255 000 hushåll som regelbundet köper hushållsnära tjänster och antalet ökar kontinuerligt. Under många år har röster höjts som satt sig över andra och fördömt arbete i hemmen. Verkligheten visar att de hade fel. Intresset för att arbeta i hemmen och att anlita hushållsnära tjänster är stort.

Skillnad på tjänst och tjänst

Jag upphör aldrig att förvånas över olikheter i synsätt och diskriminering och nedlåtande synsätt. Byggnads driver nu frågan om utökad avdragsrätt för byggnadsarbete som utförs i hemmen. Fackförbund inom LO-familjen var och är fortfarande motståndare till avdragsmöjligheter för hushållsnära tjänster. Vari finns logiken? Jag anser att det är hög tid att uppgradera branscher där det finns ett stort antal kvinnliga företagare, kvinnliga anställda och dessutom kvinnliga tjänster. Byggnad argument om att svartjobben minskar med avdragsrätt för byggtjänster klingar ihåligt. Varför är det mer angeläget att män har vita anställningar män inte kvinnor? Öka möjligheten för avdragsrätt av hushållsnära tjänster och slå ett slag för en förbättrad arbetssituation, också för kvinnor.
utkast

På väg mot Europa

Nu är den Moderata valsedeln till EU-valet fastställd. Jag känner mig glad och stolt. kandidaterna är kompetenta och mixen bra, unga, äldre, kvinnor, män, från olika geografiska delar av Sverige, bred politisk kunskap, erfarna eu-parlamentariker och nybörjare. Listan toppas av kvartetten Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Christoffer Fjellner och Susanna Haby. Ett viktigt steg närmare valet den 7 juni är nu taget. Kandidaterna utsedda och kampanjen kan börja. Valet till Europaparlamentet är viktigt, enligt min uppfattning viktigare än valet till Sveriges Riksdag eftersom det är inom EU som direktiv och förordningar utarbetas som medlemsländerna är tvingade att införa inom ett visst tidsintervall. Dessutom är samarbetet inom EU en förutsättning för ett gemensamt och effektivt arbete mot kriminalitet, för bättre miljö och fred.

torsdag 12 februari 2009

Ett säkert nät

Användandet av falsk identitet är lika olagligt på Internet som i annat sammanhang. Ett växande problem är att många personer låter sig luras att tro att den de kommunicerar med på ”nätet” är en annan person än den är. Framför allt anser jag att det är allvarligt att ett stort antal minderåriga flickor blir lurade och tror att den okända person de chattar med är en jämnårig person. Regeringen arbetar med att utveckla ett lagförslag för att anpassa den befintliga lagstiftningen till den tekniska utvecklingen. Men detta räcker inte, jag anser att skolan har ett stort ansvar att utbilda om Internet och dess användning. Lika väl som att skolan undervisar om exempelvis trafiksäkerhet behöver skolan utbilda om säkerhet på Internet.