söndag 13 september 2009

Ordning och reda

Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till fallande produktion och hastigt stigande arbetslöshet i en omfattning som saknar motstycke i modern tid. Som ett litet och handelsberoende land har Sverige drabbats hårt. Alliansens agerande för att dämpa sysselsättningsfallet, motverka att arbetslösheten blir bestående och samtidigt värna välfärden ger resultat på sikt. Samtidigt är det viktigt att fokusera på fler frågor som är centrala för en demokrati, exempelvis rättsväsendet. Sverige ska vara ett tryggt land att leva i. En viktig ingrediens i en rättsstat är en fungerande brottsbekämpning. När nu Alliansen har enats om ett tillskott till rättsväsendet på ytterligare 4 miljarder för innevarande och nästa år kan vallöftet om att Sverige skall ha 20 000 poliser år 2010 infrias. Den minnesgode kan dra sig till minnes att Alliansen under mandatperioden höjt de årliga anslagen till rättsväsendets med drygt 5 miljarder kronor. Utöver denna permanenta höjning har ytterligare närmare 2,5 miljarder i engångsvisa medel tillförts rättsväsendet. Satsningarna på polisen kan tyckas enorma och det är de också, men om tidigare socialdemokratiska regeringar satsat på polisen och aktivt arbetat för ett fungerande rättsväsen hade polisens behov av extrasatsningar varit mindre. Ansvarstagande lönar sig både vad gäller ekonomi och rättsväsen.

Inga kommentarer: