fredag 18 september 2009

Framkomlighet med Förbifart

Efter att morgon efter morgon ha tillbringat tid med att i det närmaste stå stilla i en lång ringlande bilkö på Essingeleden känns behov av Förbifart Stockholm mycket påtagligt. Med fungerande leder runt Stockholm minskar köerna och därmed också de utsläpp som köerna genererar. Förbifarten medför även till trafiksystemet blir mindre lika känsligt för störningar än vad som är fallet idag. När ett stopp uppstår blir det möjligt att välja ett annat alternativ.

Eftersom fyra femtedelar av vägen byggs i tunnel undviks intrång i naturmiljöer, splittring av naturområden och bullerspridningen begränsas. Dagens Förbifart Stockholm är ett helt annat projekt än de som diskuterades under 1980- och 1990-talen.

tisdag 15 september 2009

Skattesänkning för ålderspensionärer

Ordning och reda i statsfinanserna är ett av Alliansens vallöfte. Därför är det extra glädjande att årets höstbudget innehåller skattelättnader för Sveriges pensionärer. Det finansiella läget är något stabilare nu än tidigare och statsfinanserna i ordning vilket också återspeglas i politiken.

Ålderspensionärer över 65 år och med full garantipension kommer att få sänkt skatt med mellan cirka 1 000 och 1 200 kr per år beroende på kommunalskattenivå. En pensionär med full garantipension får härigenom en högre disponibel inkomst 2010 jämför med 2009. Pensionärer som har 150 000 kronor i inkomst får en skattesänkning på mellan cirka 1 750 och 2 100 kronor per år beroende på kommunalskattenivå.
Tilläggas skall att redan 2009 sänktes skatten för 90 procent av pensionärerna, genom ett förhöjt grundavdrag, som gav en pensionär med ingen eller låg inkomstpension 2 300–3 500 kronor i årlig skattelättnad. För en garantipensionär innebär detta totalt sänkt skatt med mellan cirka 3 500 och 4 400 kronor per år. För en pensionär med 150 000 kronor i inkomst blir den totala sänkningen cirka 2 750 kronor per år.

Tilläggas skall att Alliansen har genomfört flera reformer till stöd för Sveriges äldre under mandatperioden. Bostadstilläggen har förstärkts, satsningar har gjorts och görs för att stärka kvaliteten i äldreomsorgen, för att fler äldre ska få tillgång till ett anpassat boende samt möjlighet att välja utförare inom äldreomsorgen. Med lagen om valfrihet ges kommunerna ökade möjligheter att ge alla rätt att välja hemtjänst och särskilt boende med god kvalitet. Kraftfulla satsningar har också skett inom hälso- och sjukvården för att öka tillgängligheten. Därtill har reformer genomförts till stöd för äldre som väljer att arbeta även efter sin pensionsålder, genom ett i princip dubbelt jobbskatteavdrag för personer över 65 år. Arbetsgivare som anställer pensionärer har också befriats från den särskilda löneskatten, vilket ökar äldres möjligheter att få jobb.

Alliansen gör skillnad.

söndag 13 september 2009

Ordning och reda

Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till fallande produktion och hastigt stigande arbetslöshet i en omfattning som saknar motstycke i modern tid. Som ett litet och handelsberoende land har Sverige drabbats hårt. Alliansens agerande för att dämpa sysselsättningsfallet, motverka att arbetslösheten blir bestående och samtidigt värna välfärden ger resultat på sikt. Samtidigt är det viktigt att fokusera på fler frågor som är centrala för en demokrati, exempelvis rättsväsendet. Sverige ska vara ett tryggt land att leva i. En viktig ingrediens i en rättsstat är en fungerande brottsbekämpning. När nu Alliansen har enats om ett tillskott till rättsväsendet på ytterligare 4 miljarder för innevarande och nästa år kan vallöftet om att Sverige skall ha 20 000 poliser år 2010 infrias. Den minnesgode kan dra sig till minnes att Alliansen under mandatperioden höjt de årliga anslagen till rättsväsendets med drygt 5 miljarder kronor. Utöver denna permanenta höjning har ytterligare närmare 2,5 miljarder i engångsvisa medel tillförts rättsväsendet. Satsningarna på polisen kan tyckas enorma och det är de också, men om tidigare socialdemokratiska regeringar satsat på polisen och aktivt arbetat för ett fungerande rättsväsen hade polisens behov av extrasatsningar varit mindre. Ansvarstagande lönar sig både vad gäller ekonomi och rättsväsen.