torsdag 5 november 2009

Opositionen reserverar sig

Alliansens budget är ett steg närmare beslut i och med att Finansutskottet har bifallit riktlinjerna för den ekonomiska politiken och utgiftsramarna i regeringens budgetproposition för 2010. Debatt och beslut i Riksdagen blir den 18 november.

Huvuddragen i budgeten är:
• Jobbskatteavdraget utökas med ett fjärde steg.
• Kommuner och landsting får ett tillfälligt ökat i syfte att motverka den sjunkande sysselsättningen.
• Satsningar på den statliga infrastrukturen.
• Förstärka de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna med 54 000 platser. Antalet utbildningsplatser ska ökas tillfälligt.
• Pensionärerna får sänkt inkomstskatt.
• För att öka tryggheten för företagare införs förbättringar inom de offentliga trygghetssystemen avsätts 1,15 miljarder kronor till att sänka egenavgifterna.
• Rättsväsendet och brottsbekämpningen förstärks
• Resurser avsätts för klimatinvesteringar i utvecklingsländer. Detta är ett led i arbetet med att uppfylla Sveriges klimatmål.

Syftet är att dämpa fallet i sysselsättningen, värna välfärden, främja utvecklingen av företag och värna klimatet.

Opositionens motdrag är en riskkapitalfond för små o medelstora företag och ett program för effektivisering av statliga myndigheter. Viktigt är att inte glömma att beskattningen at fastigheter skall omformas så att det bidrar till fördelningspolitiken.

Jag är glad att det är den rödgröna röran som reserverar sig och inte Alliansen. Alliansen behöver fortsätta arbetet med att utveckla Svensk i rätt riktning, därför måste arbetet mot valseger 2010 intensifieras.

måndag 2 november 2009

Som man ropar får man svar

Mängden enkäter och frågor är ständigt ökande. Ofta handlar det om färdig formulerade frågor med färdigformulerade svar. Avsändaren brukar dessutom betona att svaren publiceras i deras medlemstidning, samma sak gäller även för icke svar. PRO:s enkät avviker på intet sätt från gängse mönster. Frågan PRO ställer lyder: ” Tycker du att det är rättvist att pensionärer betalar 700-1000 kr mer i skatt än andra, med samma inkomst?”

Enligt min mening är det omöjligt att lyfta ut en enstaka detalj utan att se till helheten. Det är endast en långsiktig jobbpolitik som kan göra det möjligt att långsiktigt trygga höjda pensioner och en god äldreomsorg, därför är det motiverat med åtgärder som motiverar till arbete. Men detta resonemang låter sig inte fångas med ett kort ja eller nej.

Alliansens och Moderaternas ekonomiska politik har dessutom medfört lägre skatt för äldre:
- Grundavdraget vid beskattning av pensionärer har höjts. From i år har skatten sänkts för nittio procent av landets pensionärer. Ytterligare skattesänkningar med 3,5 miljarder föreslås i budgeten för 2010.
- Inklusive 2009 års skattesänkning innebär förslaget för nästa år sänkt skatt för en garantipensionär på cirka 3500 och 4400 kronor per år.
– Särskilt prioriterade är de pensionärer med den lägsta ekonomiska standarden. Därav flera riktade insatser, så som höjningen av den skäliga levnadsnivån inom förmånerna särskilt bostadstillägg för pensionärer och äldreförsörjningsstöd.
– Pensionernas storlek ska variera mindre. Därför förslag om att värdet av buffertfonden ska beräknas som ett medelvärde av de tre senaste årens marknadsvärde istället för det senast kända marknadsvärdet.
– Moderaterna vill gå vidare med skattelättnader för äldre i den takt ekonomin tillåter.

Men detta går inte att formulera i ett ja eller ett nej där frågan dessutom är felformulerad. Därför får PRO inget svar från mig.