onsdag 18 februari 2009

GM - ta ert ansvar

General Motors vilja att dra sig ur ägandet av Saab är en tydlig illustration av krisen inom bilindustrin. Bakgrunden är både att industrin inte har producerat de bilar som kunderna efterfrågar och den lågkonjunktur som följer i finanskrisens spår.
Tyvärr finns det inga enkla lösningar på Saabs problem, men när GM nu skjuter ifrån sig problemen så brister företaget i ansvar. Alliansen har i förhandlingar med GM tydliggjort att staten kan vidta olika åtgärder för att lindra effekterna av krisen exempelvis kreditgarantier, satsningar på forskning & utveckling och stöd till de medarbetare som riskerar att bli varslade.
Samtidigt är Alliansen tydliga med att staten inte bör ta över hela ägaransvaret för Saab. De senaste tio åren har amerikanskägda Saab gått med mångmiljardförluster varje år. Saab betyder mycket för många människor i Sverige men att gå in som ny ägare och ta över ett i dag amerikanskägt bilmärke skulle inte bara innebära en stor kostnad för Sveriges skattebetalare utan också riskera betydande skattemedel under lång tid framöver. Om staten tar ett ägaransvar för Saab riskeras statsfinanserna på ett allvarligt sätt. Följden blir mindre resurser att satsa på välfärden eller till insatser åt de personer som behöver stöd för att kunna finna nya arbeten. Detta är inte rätt väg att gå för att lösa bilindustrins problem.

Jag delar regeringens uppfattning om att det är oacceptabelt att företag som i brinnande högkonjunktur delar ut mångmiljardbelopp till aktieägarna och gigantiska summor i bonusar till chefer, vill att skattebetalarna ska komma till undsättning när tiderna blir sämre. Det är oansvarigt att i goda tider plocka ut stora summor pengar och när konjunkturen vänder direkt ropa efter skattebetalarnas pengar. Långsiktighet innebär att ta ansvar också när tiderna blir sämre. Här har näringslivet i dag mycket att bevisa. Skolan och sjukvården ska inte behöva betala notan när storföretag missar att ta ansvar för att möta de sämre tider som förr eller senare alltid kommer.

Tjeckien ett steg närmare Lissabonfördraget

Efter lång och intensiv debatt har nu också Tjeckien beslutat sig för att genomföra Lissabonfördraget. Efter flera veckors utskottsbehandling och uppskjutna plenardebatter påbörjades på tisdagskvällen en slutdebatt om Lissabonfördraget i det tjeckiska parlamentets deputeradekammare. Debatten fortsatte på onsdagsmorgonen och därefter följde beslut. Av 197 närvarande ledamöter röstade 125 för att fördraget ska ratificeras av Tjeckien. Nästa formella steg i Tjeckiens ratifikationsprocess är senatens omröstning. Denna väntas ske i april, efter det att senatsutskotten behandlat fördraget. När även senaten godkänt Lissabonfördraget ska Tjeckiens ratifikation därefter undertecknas av president Klaus. Det är positivt att Tjeckien har tagit sitt första steg mot en ratificering av Lissabonfördraget även om utgången av senatens och presidentens beslut är osäkra.
Tjeckiens beslut innebär att ännu ett steg är taget mot en fördjupad integration inom EU. Med Lissabonfördraget får EU större förmåga att agera. En gemenensam Europeisk röst är värdefull inte minst i tider av ekonomisk kris. Jag hoppas att Tjeckien kommer att rösta ratificera Lissabonfördraget inom en snar framtid.

Sverige stödjer Island

Det finns många anledningar till att Sverige bör stödja Island, dels att det är ett nordiskt grannland men också det faktum att Sverige har omfattande ekonomiska, politiska och kulturella förbindelser med landet. Internationella valutafonden (IMF) har beslutat om ett stabilitets- och reformprogram inom vilket Sverige avser att vara en av bidragsgivarna. Vänsterparitet förnekar sig inte utan ser IMF som en del av Islandsekonomiska problem och vill att Sveriges lån skall ske genom ett bilateralt grannlandslån. Personligen anser jag att det är bättre att Sverige agerar gemensamt med övriga nordiska länder och att insatserna är riktade mot att reformera den Isländska ekonomin.

Saab och GM

Den internationella lågkonjunkturen skonar ingen verksamhet och inget land. De dystra rapporterna duggar i tät följd. Utan tvekan är en av de största frågorna just nu Saab och General Motors. Arbetstillfällen är i fara, GM vill inte skjuta till mer kapital, röster höjs för att regeringen, dvs. skattebetalarna, skall skjuta till kapital. Är detta lösningen på Saabs kris? Nja, jag anser inte det. För att företag skall vara lönsamt måste det producera varor som kunderna vill köpa. Är det måne så att bilmarknaden är överetablerad, att biltillverkarna har större volym på tillverkningen än efterfrågan, att kunderna efterfrågar andra bilmodeller än vad tillverkarna erbjuder? Om det nu är så att Saab kan utvecklas till ett framgångsrikt företag är frågan varför GM inte vill skjuta till erforderligt kapital? Jag tror inte att rätt form av stöd för den svenska industrin är att staten skjuter till kapital i branscher som under lång tid varit krisdrabbade. Den minnesgode har teko- och varvskrisen i minne, trots omfattande ekonomiskt stöd från staten icke branscherna omkull. Som alltid är det viktigt att dra lärdom av historien och jag kan inte se någon anledning till att ett finansiellt statligt stöd skulle lyckas bättre nu än tidigare. Sverige behöver ett levande näringsliv och det förutsätter företag med lönsamhet.

Vems ansvar att kvinnor på ledande poster blir fler

Flera av moderaternas ledande kvinnor har lämnat politiken efter omfattande mediedrev. Samma media som närmast bedrev hetsjakt på Axén Olin, Borelius, Schenström, Stegö Chiló undrar nu varför kvinnorna lämnat moderaterna medan männen stannar kvar, exempelvis Borg, Littorin, Billström och Wessberg. Denna fråga bör media själv besvara. Var fanns mediedrevet på nämnda män? När Sakine Madon i Expressen skriver att moderaterna är mansstyrt och inte sopar rent framför egen dörr när det gäller feminism anser jag att det vore klädsamt om Madon ställer samma fråga till sig själv. Jag är trött på att kvinnor alltid döms hårdare och efter annan måttstock än män. För att kvinnor skall ha en möjlighet att inneha maktpositioner inom de politiska partierna, inklusive Moderaterna, måste också media behandla kvinnor på samma sätt som de behandlar männen. Att pressen på kvinnor är hårdare än på män har media ett stort ansvar för.

Fria apotek

Redan nästa sommar kan det bli möjligt med fria apotek och ett upphörande av det statliga monopolet. Med slopat monopol kan det bli möjligt för oss i Sverige att få samma tillgång till apotek som i övriga europeiska länder med fler apotek, bättre öppettider och kortare köer. Erfarenheterna från grannländerna visar att ett slopande av monopol leder till bättre tillgänglighet för kunder och större möjligheter för apotekare och farmacevter att utveckla sina arbetsplatser utan att behöva kämpa mot den byråkrati som ett statligt monopol med toppstyrd organisation innebär.

Eftersom apotekare och farmaceuter ofta är kvinnor öppnas ytterligare en möjlighet för kvinnor att bli egna företagare och även möjlighet till anställning inom näringslivet. Jag ser framemot förändringen av apoteken från statligt monopol till fria företag.

Rätt till anonym HIV-test

HIV är utan tvekan en av vår tids farligaste sjukdom. Den som tror sig vara smittad skall ha möjlighet att göra testet per omgående och anonymt. Tyvärr har en undersökning gjord av Sveriges Radio visat att endast en tredjedel av alla vårdcentraler har kunskap om den lagstadgade rätt till anonymitet för den som så önskar vid HIV-test. Jag anser att Landstingen och Socialstyrelsen måste informera vårdgivarna om patientens rättigheter. Alla som vill HIV-testa sig skall ha rätt till ett positivt och professionellt bemötande. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting arbetar med att utveckla ett handlingsprogram för sexuellt överförbara sjukdomar riktad mot så kallade riskgrupper. Jag vill uppmana Stockholms läns landsting till att bedriva en bred kampanj. Det går inte att förutsäga vem som riskerar att bli smittad av HIV.

Utrikespolitik för framtiden

I dagens utrikespolitiska debatt framträdde skillnaden mellan Alliansens och oppositionens utrikespolitiska inriktning tydligt. Medan Carl Bildt betonade vikten av internationellt samarbete för fred, frihet, miljö och ekonomi var Socialdemokraternas viktigaste budskap att de bloggar om Bildt. Sverige tillträder snart ordförandeskapet i EU och många frågor står på agendan. Personligen är jag extra nöjd med att miljöfrågan är prioriterad. För att lyckas med miljöarbetet och minska utsläppen av CO2 behövs internationellt samarbete. Med det svenska ordförandeskapet kommer EU att arbeta för att också i-länderna utanför EU skall åta sig att minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent.

måndag 16 februari 2009

Öppen källkod

Att läsa Chalmers magasin är bra läsning, där finns visioner om hur IT-tekniken kan användas för att sprida upphovsrättsskyddat material på nytt sätt. Den röda tråden är hur användningen av Internet måste förändras för att utveckling och kommunikation skall främjas. Flera intressanta tankar presenteras, exempelvis möjligheten att lyssna gratis men ladda ned mot betalning, fria programvaror men kostnad för support. Öppen källkod är ett exempel på utveckling som ger nya möjligheter på nätet. Personligen tror jag att diskussionen om hur Internet kan användas med stöd av dagens teknik är mer fruktbart än att höja rösten till förmån för mer spaning och hårdare reglering av fildelning.

Bygg på höjden

Äntligen börjar det växa upp lite högre fastigheter i Stockholms innerstad. Det är attraktivt att bo innanför tullarna och bostadsutbudet är begränsat. Priserna för bostäder är höga oavsett om det handlar om bostadsrätter eller den svarta marknaden för hyreskontrakt. Inga signaler tyder på att efterfrågan av bostäder kommer att sjunka. Den begränsade mark som finns till förfogande för nybyggnation bör användas på bästa möjliga sätt för att öka antalet lägenheter. Men det räcker inte att bygga 10 eller 15 våningar, bygg minst 2o gärna fler. Bygg på höjden, renovera på höjden och gör det möjligt för fler människor att bo centralt i Stockholm. Argumenten om att kyrktornen skall vara horisontens högsta punkt håller inte längre. Stockholm är en modern storstad och det bör återspeglas i stadsplaneringen.

Nolltolerans mot narkotika

Kraftfulla gemensamma åtgärder inom EU mot narkotika bidrar till att narkotikasmugglingen minskar. Den moderata linjen i EU är att det skall råda nolltolerans mot narkotika. Narkotikan känner inte av några nationsgränser och därför är det europeiska samarbetet viktigt. Samarbetet ger polisen bättre förutsättningar att stoppa narkotikan redan på väg in i Europa. En röst på moderaterna den 7 juni är en röst för ett narkotika fritt Sverige.

Konst och ansvar

Konstfack utmärker sig igen. All reklam är inte bra reklam. Först är det missbruk av hälso- och sjukvården, sedan vandalisering av tunnelbanan. Frågorna är fler än svaren, ledningens ansvar? Handledarnas ansvar? Studenternas eget ansvar? För mig är inte vandalisering konst, lika lite som det är konst att spela alvarligt sjuk. Inom andra högskoleutbildningar ingår etik, ansvar för det egna arbetet och metodik. Var finns dessa ämnen inom Konstfacks kursplaner?
Indicierna på konstfack har inga vinnare. De kostnader som uppstått på grund av studenternas agerande anser jag skall belasta Konstfacks budget och att en offentlig ursäkt är på sin plats.

Fildelning

Min uppfattning är att fildelning har kommit för att stanna. Tyvärr tror jag inte att en fällande dom mot Pirate Bay stoppar den illegala fildelningen, den kommer bara att ta andra vägar. Under 1800-talet krävdes att all litteratur skulle vara godkänd av konungen för att få tryckas, systemet föll så småningom på sin egen otymplighet. Kan inställningen till fildelning över tiden utvecklas på samma väg ?

Vägen nedåt kan bli vägen uppåt

Att världsekonomin befinner sig i en rejäl konjunkturnedgång är tydligt, enligt många analytiker är nedgången den värsta på 25 år. Finanskrisen har nu gått över i en minskad efterfrågan av varor och tjänster. I budgetpropositionen för 2009 presenterade regeringen flera offensiva åtgärder för att möta konjunkturnedgången. Satsningarna gäller jobb och företagande, forskning och infrastruktur för framtiden samt en förstärkning av välfärden, totalt 32 miljarder kronor för 2009. För att Sverige skall vara redo att stå i fronten när konjunkturen vänder är det viktigt att också fortsätta arbetet med att stödja de nybildade företagen och de personer som har idéer att utveckla. Alla resurser får inte satsas på att stödja de stora företagen. Det är också angeläget att samhället inte har skygglappar för ögonen utan att vi alla har en öppen attityd i syfte att bejaka utveckling, också av det som ännu inte är etablerat på markanden. Ett steg i rätt riktning är att redan i grundskolan bygga in entreprenörskap i schemat. Lågkonjunkturen kan vara språngbrädan till en positiv utveckling.