torsdag 29 januari 2009

Bilen har en framtid

Jag hoppas att det snart kan bli slut på domedagsprofetiorna om att bilen har gjort sitt. Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt för alla att resa efter eget önskemål. För att det skall vara möjligt att ha kvar friheten att resa också i framtiden är behöver de alternativa bränslena utvecklas. Etanol är ett alternativ till bensin men fler alternativ behövs. Jag välkomnar därför industrin arbete med att utveckla el- och laddhybridbilar. Förhoppningsvis leder de samtal som regering, elleverantörer och bilindustri för till en snabbare utveckling mot fler alternativa bränslen. Vi är många som också i framtiden själva vill bestämma över våra resor.

Förringa inte förintelsen

Eftersmaken känns bitter. När Riksdagen i tisdags högtidlighöll Förintelsens minnesdag. Vi får aldrig glömma det brott som nazisterna genomförde mot den judiska befolkningen under andra världskriget. Lena Hjelm Wallén, en av två inbjudna högtidstalare, valde i sitt tal att också tala om den rådande konflikten vid Gaza. För mig är hennes tal ett svek mot att ta avstånd från förintelsen. Hennes tal är också ett bidrag till att förringa de grymheter som nazisterna utförde. Talet är ett avståndstagande från att faktiskt medvetandegöra det ansvar som västvärlden har till att förintelsen fortgick. I flera länder fanns kunskap om vad som skedde i Tyskland men valde att tiga istället för att agera. Det som sker på Gaza får aldrig vara en grund för antisemitism. Händelserna på Gaza får heller inte användas för att förringa förintelsen.

Pensionsdjungeln

Frågan om den egna framtida pensionen bör intressera alla. Pensionen är inte endast en fråga för politiker och pensionärer. Under 90-talet förändrades pensionssystemet från att vara förmånsbestämt till att vara avgiftsbestämt. Förändringen innebär att var och en av oss har ett större ansvar för att förvalta sitt pensionskapital. Med eget ansvar följer skyldigheter, att skaffa kunskap, att vara intresserad och aktiv i sina val. För att kunna välja krävs kunskap och därför anser jag att undervisning om privatekonomi måste ingå i utbildningen på grundskole- som gymnasienivå. Många ungdomar ä ointresserade av pensionsfrågor - ålderdomen upplevs inträffa om en evighet. Motsägelsen är stor eftersom det är i unga som möjligheten att påverka den framtida pensionen är som störst. I 60-års åldern är påverkansmöjligheten mindre. Jag anser också att försäkringsbolagen har ett ansvar för att tydliggöra sin information, inte enbart generellt utan tydligt redogöra för vad begreppen innebär inom respektive bolag och för respektive försäkringsslag. Självklart måste också informationen vara jämförbar och enhetlig. Marknaden kan säkert än en gång vara avgörande och tvinga fram förbättrad information. Det försäkringsbolag som inte är tydlig i sin information får vare sig nya kunder eller behålla de gamla. Kunderna kan nämligen flytta sitt pensionsbelopp.

onsdag 28 januari 2009

Satsning på innovationer

Sverige har lång tradition av att vara ett land där uppfinningar utvecklas och blir till framstående innovationer. De flesta av oss tänker på Nobel, Rausing men det finns många fler uppfinnare och innovatörer. Idag har Riksdagen beslutat att öka anslaget till forskningsråden och Verket för innovationssystem med 375 miljoner kronor. Ökningen är utmärkt, att behovet av ekonomiskt stöd är omfattande vid utvecklande av uppfinningar ochstart av företag är välkänt. Behovet av ekonomiska resurser är lika stort oavsett om det handlar om innovationen stammar från forskning eller praktiskt kunnande. Jag ser nu framemot fortsatta satsningar också på produkter och affärsidéer som har en annan bakgrund än forskning.

Öppenhet genom sekretess

Reglerna för att garantera säkerheten i Riksdagen har utvecklats under senare år. Att säkerheten förbättras i Riksdagshuset är positivt men medför också negativa effekter. I Riksdagen har vi idag debatterat och beslutat att riksdagsstyrelsen bör överväga i vilken utsträckning besök hos riksdagsledamöter behöver anmälas och vilka uppgifter om besökare som behöver registreras. Bakgrunden till beslutet är att alla besökare till riksdagsledamöter i Riksdagshuset dokumenteras i ett offentligt besöksregister. Vem som helst kan begära ut besökregistret och där läsa uppgifter om vem som har besökt vilken ledamot. Enligt min mening måste det i en demokrati vara möjligt för den som så önskar att kontakta sina folkvalda utan att information om besöket skall bli en offentlig handling. Jag är glad att denna uppfattning delas av mina kollegor i Konstitutionsutskottet och att riksdagen var enhetlig i sitt beslut.

Bättre lagligt än olagligt

Äntligen har Riksdagen beslutat om att kommuner får vara med och finansiera uppbyggnad av statliga vägar och järnvägar. Jag är glad över att ha haft möjlighet att delta i beslutet. Sedan åtskilliga år tillbaks har kommuner medverkat vid finansiering av ny infrastruktur eftersom detta varit ända möjligheten för att bygga ut vägarna. Lagen träder i kraft redan den första mars. Slut på långbänken med andra ord. Med lagändringen kan vi stockholmare se framtiden an med tillförsikt. Alla de stora projekt som behövs i stockholmsregionen för att förbättra förutsättningarna för miljö, arbetsmarknad och näringsliv får större möjlighet att genomföras när också andra än staten kan medverka i finansieringen.

Regionfrågan på väg mot lösning

Frågan om hur Sveriges regioner eller län skall organiseras har under en längre tid debatterats, åsikterna har varit många och rösterna höga. Därför välkomna jag nu det steg mot en lösning som Alliansen presenterar idag. Fokus för regionindelning kommer att vara samarbete och behov. För mig är detta förfarande rätt väg att gå. Att tvinga på idag i stort självständiga regioner en från riksdagen beslutad regionindelning hade inte varit en lösning för framtiden. Jag ser framemot att landstingen intensifierar sitt samarbete för att uppnå bättre service till medborgarna. Var vi söker hälso- och sjukvård avgörs inte av regionala gränser, heller inte hur vi reser med kollektivtrafik. Eftersom Sverige är ett avlångt land med olika förutsättningar i de olika landsdelarna måste också den regionala indelningen få möjlighet att utformas olika.

Aktuell debatt om Gaza

Under förmiddagen har det varit debatt om Gaza i Riksdagen. Jag instämmer till fullo med utrikesminister Carl Bildt om att försoning är viktigt. Hamas var den part som bröt vapenvilan, Israel försvarade sig. Men det är viktigt att nu gå vidare och arbeta för fred, försoning och frihet. Personligen anser jag att det är angeläget att aktivt motverka alla former av antisemitism. Det vi ser idag i Sverige är attacker av synagogor, aggressiva demonstrationer mot judar och som en följd härav är många judiska ungdomar rädda för att visa sitt ursprung. Jag anser att alla som arbetar för fred i mellanöstern också måste arbeta för att mänskliga rättigheter respekteras i Sverige. Att som vänsterpartisten Hans Linde uppmana till bojkott och avståndstagande från Israel i Riksdagens talarstol är inte att arbeta för försoning utan snarare att underblåsa konflikten.

Alliansen satsar på framtiden

I dag delade socialdemokraterna ut flygblad vid min tunnelbanestation. Deras budskap var att Sverige behöver en ny väg för att ta sig ur den ekonomiska krisen, deras huvudförslag var att regeringen skall tillsätta en jobbkommission. Personligen tror jag inte ett dugg på fler kommissioner eller alltför frikostiga stödinsatser. Däremot anser jag att det är viktigt att dämpa den ekonomiska nedgången som följer av den internationella finanskrisen. Alliansen vidtar åtgärder för 2009 om sammanlagt 8 miljarder kronor. Beräknat på 2008 och 2009 omfattar satsningarna drygt 40 miljarder kronor, en hissnande summa. De åtgärder som regeringen föreslår i sin proposition omfattar: Stöd till nya arbetslösa och korttidsarbetslösa i form av bland annat coachning och fler praktikplatser. Förstärkt stöd till långtidsarbetslösa genom fördubbling av kompensationen till arbetsgivare för nystartsjobb. Fler platser på yrkeshögskolan och yrkesinriktad gymnasial utbildning. Omfördelning av medel mellan universitet och högskolanÖkad satsning på infrastruktur. HUS-avdrag för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad. Enligt min uppfattning är detta satsningar som siktar på att såväl bidra till att underlätta den nuvarande krisen som att rusta Sverige för framtiden.

tisdag 27 januari 2009

Göran priset

Det finns många kunniga, kompetenta och enormt duktiga kvinnor. I kväll har jag haft nöjet att träffa en av dessa, Hélène Biström, pristagare av ”Göran-priset”. Hélène Biström är av flera medier utsedd till näringslivets mäktigaste kvinna. Hélène Biström talade vid Shenet, ett kvinnligt nätverk, om sin syn på ledarskap. Jag är full av beundran inför henne. Budskapet är klart och tydligt - var den du är, var tydlig, prioritera, våga tänka annorlunda och lev ett rikt liv. Vad svenskt företagande behöver är fler kompetenta kvinnor som Biström, därför att det viktigt att kvinnor tar och ges möjligheter till utveckling. Kort och gott, Sverige har inte råd att missa kvinnors kompetens. Enligt min mening är det hög tid att fler företag i större grad än hitintill satsar på kvinnor till toppositioner.

Vad Göran priset är? Det kvinnliga nätverket Göran delar årligen ut ett Göran pris. Namnet Göran kommer sig av att när nätverket bildades 1999 fanns det fler män på vd-position i Sverige som hette Göran än det fanns kvinnliga vd. Göran priset är dessutom samma summa som skillnaden mellan mäns och kvinnors medellön. I år var priset 51 600 kronor. Med nyfikenhet undrar jag om det kan bli så att någon gång i framtiden får pristagaren betala en summa till nätverket Göran eftersom kvinnors medellön är högre än mäns?

Samtal inför framtiden

Det är de vardagliga frågorna som utgör de stora utmaningarna för oss alla. Att få tiden att räcka till, att få makt över sitt eget liv. Ett kärvare ekonomiskt klimat gör att de flesta personer upplever vardagspusslet som än tuffare. Det är i kärva tider som de politiska besluten har stor betydelse. Leder de politiska besluten till bättre möjligheter att få arbete, bättre attityder till företagande med ökat företagande och expansion som följd? I kärvare tider blir kraven på tillgång till en skola, vård och omsorg som håller hög kvalitet och finns när den behövs än tydligare. Eftersom politiken är avgörande för utvecklingen i ett samhälle och sätter ramarna för hur vi kan leva våra liv tycker jag att det skall bli spännande att delta i det moderata utvecklingsprojektet ”Samtal med Sverige, öppet samråd inför nästa mandatperiod”. Det är i dialogen med människor som politiken formas, inte över handlingar eller sammanträdesbord.

Förintelsens minnesdag

Har precis bevisat Riksdagens ceremoni för att uppmärksamma den förintelse som skedde av den judiska befolkningen under andra världskriget. Det är viktigt för oss alla att hålla i minnet den utrotning av en hel befolkningsgrupp som pågick under Hitlers regim. Människovärdet får aldrig åsidosättas. Dagens minnesstund i Riksdagen gav en bitter eftersmak när Lena Hjelm Wallén i sitt anförande vid minnesstunden inte fokuserade på förintelsen utan lyfte upp andra händelser, såväl nutida som historiska. I dag är det förintelsens minnesdag och vi bör också fokusera på denna, för att aldrig glömma, för att uttrycka vår delaktighet med de överlevande och för att motverka all form av antisemitism.

Minska ungdomsbrottsligheten

Nästan 1000 ungdomar mellan 15 och 20 år ägnar sig regelbundet åt rån. Deras livsstil och val av förebilder har redan i unga år blivit fel. Det är viktigt med lag och ordning samt synliga poliser. Sambandet mellan brott, utredning och insatser från samhällets måste vara tydliga utan tidsspill. Lika viktigt är att unga människor ser framtiden an med tillförsikt. I dagens internationella lågkonjunktur är insatser inriktade mot att minska arbetslöshets hos ungdomar extra viktigt. Jag anser därför att Alliansens satsningar instegsjobb och utbildning är helt rätt. Ungdomar behöver se en framtid i att leva ett lagligt liv.

måndag 26 januari 2009

En mörk dag i historien

I morgon är det enligt FN:s och EU:s beslut Förintelsens minnesdag. Begreppet minnesdag känns fel men det är viktigt att vi alla kommer i håg den mörka tid som Nazityskland förde med sig. Allt efter vad tiden går blir distansen till massmorden större men vi har alla ett ansvar för att komma ihåg de oförrätter som skedde överallt där nazisterna for fram. I morgon, tisdagen den 27 januari arrangeras en officiell minnesceremoni vid Raul Wallenbergs torg i Stockholm med tal av finansminister Anders Borg, Fader Patrick Desbois och Yahad-In -Unum. Jag skall gå dit och jag hoppas att många, många fler personer också deltar i ceremonin.

söndag 25 januari 2009

Fler Moderater till Euparlamentet

Om fyra månader är det dags för val till Europaparlamentet. Ju färre som röstar desto större är risken att ett fåtal personer kan styra valutgången. Jag tror på EU när det gäller frihandel, fred och det öppna samhället. Med fler som röstar i valet till EU finns möjlighet att de svenskar som representerar Sverige kan känna råg i ryggen . Jag är också övertygad om att ju fler som röstar i EU-valet desto fler mandat kan vi moderater få. Om alla aktiva moderater kan övertala vardera fem personer att rösta blir det Moderat valseger. För säkerhets skull - tala med tio.

ip-adresser och internet

Att stoppa fildelning med stöd av ip-adresser blir ett slag i tomma luften. Programvaror som maskerar avsändaren finns att ladda ned, köpa, låna, kopiera i all oändlighet. Direktivet om att identifiera fildelar med stöd av ip-adresser blir enligt min mening ett slag i den tomma luften. För mig är det tydligt att tekniken befinner sig i ett paradigmskifte. Den nu pågående diskussionen påminner mig om de historiska lagkraven om att all litteratur skulle vara godkänd av kungen eller kyrkan för att få tryckas. När tekniken utvecklades ytterligare blev det skriftliga godkännandet omöjligt att upprätthålla. Jag är övertygad om att så också kommer att ske med Internet De rättighetsinnehavare som ligger i täten när det gäller användandet av den nya tekniken får ett försprång före övriga.

Fler jobb med lägre skatt

Regeringens förslag om möjlighet till skatteuppskov för arbetsgivare är positivt. Förslaget ingår som en del i Alliansens åtgärdspaket för att motarbeta de negativa effekterna av den aktuella finansiella och ekonomiska krisen. Syftet med åtgärden är att minska de likviditetsproblem som uppstår för företag som i dag inte kan få lån på normala villkor på grund av finanskrisen.
Skatteuppskovet innebär att arbetsgivare under högst två månader under året kan få uppskov med att betala in arbetsgivaravgifter och de anställdas preliminära skatt. Personligen anser jag att en åtgärd som är bra i kristider också är bra när tiderna är bättre. Vikten av att sänkta skatter är lika stor oavsett konjunktur.

Ur krisen med frihandel

Idag, söndag, träffas EU:S handelsminstrar för att diskutera hur handelspolitiken kan användas för att möta den rådande finansiella oron och den ekonomiska avmattningen. Diskussion tar även att ta upp de oroväckande tendenserna till ökad protektionism som följt i krisen spår. Vid fredagens EU-nämnd var vi en enig nämnd som slog fast att marknadsekonomin är viktig. Jag är övertygad om att när tillväxten dämpas och världshandeln krymper är det viktigare än någonsin att ta strid för den fria handeln och att slå vakt om de institutioner som upprätthåller det globala handelssystemet. I krisens spår följer tendenser till protektionism. Dessa måste mötas med fortsatta ansträngningar för att nå fram till ett nytt världshandelsavtal. Det är viktigt att EU fortsätter samtalen med andra länder, exempelvis Indien. Därför är kvällens möte mellan handelsministrarna i EU angelägen.