torsdag 10 maj 2012

Haagkonventionen stärker barns rättigheter

Det bor ungefär två miljoner barn i Sverige. De är värda att lyssnas till och tas på allvar. Barns rättigheter är viktiga och det är hög tid att de tas tillvara. Inom Alliansen kommer vi att fortsätta arbetet för att alla barns rättigheter ska tas tillvara och att de ska få en god uppväxt.

I dag den 23 maj fattar riksdagen äntligen beslut om att anta Haagkonventionen om underhållsskyldighet. Haagkonventionen står på barnens sida genom att den underlättar för dem att få ekonomiskt underhåll i det fall föräldrarna separerat och bor i olika länder.

I dagens samhälle är rörligheten över de nationella gränserna stor och det finns inget som tyder på att den kommer att minska, tvärtom. Att människor flyttar, utvecklas, skaffar ny erfarenhet är positivt och lagstiftningen måste utvecklas i takt med samhället. Människors ökade rörlighet har fått till följd att antalet mål och ärenden med internationell anknytning ökar och att myndigheter allt oftare ställs inför situationer där den ene föräldern lever i ett annat land.

Syftet med att anta Haagkonventionen är att underlätta en effektiv indrivning av underhåll över gränserna och är resultatet av flera års förhandlingsarbete, där fokus har legat på underhåll till barn och stärkandet av barns rättigheter. I många avseenden kommer det att bli tydligare vad som gäller och de förbättrade möjligheterna till indrivning av underhåll är ur ett barnperspektiv av stor betydelse.

Eftersom det blir bättre möjligheter att utomlands fastställa underhållsbidrag kommer troligen fler föräldrar att anse det lönt att utkräva underhåll. Antagandet av Haagkonventionen är ett i ledet av en lång rad satsningar och regelförändringar för att stärka barns rättigheter. Exempel på tidigare genomförda förbättringar för barn som Alliansen har genomfört är höjningen av det särskilda bostadsbidraget för barnfamiljer och en ny strategi för att stärka barns rättigheter, i syfte att göra livet bättre för barn och unga i Sverige.

Arbetet med att stärka barnsrättigheter måste fortsätta, det finns fortfarande mycket att göra.