lördag 26 september 2009

10 reformer i trygghetssystem för företagare

Ett av Alliansens vallöften var att förbättra tryggheten för företagare. Nu höstbudgeten förslag till 10 reformer inom sjukförsäkring, föräldraförsäkring och arbetslöshetsförsäkring för företagare är därför ett steg i rätt riktning . Med budgetförslagen blir det tryggare för den som vill bli företagare, för den som är företagare och för den som vill anställa. 480 miljoner kronor avsätts för reformerna. Reformerna innebär i korthet
1. Ett uppbyggnadsskede på två år i sjuk- och föräldraförsäkringen för egenföretagare
2. Större trygghet i arbetslöshetsförsäkringen för företagare under ett uppbyggnadsskede.
3. Egenföretagare ges möjlighet att välja längre karenstid i sjukförsäkringen.
4. ”Jämförelseinkomsten” för egenföretagare i sjuk- och föräldraförsäkringen tas bort.
5. Egenföretagare som tar ut tillfällig föräldrapenning ska kunna göra det på jämlika villkor som anställda.
6. Möjligheten till havandeskapspenning på grund av risker i arbetsmiljön för företagare ska analyseras.
7. Ökade incitament att driva företaget vidare även när företaget tillfälligt går sämre.
8. Enklare att göra uppehåll i näringsverksamheten och få arbetslöshetsersättning.
9. Tydligare regler för kombinatörer och för personer som driver företag som bisyssla.
10. Generellt högkostnadsskydd avseende sjuklönekostnader för arbetsgivare.