tisdag 2 december 2008

Kvinna och politiker i Centralamerika

Jag har haft förmånen att delta i en konferens som syftade till att öka antalet kvinnor verksamma inom politiken i Syd- och Centralamerika. Konferensen ägde rum i Guatemala. Jag är fylld av beundran för de medverkande kvinnorna. Ett stort antal av kvinnorna har ett förflutet med liknande problem som fortfarande är vanligt förekommande, ex tidiga graviditeter, ensamstående mammor och misshandel i sin nära omgivning utöver ren fattigdom. Den politiska miljö kvinnorna är verksamma inom präglas av patrikalt synsätt och korruption. Jag ser trots omständigheterna positivt på utvecklingen även om framstegen sker med små steg. Antalet kvinnor i politiken har ökat och ökar fortfarande. Framför allt driver kvinnorna på utvecklingen genom sitt engagemang. Min medverkan i konferensen bestod i att i seminarieform diskutera olika metoder för att stödja kvinnliga kandidater till politiska uppdrag.

fredag 31 oktober 2008

Barnomsorg på barnens villkor

Äntligen börjar perspektivitet på barnomsorgen röra sig i rätt riktning. För barnen bästa bör det i en barngrupp bör antalet barn vara få. Små barn har behov av att bli sedda, vuxenkontakter och inte minst behov av en säker miljö. Precis som att vi vuxna har reglerad arbetstid och vill ha fritid vill barn ha det samma. Ur det perspektivet bör ambitionen vara att barnen inte skall behöva tillbringa mer än högst 40 timmar i veckan på dagis.Viktigt att påpeka är att arbetsgruppen inte förespråkar lagstiftning på området. Dessutom bör barnomsorgen vara öppen när föräldrarna behöver denna. Jag hoppas verkligen att det kommer att bli möjligt med barnomsorg kvällar och helger, inte minst med tanke på att många kvinnor arbetar dessa tider.

torsdag 30 oktober 2008

Uppfinningar tar priset

Regeringens forsknignsproposition har det goda med sig att forskningen lyfts fram som central för uppfinnande och utveckling. Men det finns också uppfinningar som har en upprinnelse i vardagskunskap och erfarenhet. De uppfinningarna kan vara av lika stor betydelse för människor som de uppfinnignar som komemr ur forskningen. Genom det goda forskningspropositionen för med sig kan det kreativa klimatet öka i samhället och därmed också intresset för de vardagsnära uppfinningarna. Mer kreativitet tjänar alla på.

Lägre statsskuld visar vägen ur krisen

Under veckan har en del av Riksdagens debatter handlat om finanskrisen. Ekonomiska frågor är allvarliga för oss alla. Med en god ekonomi finns möjlighet att förverkliga sina visioner, med en dålig ekonomi finns inga möjligheter alls. Därför känns det väldigt bra att Alliansen har amorterat av statskulden vilket i sin tur har medfört att Sverige är i ett bättre läge än många andra länder. Det är samma principer som gäller för privatekonomin som nationalekonomin - den som är satt i skuld är inte fri.

Fildelning

Fildelning och ytterligare reglering av den illegala fildelningen är aktuella ämnen i den politiska debatten. Frågans aktualitet stegras för varje dag. De som vill ha en hårdare regleringen hänvisar till EU:s sanktionsdirektiv och att den svenska musik-, film och bokbranchen är på väg att gå i konkurs. Jag instämmer till fullo i att det är viktigt att i upphovsrätten är viktig, jag instämmer i att näringsliv och företagande är viktigt, jag instämmer i att kriminella handlingar är fel. Däremot är min övertygelse att hårdare reglering av användandet av Internet inte är rätt lösning. Teknikutveckling har skett under alla tider genom historien och att utfärda lagar som bygger på att reglera användandet av ny teknik har aldrig tidigare lyckats. Varför skulle reglering lyckas idag? Tidigare i historien har det funnits perioder när det inte har varit tillåtet att trycka litteratur utan godkännande av kyrkan eller för den delen konungen. De lagarna föll allt eftersom antalet författare och böcker ökade. Kontrollsystemet blev otympligt. Antalet besökare på Internet ökar kontinuerligt. Jag är därför övertygad om att lagstiftning som går ut på att reglera upp- och nedladdningarInternet, oavsett om det handlar om illegal eller legal nedladdning är omöjlig att förhindra via lagstiftning. . Åter till historien, den som envisades med att fortsätta tillämpa handskrift när tryckerikonsten segrade blev så småningom om sprungen, den som fortsatte att sätta tidningarna för hand blev omkullsprungen när IT-tekniken blev allmän. Jag vill fortsätta att läsa böcker och lyssna på musiken och hopaps därför att bransherna fortästter att utveckla sina affärsmodeller och tillämpa tekniken. Det är enlgit mitt synsätt den enda långsiktigt lyckosamma utvecklingsmöjligheten.

avgift eller skatt?

Alliansens initiativ att avskaffa fastighetsskatten är lysande. Att istället införa en beloppsmaximerad avgift är ett steg i rätt rikting. Det är i kommunerna som kostnader relaterade till boende uppstår, exempelvis för vägar och snöröjning. Jag anser att det nu är dags att ta nästa steg och avskaffa taxeringsvärdet. Att regelbundet behöva fylla i formulera för att svara på frågor om längden på arbetsbänken i köpet, om fönsterrutorna är av tre glas eller antalet toaletter i bostaden är förlegat. Vem mer än de boende i fastigheten kan ha intresse för informationen?

Georgiens sak är Europas

Idag har Georgiens president Saakashvili avlagt ett officiellt besök i Sverige. Jag hade förmånen hade få delta i besöket. President Saakashvilis presentation visade med all tydlighet att omvärlden måste ta Georgiens situation på allvar. Små länder har lika stor rätt som större länder till självständighet. Jag delar helt uppfattningen om att det är angeläget att Georgien får förutsättningar för att långsiktigt bygga upp samhället. När Georgien blev självständigt var landet i en situation med eftersatt ekonomi, utbildning, infrastruktur och hälso- och sjukvård. Georgien behöver nu västvärldens stöd för att långsiktigt utveckla landet till den kortbod det en gång var innan kommunismen satte klorna i landet. Europa har möjlighet att aktivt stödja Georgien med målet att dess invånare får möjlighet att leva sina liv utifrån sina egna värderingar. Att georgierna förutsättningarna för att uppfylla sina livsdrömar blir verklighet. Jag hoppas och arbetar för att Europa och EU tar denna möjlighet.

torsdag 23 oktober 2008

Uppfinningar gör skillnad

Tekniska mässan pågår i Älvsjö. Det är fantastiskt att ta del av alla de uppfinningar och innovationer som visas. Under gårdagen, onsdag den 22 oktober hade jag förmånen att få delta i en debatt arrangerad av Svenska Uppfinnarföreningen (SUF). De förändringar som Alliansen genomför är nödvändiga för att förbättra klimatet för uppfinnare och innovatörer. Jag ser framemot att målsättningen om regelförändringar för företagare får fullt genomslag. Vad Sverige behöver är också ett bättre innovativt klimat. Därför anser jag att den forskningsproposition som väcks idag är ett stort steg i rätt riktning. Syftet är att högskolor och universitet skall öka möjligheten att kommersialisera forskningsresultat och bidra till att fler uppfinningar når marknaden. För att detta skall vara möjligt måste högskolorna i högre grad samarbeta med näringslivet. Jag anser att forskningspropositionen är ett steg i rätt rikting, om än litet, mot ett samhälle där kreativitet och företagsamhet uppmuntras. Förändringen måste fortgå i syfte att underlätta finansiering av uppfinningar i tidigt skede och öka möjligheten till rådgivning.

Lägre boendekostnader för penisionärer

I går beslutade Riksdagen om begränsad fastighetsavgift för pensionärer. I korthet innebär beslutat att reduktionsregel införs innebärande att avgiften för pensionärer med låga inkomster boende i småhus begränsas till att inte överstiga fyra procent av inkomsterna. Som högst kan avgiften reduceras till 2 800 kr, för övriga är fastighetsavgiften högst 6000 kr per år. Med denna lag sänks skatten/avgiften ytterligare för boende. Alliansen genomförde tidigt under mandatperioden en begränsning av fastighetsavgiften till högst 6000 kronor per år. Med den nya förändringen minskar boende kostnaderna ytterligare och gör det möjligt för fler äldre att bo kvar i sin bostad efter pensioneringen. Alliansen forsätter arbetet med att infria sina vallöften och sänka skatterna för boende.

söndag 19 oktober 2008

Åtgärder för bättre ekonomi

Krisen i världsekonomin kan inte ha undgått någon, alla är drabbade på något sätt. Den senaste tiden har den krisen självklart präglat alla politiska debatter, också partiledardebatterna. I fredagens debatt i Sveriges Radio fick Fredrik Reinfeldt svara på frågor om vad regeringengör för att säkerställa stabiliteten i det nationella finansiella systemet. Statsministern nämnde då att regeringen kommer att titta på hur begränsningar kan införas som gör att förbättrad intjäningsförmåga inte per automatik leder till högre löner eller bonus för ledande befattningshavare i bankerna.
Bakgrunden är att regeringen nu är i färd med att utforma lagstiftningen för de trafikregler och garantier som Alliansen vill skapa ökad säkerhet i det finansiella systemet. Detta i enlighet med vad som överenskommits inom EU och som flertalet europeiska länder, men även USA, nu går fram med.
Varje form av garanti av detta slag leder till förbättrad intjäningsförmåga i banker och andra finansiella institutioner. Eftersom riskerna minskar och säkerheten i det finansiella systemet ökar. I länder som Tyskland, USA och Storbritannien öppnas nu som en konsekvens av utvecklingen för att införa en begränsning av löner, bonusar och fallskärmar för de högsta befattningshavarna i bankerna. Avsikten är att markera att de statsgarantier som nu utfärdas är till för att komma konsumenter, löntagare och låntagare till del och inte ska omvandlas till vinster för bankerna och deras högsta ledningar.
Alliansen öppnar nu för liknande begränsningar även i Sverige. Den exakta utformningen kommer att presenteras i ett samlat förslag kring trafikregler som är under utarbetande.
Åtgärden kommer att vara tillfällig. Alliansen betraktar åtgärden som en rättvisefråga och en rimlig förlängning av att staten vidtar åtgärder som förbättrar bankernas intjäningsförmåga.
Även om jag principiellt är emot denna form av regleringar anser jag att den pågående utvecklingen motiverar regeringens åtgärder. Det är alltför många personer som annars riskerar att drabbas mycket negativt av den ekonomiska krisen,

onsdag 15 oktober 2008

Underhållning på högsta nivå

Dagens partiledardebatt bjöd på högklassigt skådespel. Vänsterpartiet förnekar sig aldrig. Jag upphör inte att roas av vänsterpartiets politik. Sovjet har fallit, Tyskland är återförenat och Tjeckien medlem i Europeiska Unionen. Listan över dekomkratier som tidigare lytt under kommunistisk regim kan göras längre. Vänsterpartiet här i Sverige är och förblir det samma.

Att höra Lars Ohly tala om att staten behöver ökade intäkter genom höjda skatter, att höjda skatter utjämnar skillnader, att det är fel att spara och att fastighetsskatt är rättvis är svårt att betrakta seriöst .

Ett exempel på diameteralt olika synsätt mellan Alliansen och Vänsterpartiet är fastighetsskatten. Alliansen har gjort om fastighetsskatten till en kommunalavgift med ett maximalt belopp om 6000 kronor per år. Vänsterpartiet vill återinföra fastighetsskatten och ta bort taket. Deras motiv till förändringen är att fastighetsskatten endast drabbar rika personer boende i lyxhus. Jag delar inte den uppfattningen. Före Alliansregeringen tillträtt var det inte ovanligt att ett hushåll i Stockholm betlade 26 000 kr per år i fastighetsskatt. Skillnaden mellan då och nu är 20 000 kronor mer i plånboken. Också i Stockholm bor lärare, sjuksköterskor och poliser, alla normalinkomsttagare för vilka fastighetsskatten har varit ett gissel.

Den ekonomiska krisen som råder världen över, liksom i Sverige, är allvarlig och påverkar oss alla i negativ riktning. Dagens debatt stärkte min uppfattning om att finansminister Anders Borgs inriktning för den ekonomiska politiken är rätt. Det är först med sunda statsfinanser, ordning och reda i ekonomin, förutsägbarhet, att det lönar sig att arbeta och att driva företag som en positiv ekonomisk utveckling är möjlig. Det finns inga snabba klipp.

onsdag 8 oktober 2008

Mina motioner

Över tretusen motioner är resultatet av årets motionsperiod. Av dessa har vi moderater skrivit något fler än tusen motioner av dessa har jag skrivit cirka tjugo motioner. Dessa handlar bland annat om ökat företagande, bättre villkor för uppfinnare och sänkt alkoholskatt. En av motionerna jag skrivit kan tyckas röra en liten fråga, men jag anser att den är av stor betydelse för debattklimatet i Riksdagen. Motionen syftar till att i kammaren, eller planisalen, skall vi riksdagsledamöter sitt partivis i stället för per valkrets som gäller i dag. I anglosaxiska länder är parlamentsledamöterna placerade partivis. Min uppfattning är att i dessa länder är oftast debattklimatet livligare än i Sverige. Självklart kan det finnas andra orsaker än sittplatsernas lokalisering, inte minst kulturella. Min bestämda uppfattning är att sittning partivis kan bidra till en positiv dynamik i debatten.

onsdag 1 oktober 2008

Motioner

Allmänna motionsperioden går mot sitt slut. Idéerna och uppslagen till motioner är många samtidigt som tiden sätter sin begränsning för vad som är möjligt. Jag kan heller inte låta bli att reflektera över vilket som är det bästa sättet att driva en fråga framåt - motion, debattartikel, medverka i debatter, diskutera med omgivningen eller rent av diskutera med regeringen. Vägarna för att förändra är så mycket mer omfattande än att skriva en motion i Riksdagen. Nu skall jag lägga sista handen vid en motion om förbättrat klimat för uppfinningar och innovationer. Jag vill absolut inte missa möjligheten till den påverkan som en motion ger.

måndag 22 september 2008

Budget 2009

Finansminister Anders Borg har idag presenterat Alliansens budget. Regeringens fokus på arbete och välfärd känns än mer angeläget idag utifrån världskrisen i ekonomin. Statsskulden är i dag den lägsta på 15 år tack vare Alliansens politik. Detta gör att Sverige är bättre rustat än många andra länder för att klara lågkonjunkturen. Genom att fortsätta att infria vallöftena med en satsning på jobbpolitik ökar ytterligare möjligheterna för Sverige att komma lindrigare undan lågkonjunkturen. Med bättre villkor för företagande finns större möjligheter att anställa, genom lägre skatter ökar incitamenten att arbeta. Enligt min mening är detta rätt väg, inkomsten är individens och inte statens. Vänstersidans resonemang som utgår från att varje skattesänkning är ett hot mot välfärden är i grunden felaktig. Grunden för en fungerande välfärd är i stället att fler arbetar, att fler arbetar längre och att statens finanser är i god ordning. Alliansens politik är därför en förutsättning för att svensk ekonomi och välfärd skall utvecklas positivt.

fredag 22 augusti 2008

Värna strandskyddet

Strandskyddet i våra attraktiva strand- och kustområden är en fråga med stor aktualitet och visst sprängstoff. Debatten i både Stockholm och övriga Sverige har blivit allt intensivare. Tidigare i veckan fick jag en artikel publicerad på Sveriges Televisions opinionssida. Vad gäller strandskyddet och de bestämmelser som som styr utformningen är det viktigt att hitta en bra balans mellan å ena sidan möjligheten att exploatera den strand- och kustnära zonen, framför allt i områden med glesare befolkning. Å andra sidan är det, genom vår tradition, viktig att möjliggöra tillträde för allmänheten till våra stränder och kuster. Jag tror att en restriktiv hållning i våra mest attraktiva områden är vägen vi bör gå.

tisdag 15 juli 2008

Fildelningen är här för att stanna

Under Almedalsveckan medverkade jag i ett seminarium om fildelning och upphovsrätt. Arrangörer var bland annat Föreningen Svenska Läromedel. Utvecklingen är kontinuerligt pågående ock varken kan eller skall avbrytas. Utveckling är inget nytt för vår tidsålder utan utgör grundvalarna för dagens samhälle. När boktryckarkonsten implementerades i västvärlden föddes också censuren, initialt var det kyrkan som utfärdade reglerna för censur. Under 1700-1800-talet var det kungahusen som utfärdade censuren. Rättigheterna till det tryckta ordet tillföll boktryckarna. Allteftersom utvecklingen fortskred av såväl demokrati som tekniskt och ekonomiskt utvecklades också författarens upphovsrätt. Under de senare decennierna har frågan om kopiering av upphovsrättsskyddat material varit föremål för debatt ett flertal tillfällen - musik- och videokassetten, cd-rom, USBminne. Idag rör diskussionen nedladdning av upphovsrättsskyddat material via Internet Oavsett vilka lagar vi stiftar i Riksdagen tror jag inte att den illegala fildelningen går att stoppa. Internet är gränsöverskridande, ett bar tangent tryckningar och materialet finns i datorn. Med utvecklingen av nya programvaror blir frågan om att spåra illegala fildelare en omöjlighet. Precis som historien har visat tidigare gäller det för branschföretagen att utveckla nya affärsmetoder. Samhället befinner sig i en omvälvande brytningspunkt där kulturen behöver hitta nya verksamhetsformer. Jag är övertygad om att så också kommer att ske under 2000-talet, även om situationen just nu är arbetssamt. frågan om fildelningen är inte enbart en lagstiftningsfråga utan lika mycket en utvecklingsfråga. Samtidigt är det angeläget att upphovsrätten bevaras, den som har skapat ett verk är också dess rättmätiga innehavare.

torsdag 19 juni 2008

Signalspaning

Idag har Riksdagen beslutat om "Lagen om signalspaning". Att lagförslaget är omdiskuterat kan inte ha undgått någon. Samtidigt kan jag tyvärr konstatera att stora delar en den kritik mot lagförslaget grundas i missförstånd och rädsla. Detta är ett ansvar som vi politiker måste ta på oss.

Försvarets radioanstalt (FRA) har sedan lång tid ägnat sig åt signalspaning i etern för att få en bild av vilka yttre militära hot som finns mot Sverige.
Genom den tekniska utvecklingen har läget förändrats. Radiotrafiken i etern spelar allt mindre roll, och allt mer av kommunikationen över gränserna går i trådbunden trafik. Mindre än fem procent av all kommunikation går numera via etern, resten går i kabel. Detta gör att Sverige liksom andra länder hamnar i ett vägval: antingen anpassas signalspaningen till de nya förhållandena eller så läggsverksamheten ned med konsekvensen kunskapsläget om hot mot det egna landet försämras. Samtidigt är verksamheten oerhört känslig för den personliga integriteten, och det måste finnas mycket starka säkerhetsspärrar så att spaningen endast bedrivs inom strikt uppställda ramar.

Ända fram tills nu har det inte funnits någon särskild lagstiftning som reglerar hur signalspaningen ska ske. Fram till år 2000 fanns det inte ens någon lagreglering om försvarets underrättelseverksamhet. Detta har varit ett problem speciellt med tanke på riskerna för den personliga integriteten.

Det finns en bred enighet över blockgränserna om att det ligger i Sveriges intresse att ägna sig åt signalspaning.Detta beslut Riksdagen har fattat den 18 juni har beretts under lång tid och ursprungligen initierats av den förra socialdemokratiska regeringen. Den nu beslutade lagen innehåller flera regler till skydd för den enskildes integritet. Signalspaning får bara ske efter inriktning från regeringen och berörda myndigheter. Det införs också ett särskilt tillståndsförfarande när det gäller myndigheternas inriktningar, exempelvis kan inte de egna myndigheterna själva bestämma om inriktningen på spaningen, utan de måste söka om tillstånd. Signalspaningen ska ta sikte på yttre hot mot rikets säkerhet eller mot viktiga samhällsstrukturer.FRA avgör inte själva vad de ska spana på. Systemet bygger på ett antal sökbegrepp som Försvarets underrättelsenämnd utvecklar. Den nämnden är parlamentariskt tillsatt.

Det införs också tydliga regler för hur rapportering ska ske och när uppgifter ska förstöras. Likaså införs en särskild ordning för att kontrollera att spaningen verkligen sker enligt beslutade riktlinjerna och att uppgifterna förstörs i efterhand. Dessutom inrättas ett integritetsskyddsråd. Såväl lagrådet, konstitutionsutskottet som justitieutskottet har sagt att detta lever upp till de krav på integritetsskydd som krävs. Det finns också inlagt en kontrollstation 2011 då systemet ska utvärderas.

Signalspaningen får enligt förslaget bara avse utländska förhållanden och ska, liksom i dag, bara vara tillåten när det gäller kommunikation som går över Sveriges gräns. En viktig avgränsning är att kommunikation där både avsändaren och mottagaren finns i Sverige men som passerar Sveriges gräns av rent tekniska skäl (tex när ett företags e-postserver ligger utomlands) inte ska omfattas.

Gränsdragningen mellan försvarsunderrättelseverksamheten och den brottsbekämpande verksamheten är helt klar. Straffprocessuella tvångsmedel och annat utövande av polisiära befogenheter som riktas mot enskilda ska vara förbehållna polisen och andra brottsbekämpande myndigheter. Det ska alltså inte finnas någon möjlighet att kringgå de lagbestämmelser som ställts upp till skydd för den personliga integriteten vid brottsbekämpande arbete genom att begära stöd av myndigheter inom försvarsunderrättelseverksamheten. FRA har heller inga exekutiva befogenheter.

Integritetsskyddet är en central del av den föreslagna lagstiftningen. Frågan är extra viktig eftersom det här är två mycket centrala intressen som står mot varandra - den nationella säkerheten och skyddet för privatlivet.

Jag anser att förslaget innebär en tydligare och rättsäkrare reglering än dagens läge. Jag är också övertygad om att signal spaning är ett nödvändigt ont. Ett villkor för att vi alla skall kunna leva i ett fritt och öppet land är just att det råder fred, att det inte finns överhängande hot om terrordåd, att det mänskliga rättigheterna respekteras och alla har rätt till sitt eget liv.

onsdag 11 juni 2008

Mycket men mindre

För första gången sedan 1993 understiger Sveriges statsskuld 1000 miljarder. I slutet av maj uppgick statsskulden till cirka 995 miljarder kronor.Den lägre skuldsättningen minskar Sveriges utsatthet. En lägre statsskuld leder till en ökad trygghet i orostider eftersom en låg och stabil skuld är det bästa skyddet mot spekulation och höga räntekostnader. Det är med andra ord samma principer som gäller för statsskulden som för privata lån.

Med Alliansen krymer statsskulden. De senaste två åren har den sjunkit med 225 miljarder kronor, ofantligt mycket pengar. Bara sedan januari har statsskulden minskat från 1115 miljarder kronor, vilket beror på stora överskott i statens betalningar under årets första fem månader. Enligt regeringens prognos beräknas statsskulden fortsätta sjunka ytterligare till 567 miljarder kronor i slutet av 2011.
Som procent av bruttonationalprodukten (BNP) har statsskulden sjunkit från ca 77 procent 1995 till 31 procent. Det är den lägsta statsskulden sedan 1978, då skuldkvoten var 30 procent.

Den minskande statsskulden är ett tydligt kvitto på att Alliansens politik är rätt.

tisdag 3 juni 2008

Gerorgien

Georgien genomförde parlamentsval den 21 majoch jag hade förmånen att få medverka som internationell valövervakare . Mitt samlade intryck är att Georgien är ett fantastiskt land med en generös befolkning. Viktigt att komma ihåg är att Georgien är en ung demokrati efter att under många år varit en del i det Sovjetiska imperiet. Tyvärr besannade resan åter min uppfattning om att kommunism inte för något positivt med sig. De som drabbas värst är som alltid de vanliga människorna. Arbetslösheten är hög, 65 procent och levnadsstandarden låg. Att införa demokrati efter många års diktatur är komplicerat. Ryssland har infört importstopp av mineralvatten och vin från Georgien. Den som drabbas är den enskilda bonden som har förlorat sin största kund, ingen annan.
När det gäller själva valet anser jag att det är viktigt att vara ödmjuk inför uppgiften och ha i minne att det också i Sverige av och till verkar vara svårt att följa vallagarna och att respektera de mänskliga rättigheterna. Kortfattat anser jag att valet i det stora hela genomfördes med god vilja och demokratiska intentioner. De tveksamheter jag såg handlade framför allt om så kallad bussning där väljare transporterades mellan vallokalerna, att identifikationen av röstande sporadiskt var bristfällig, det förekom flera personer i valbåset samtidigt, försök till manipulation med valsedlar och vallistor. Självklart är mina iakttagelser begränsade i tid och plats men jag anser dem representativa eftersom jag delar intrycket med ett stort antal valobservatörer. de valobservatörer som varit i Georgien tidigare sade alla att de kan se en förbättring mot tidigare val. Nu återstår det viktiga arbetet för Georgien med att förvalta valresultatet och respektera medborgarnas röster.

onsdag 14 maj 2008

Grattis Israel

Idag den 14 maj är det 60 år sedan David Ben-Gurion utropade den judiska staten Israel. FN:s generalförsamling hade med röstetalen 33 för, 13 emot samt 10 nedlagda röster ställt sig bakom att dela det brittiska Palestinamandatet i en judisk respektive en arabisk stat. Idag är Israel ett modernt, framgångsrikt och demokratiskt. Tyvärr är detta något som media sällan skriver om. Israel är det enda landet i regionen där medborgarna fritt kan välja vilka som skall styra deras land, där homosexuella kan demonstrera och där kvinnor kan delta i samhällslivet på samma villkor som männen. Den bästa 60-års present Israel kan få är att konflikterna runt landet upphör. Framför allt skulle en aktiv fredsprocess aktivt bidra till befolkningen i området, oavsett om de lever i Israel eller i angränsande länder får en möjlighet till ett liv utan krig med möjlighet att förverkliga sina drömar. Ett liv utan rädsla för repressalier och attacker.

torsdag 24 april 2008

Konsten att svara

Idag har Konstitutionsutskottet genomfört utfrågning av den tidigare socialdemokratiske näringsministern Thomas Östros angående den socialdemokratiska regeringens agerande vid utförsäljning av statliga bolag. Tyvärr blev utfrågning till en ren parodi. Oavsett hur frågan löd svarade Thomas Östros med en väl inövad harang om Alliansregeringens utförsäljning av statliga bolag. När jag frågade Thomas Östros om kritiken som framförts av Riksrevisionsverket, Riksdagen och konstitutionsutskottet angående den dåvarande Regeringens formlösa styrning av de statliga bolagen hade jag förväntat mig ett svar där den tidigare ministern informerade om hur han och den dåvarande regeringen utövade sin styrning och vilka åtgärder de vidtagit. Svaret gav inget besked om den socialdemokratiska regeringens styrning utan i stället gavs en lång utläggning om Thomas Östros syn på den nuvarande regeringens näringslivspolitik. Inte ens på frågan om att den tidigare ministern kunde upphöra att klandra regeringen och istället svara på mina frågor gav något svar. Min slutsats utifrån Thomas Östros agerande är för det första att han inte kunde ge något svar på frågorna eftersom han saknade kunskap, för detta andra att Alliansregeringen gör ett bra jobb eftersom det vara viktigare att kritisera regeringen än att besvara mina frågor.

torsdag 17 april 2008

Att gå till tandläkaren utan att bli ruinerad

Alliansens beslut i Riksdagen om lägre kostnader för att besöka tandläkare från och med den 1 juli är efterlängtat av många. Beslutet innebär kortfattat att vid behandlingskostnader mellan 3 000 kr till 15 000 kr betalar patienten hälften av beloppet medan staten finansierar den andra delen. För behandlingskostnader över 15 000 kr betalar patienten 15 procent och staten resterande 85 procent. Jag anser att förändringen är ett steg i rätt riktning. Personligen anser jag att tänderna är en del av kroppen och att behandling av dessa bör inkluderas i hälso- och sjukvårdsförsäkringen. Endast 20 procent av patienternas inom tandvården har högre vårdkostnader än 3 000 kr på ett år. Jag anser inte att detta är ett argument för att exkludera tänderna från hälso- och sjukvårdsförsäkringen. Mitt synsätt utgår från att tänderna är en del av kroppen.

måndag 31 mars 2008

Kina - sluta kränk Tibet

Åter kan vi se hur fredliga demonstranter slås ned och hur kränkningar av mänskliga rättigheter sker i Kinas fotspår. Protesterna i Tibet har skördat flera dödsoffer. Enligt kinesiska myndigheter ett tiotal, eligt andra källor rör det sig om ett hundratal. Den kinesiska censuren gör att det är svårt att få korrekt information. Det tibetanska folkets mänskliga rättigheter måste respekteras av Kina. Det är de kinesiska myndigheternas ansvar att se till att tibetanerna garanteras rätt till egen religion, kultur, språk och yttrandefrihet. Bästa sättet att visa Kina att omvärlden inte accepterar deras förhållningssätt är genom fortsatt dialog. Alla som besöker Kina kan visa sitt stöd för de mänskliga rättigheterna och Tibet genom att bära en vit armbindel eller en knapp med symboler för mänskliga rättigheter. Vi som inte besöker Kina kan också visa vårt stöd för Tibets folk genom att bojkotta kinesiska varor.

onsdag 26 mars 2008

Nytt utskott

Mitt nya utskott är Konstitutionsutskottet. Bytet är en följd av att Catharina Elmsäter Svärd har tillträtt uppdraget som finanslandstingsråd i Stockholms Läns Landsting. Jag gratulerar oss alla som är boende inom Stockholms Läns Landsting till att Chris Heisters efterträdare är lika kompetent som sin företrädare. I Riksdagen har Catharina Elmäster Svärds uttåg i riksdagsgruppen föranlett en rokad i utskottsplaceringarna bland oss moderater. Ny ordförande i Arbetsmarknadsutskottet är Hillevi Engström som i sin tur efterträds av Henrik von Sydow som gruppledare i Justitieutskottet. Jag har blivit nytt andranamn i Konstitutionsutskottet efter Henrik von Sydow. Det här blev många turer.

fredag 15 februari 2008

Förnybara drivmedel och klimatpåverkan

Det framstår som allt tydligare att i princip all producerad energi, oavsett om det handlar om fossilt eller förnybart bränsle, leder till miljöpåverkan. För att bedöma påverkan behöver hela processen granskas, från planering till avslutad användning. Samtidigt är det viktigt att inte drabbas av depression utan att fortsätta tro på utveckling och människans förmåga att hitta positiva lösningar på problem. Hur framtidens drivmedel ser ut har jag ingen aning om, jag är däremot övertygad om att behovet av såväl sänkta miljöskadliga utsläpp som behovet av transporter och kommunikation kommer att leda utvecklingen framåt.

onsdag 13 februari 2008

Infrastruktur och företagande

I ger debatterade jag Stockholms infrastruktur hos Företagarna. Den vanligaste frågan i diskussionen handlade om när Riksdagen kommer att besluta om att bygga ut vägnätet i Stockholm. Att infrastrukturen i Stockholm är gravt eftersatt ger nu synliga effekter i samhället. Restiderna liksom köerna är långa och regionens centrum är koncentrerat till innerstaden. Tyvärr medför den eftersatta utbyggnaden att investeringsbehovetbehovet nu är så omfattande att det är omöjligt att tillgodose hela regionens behov samtidigt. Regeringens särskilda förhandlingsman Carl Cederschiöld har gjort ett fantastiskt arbete med att uppnå överenskommelse inom regionen kring Citytunneln och Förbifart Stockholm. Nu gäller det att regionen kan fortsätta vara enad så att ett tydligt budskap om att Stockholm behöver ny infrastruktur för såväl kollektivtrafik som bilism.

fredag 8 februari 2008

Att resa till Storuman

Det är lätt att låta stockholmsperspektivet ta överhand och glömma att Sverige ser olika ut. Men det finns också likheter - Behovet av ett levande näringsliv, skola och utbildning samt infrastruktur. Det som slog mig under gårdagens besök i Storuman varr den energi och livsvilja som människor har, entreprenörer som ser möjligheter och genomför sina visioner. Det är viktigt att politiken gör det möjligt för människor att förverkliga sina visioner och inte lägger hinder i vägen.
I Storuman finns Skelefteå Kraft, Sverige fjärde största energiföretag! Företagets energiproduktion är helt miljövänlig. Infrastrukturen skall stödja och inte stjälpa ett samhälle därför välkomnar jag regeringens beslut att öppna Storumans flygplats för konkurrensutsatt flyg. En levande flygplats behöver möjligheter att utveckla sitt samarbete med olika flygbolag och företag. Att Storuman behöver tillgång till bra kommunikationer råder ingen tvekan om. Den kommande propositionen om flygplatser kan innehålla förändringar närd et gälelr flygplatsstrukturen, men det som är allra viktigast är att propostionen innehåller fortsatta öppningar för utveckling och kreativitet.

Apropå flygets negativa miljöpåverkan kan denna snart vara ett minne blott. EU har i samarbete med näringslivet beslutat att avsätta 1,6 miljarder euro till forskning för att utveckla miljövänliga lösningar inom flygsektorn. I utvecklingsprojektet Clean Sky medverkar 140 organisationer, företag och universitet för att utveckla nästa generations flygplan.

tisdag 5 februari 2008

Ett levande näringsliv

Signhild Arnegård Hansen, ordförande Svenskt Näringsliv, är alltid lika intressant att lyssna till. Budskapet är tydligt och klart - ett bra samhälle behöver levande företag. Inom Alliansens i Riksdagen arbetar vi ständigt med perspektiven fler företag och fler arbetstillfälle. Jag är övertygad om att vi måste göra mer. Detta kräver än mer aktiv dialog med företagare, såväl etablerade som nystartade. Ett perspektiv som är enkelt att förbise är att arbetsmarkanden och företagararenan är internationell. För att behålla och locka såväl företag som arbetstagare att vara verksamma i Sverige måste vi kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor ex god utbildning, liten administrativ börda, tydliga och klara regler och möjlighet för företag att växa.

onsdag 30 januari 2008

Lönelördag är kampanjlördag

Lönelördag är den bästa dagen i månaden! Vi moderater i Hägersten, Skärholmen och Älvsjö är varje lördag efter avlöning i Skärholmen för att samtala med stockholmarna. Det absolut roligaste inslaget i det politiska uppdraget är just mötet med människor. Jag mötte många positiva stockholmare, flera som återvänt till arbetsmarknaden efter långtids arbetslöshet, boende som fått lägre boendekostnader genom lägre fastighetsskatt, grundskolelever som kan välja gymnasium fritt inom Stockholms läns landsting och sist men inte minst en stor mängd stockholmare som var nöjda med skattesänkningen. Enligt opinionssiffrorna har stödet för Alliansen nått bottennoteringar. Jag får inte verkligheten att stämma överens med statistiken. De människor jag möter, oavsett om det är på landsbyggden eller i staden, i förort eller city, är positivt inställda till den borgerliga majoritetens politik och säger med glad röst att de är nöjda med Alliansen och Fredrik Reinfeldt. Jag tror mer på de människor jag möter än på siffrorna i opinionsmätningarna.

fredag 25 januari 2008

Riksdagens framtidsseminarium

Riksdagen har haft framtidsseminarium med medverkande forskare. Jag hade förmånen att under eftermiddagen delta i diskussioner med gymnasister från Östra Real. Diskussionerna utgick i från seminariet om informationstekniken i framtiden. Som alltid är diskussioner med ungdomar oerhört givande. Det sammanfattande intrycket för min del är att ungdomarnas engagemang och kunskap är imponerande. Därför är det angeläget att IT diskuteras, inte bara ur ett tekniskt perspektiv utan framför allt ur ett etiskt och moraliskt perspektiv. Vad är tillåtet, hur skall Internet användas, är kontroll lämpligt, övervakning?
Frågan om fildelning kom förstås också upp till diskussion. Jag är övertygad om att fildelning för privat bruk inte kan förbjudas. Den tekniska utvecklingen möjliggör fildelning, fildelning är okomplicerat att utföra. Framför allt framstår lagstiftning om förbud som omotiverad av många medborgare, inte minst ungdomar. En grundförutsättning för att lagar skall efterlevas är att de upplevs som relevanta av medborgarna.

Frågan om hur vi skall bemöta varandra på nätet måste diskuteras mycket mer än vad den gör idag. Vi vuxna har ett ansvar som vi delar med skolan. Det är enkelt att skriva ett ord som kan misstolkas, vara negativt eller hårt i sitt omdöme mot en annan person utan att förstå dess konsekvenser. Genom att diskussionen om ord, samtalston och vårt allas ansvar för en god samtalston också på nätet kan språkvalet påverkas. Lagstiftning i all ära men det är inte tillräckligt.
IT har inga begränsningar eller rättar sagt IT kommer att utvecklas i den riktning som vi medborgare arbetar för.

torsdag 17 januari 2008

Vårdgaranti värd namnet

Vårdgarantin innebär all planerad vård och innebär ett åtagande för lanstingen att erbjuda behandling inom 90 dagar från det att beslut om behandling fattats. många landsting klarar av att leva upp till vårdgarantin men det finns också landsting som totalt fallerar och patienter kan tvingas vänta flera år på behandling. Jag har därför frågat socialminister Göran Hägglund vilka åtgärder han avser att vidta för att förbättra landstingens förmåga att uppfylla vårdgarantins syfte.
Svaret visar tydligt att regeringen tar vårdgarantin på allvar och verkligen satsar för att vårdgarantin skall genomföras. Exempelvis har staten tillfört extra resurser, under år 2007 750 miljoner och under år 2008 500 miljoner. Socialstyrelsen har också fått i uppdrag att följa upp vårdgarantin. När slutrapporten inom kort lämnas, 31 januari, ser jag framemot att ta del av denna.
Jag anser att det är viktigt att vårdgarantin uppfylls fullt för alla behandlingar oavsett bostadsort eller specialitetsområden. Det är därför positivt att Stockholms läns landsting inte väntar på utredningen utan aktivt arbetar för att utveckla vården och göra det möjligt för alternativa driftsformer att etablera sig. Kan utvecklingen bidra till att vårdgarantin uppfylls är det positivt för alla, såväl patienter, anhöriga som patienter som vårdgivare.

torsdag 10 januari 2008

Fildelning leder utvecklingen framåt

Frågan om fildelning är högaktuell. Den pågående debatten visar tydligt att dagens situation inte är lyckad. Fildelning för icke kommersiellt bruk har flera dimensioner varav äganderätten och upphovsrätten är två. Ytterligare dimensioner är övervakning, fri informationsspridning och utveckling.

Enligt min uppfattning är det centralt att politiken beaktar utvecklingen i samhället vid lagstiftningen. Mycket av det som sägs i debatten när det gäller fildelning känner jag igen ifrån den debatt som fanns under 1970-talet när musikkassetten möjliggjorde för alla att spela in musik på egen hand utan att betala för denna. Argumenten är också bekanta utifrån den debatt som rådde när videokassetten introducerades.

Utöver de argument som framförs i de artiklar där jag är en av medförfattarna är för mig perspektivet om efterlevnad av lagar central. För att förbudet mot fildelning skall efterlevas krävs det att förbudet upplevs som relevant av medborgarna, vilket inte är fallet. Om lagstiftningen mot fildelning ha effekt skall nolltolerans råda, exempelvis råder nolltolerans för klotter i Stockholms stad. För att nolltolerans av fildelning skall vara möjlig behövs ett fungerande kontrollsystem i syfte att identifiera kriminella handlingar, vilket i sin tur kräver omfattande övervakning av internet och datoranvändande. Tanken att företag eller organisationer skall ha rollen som åklagare och domare är befängd. Likaså att internetleverantörer ska kunna stänga av fildelare. Detta intrång i den personliga sfären ser jag som skrämmande. Därutöver är en viktig princip att brott utreds och beivras av rättsväsendet, inte av en privat organisation som är part i målet. Ett samhälle där lagstiftningen bygger på minutiös övervakning av medborgarnas görande kan jag aldrig acceptera.

Självklart är äganderätten central. Lika centralt är att lagstiftning utvecklas efter rådande utveckling. Även artister, bokförläggare, författare med flera behöver hitta ett nytt arbetssätt/metod som står i samklang med utvecklingen. Kanske är det nya affärsmodeller, nya metoder, arbetsformer eller annat som kan leda den skapande, kreativa och affärsdrivande verksamheten framåt. Fildelning kan också betraktas som en möjlighet genom att den kan leda till nya kundgrupper och även öka befintliga kundgruppers intresse för konsumtion, fast konsumtion på annat sätt än tidigare. Det är den mänskliga kreativiteten som leder utvecklingen framåt.