torsdag 23 oktober 2008

Uppfinningar gör skillnad

Tekniska mässan pågår i Älvsjö. Det är fantastiskt att ta del av alla de uppfinningar och innovationer som visas. Under gårdagen, onsdag den 22 oktober hade jag förmånen att få delta i en debatt arrangerad av Svenska Uppfinnarföreningen (SUF). De förändringar som Alliansen genomför är nödvändiga för att förbättra klimatet för uppfinnare och innovatörer. Jag ser framemot att målsättningen om regelförändringar för företagare får fullt genomslag. Vad Sverige behöver är också ett bättre innovativt klimat. Därför anser jag att den forskningsproposition som väcks idag är ett stort steg i rätt riktning. Syftet är att högskolor och universitet skall öka möjligheten att kommersialisera forskningsresultat och bidra till att fler uppfinningar når marknaden. För att detta skall vara möjligt måste högskolorna i högre grad samarbeta med näringslivet. Jag anser att forskningspropositionen är ett steg i rätt rikting, om än litet, mot ett samhälle där kreativitet och företagsamhet uppmuntras. Förändringen måste fortgå i syfte att underlätta finansiering av uppfinningar i tidigt skede och öka möjligheten till rådgivning.

Lägre boendekostnader för penisionärer

I går beslutade Riksdagen om begränsad fastighetsavgift för pensionärer. I korthet innebär beslutat att reduktionsregel införs innebärande att avgiften för pensionärer med låga inkomster boende i småhus begränsas till att inte överstiga fyra procent av inkomsterna. Som högst kan avgiften reduceras till 2 800 kr, för övriga är fastighetsavgiften högst 6000 kr per år. Med denna lag sänks skatten/avgiften ytterligare för boende. Alliansen genomförde tidigt under mandatperioden en begränsning av fastighetsavgiften till högst 6000 kronor per år. Med den nya förändringen minskar boende kostnaderna ytterligare och gör det möjligt för fler äldre att bo kvar i sin bostad efter pensioneringen. Alliansen forsätter arbetet med att infria sina vallöften och sänka skatterna för boende.

söndag 19 oktober 2008

Åtgärder för bättre ekonomi

Krisen i världsekonomin kan inte ha undgått någon, alla är drabbade på något sätt. Den senaste tiden har den krisen självklart präglat alla politiska debatter, också partiledardebatterna. I fredagens debatt i Sveriges Radio fick Fredrik Reinfeldt svara på frågor om vad regeringengör för att säkerställa stabiliteten i det nationella finansiella systemet. Statsministern nämnde då att regeringen kommer att titta på hur begränsningar kan införas som gör att förbättrad intjäningsförmåga inte per automatik leder till högre löner eller bonus för ledande befattningshavare i bankerna.
Bakgrunden är att regeringen nu är i färd med att utforma lagstiftningen för de trafikregler och garantier som Alliansen vill skapa ökad säkerhet i det finansiella systemet. Detta i enlighet med vad som överenskommits inom EU och som flertalet europeiska länder, men även USA, nu går fram med.
Varje form av garanti av detta slag leder till förbättrad intjäningsförmåga i banker och andra finansiella institutioner. Eftersom riskerna minskar och säkerheten i det finansiella systemet ökar. I länder som Tyskland, USA och Storbritannien öppnas nu som en konsekvens av utvecklingen för att införa en begränsning av löner, bonusar och fallskärmar för de högsta befattningshavarna i bankerna. Avsikten är att markera att de statsgarantier som nu utfärdas är till för att komma konsumenter, löntagare och låntagare till del och inte ska omvandlas till vinster för bankerna och deras högsta ledningar.
Alliansen öppnar nu för liknande begränsningar även i Sverige. Den exakta utformningen kommer att presenteras i ett samlat förslag kring trafikregler som är under utarbetande.
Åtgärden kommer att vara tillfällig. Alliansen betraktar åtgärden som en rättvisefråga och en rimlig förlängning av att staten vidtar åtgärder som förbättrar bankernas intjäningsförmåga.
Även om jag principiellt är emot denna form av regleringar anser jag att den pågående utvecklingen motiverar regeringens åtgärder. Det är alltför många personer som annars riskerar att drabbas mycket negativt av den ekonomiska krisen,