onsdag 30 oktober 2019

Knäck gängen och öka tryggheten

De kriminella gängen har blivit allt fler och allt våldsammare i Sverige. För att stävja den ökade kriminaliteten behövs omfattande insatser. Vi moderater vill se att regeringen agerar omgående för att minska brottsligheten. Några av de åtgärder vi föreslår är
* Riktade lönesatsningar gentemot polisen
* Betald polisutbildning
* Återanställ pensionerade poliser
* Återrekrytera poliser som lämnat yrket
* Återinför administrativ stödpersonal för att frigöra polisiära resurser
* Dubbla straffen för gängkriminella
* Inför visitationszoner
* Inför vistelseförbud som en särskild och egen påföljd
* Sänk gränsen för obligatorisk häktning så att samtliga brott med minimistraff om fängelse ett år
   inkluderas
* Inför en särskild satsning för att sätta upp fler övervakningskameror i utsatta områden
* Inför  kronvittnen
* Inför anonyma vittnen
* Slopa generell straffrabatt för unga vuxna i åldern 18-21 år
* Slopa mängdrabatten

Vi moderater är fast beslutna att fortsätta göra allt vi kan för att Sverige åter skall bli tryggt och säkert. Gängkriminaliteten måste stoppas nu!

lördag 30 september 2017

En budget för ökad trygghet 
En av statens kärnuppgifter är att garantera lag och ordning. Respekt för och tillit till rättsstaten är grunden för ett fungerande samhälle. Därför behöver fler brott utredas och klaras upp än vad som är fallet idag. Det är på tok för enkelt att vara kriminell i dagens Sverige. Det räcker inte med tomma hot eller innehålls lösa löften för att öka tryggheten. Istället behövs resursförstärkning till polisen. Ökade ekonomiska resurserna är nödvändigt för att polisen skall kunna utföra sitt arbete. För att reducera de kriminellas framfart behövs det fler poliser och att poliserna väljer att stanna kvar i yrket. Därför innehåller det Moderata budgetförslaget resursförstärkningar om 10 miljarder till polisen över en treårsperiod, Det är den största satsningen på lag och ordning i Sverige på över 20 år. I det ökade anslaget ingår en lönesatsning som motsvarar 3000 kronor per polis och månad. Dock är det viktigt att påpeka att i slutändan kan beloppet variera eftersom det är arbetsmarknadens parter som förhandlar om lönerna.


Vi moderater anser att ler brott ska utredas och klaras upp inom rimlig tid. Med årets budgetförslag stärker vi rättskedjan med ökad resurser till Åklagarmyndigheten, Sveriges domstolar och Kriminalvården. Satsningarna vill vi genomföra i kombination med en bred kriminalpolitisk reformagenda med straffskärpningar för den som begår flera brott och för brott som har kopplingar till kriminella gäng,


 

torsdag 28 september 2017

Sverige behöver en ansvarsfull ekonomisk politik

Regeringens budgetproposition bygger på klassisk socialdemokratisk politik med högre skatter, mer bidrag, ingen satsning på företagande och rent allmänt stora utgifter.

Vi moderater anser att den ekonomiska politiken behöver stramas upp. Det är en förutsättning för att rusta Sverige inför de dagar då ekonomin vänder ner och för att vi ska kunna gå igenom svårare tider.
Sverige behöver en budget för de som arbetar, vill arbeta och har arbetat. Att fler arbetar är avgörande för att Sverige skall utvecklas positivt. Sverige har stora problem såsom illa fungerande integration samt brist på lag och ordning. Dessutom måste det stå utom all tvivel att välfärden finns tillgänglig när den behövs.

Just nu råder det högkonjunktur men för eller senare kommer det en ny lågkonjunktur med ekonomiska nedgångar. Den senaste lågkonjunkturen klarade Sverige bättre än stora delar av omvärlden tack vare Alliansens restriktiva finansiella politik med satsningar på att arbete, och företagande. Socialdemokraternas vidlyftiga utgifter handlar snarare om att lösa regeringens problem än Sveriges problem. Sverige behöver en annan ekonomisk politik än den de rödgröna står för.

Bidragens samlade andel av den svenska ekonomin måste minska. Regeringens utgiftsökningar för ineffektiva åtgärder stoppas. Det samlade skattetrycket och skatterna för alla som jobbar sänkas. I den moderata budgetmotionen kommer omprioritera över 40 miljarder kronor att omprioriteras för de reformer som Sverige behöver.

Tre delar är särskilt viktiga för att strama upp den ekonomiska politiken:
1. Genomför en omfattande bidragsreform
- Bidragstak
- Strikt arbetslinje för försörjningsstödet
- Kvalificering till de svenska ersättningssystemen
- A-kassan som riktig omställningsförsäkring
2. Avveckla regeringens utgiftstryck
- Besparingar kan göras på exempelvis Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och bostadssubventioner
3. Ansvarsfulla skatteprioriteringar, exempelvis skärpta skattetillägg för de som fuskar med skatten

Sverige behöver en annan ekonomisk politik än den som regeringen för.

Missnöjespartier är sig lika varehelst de dyker upp


Vid det tyska valet till Bundestag deltog jag som valobservatör på uppdrag av OSCE PA. Valet förlöpte väl i enlighet med internationella konventioner och den tyska grundlagen. Medborgarnas rättigheter, integritet och demokratiska principer beaktades fullt ut. Vad som däremot slog mig i mötet med de partier som deltog i valet var att ett parti särskilde sig från de övriga i sin retorik. Retoriken var på intet sätt ny, tvärtom ytterst välbekant.

Det råder enligt partiet åsiktsförtryck, media vägrade publicera deras material, de fick inte arrangera debatter och möten, de fick inte hyra lokaler. Dessutom är media korrupt liksom politik och myndigheter. De allena står på medborgarnas sida och arbetar för att avslöja oegentligheterna som pågår i det tyska samhället gentemot vanliga människor. Invandrare ser de som ett hot gentemot det tyska samhället, kulturen och medborgarna. Vilket är partiet? Alternative für Deutschland (AfD) systerparti med de svenska Sverigedemokraterna (SD). Som jag nämnde kändes argumentationen igen, problembeskrivningen och förslagen till lösningar. Min slutsats är att dessa så kallade missnöjespartier, oavsett var de dyker upp använder liknande retorik.

En majoritet av väljarna genomskådar vad partier som AfD och SD står för och finner deras politik osmaklig. Ett parti som har sin politiska hemvist i misstro, bristande tillit och respekt för andra människor har aldrig någon sin bidragit till en positiv samhällsutveckling och det kommer de inte att göra nu heller.

tisdag 12 september 2017

Grattis Höyre!

De norska väljarna har gett Höyre förtroendet att styra landet fyra år till. Grattis Erna Solberg!

Det Socialdemokratiska Arbetarpartiet sågs av många som en given vinnare i valet men väljarna ville något annat när det blev dags att rösta.

Förtroendet för det norska miljöpartiet, Miljöpartiet de Gröna, är i botten och partiet verkar hamna under fyra procentspärren och däremed bli utan mandat i Stortinget.

Opinionssiffror är en sak och valresultat något annat. Valet i Sverige är långt ifrån avgjort med ett år kvar till valet. Vi Moderater kommer att tillsammans med Alliansen arbeta för att få väljarnas förtroende valet 2018.

söndag 10 september 2017

En obegriplig (s)katt för privata sjukvårdsförsäkringar


Socialdemokraterna tvekar inte inför några skattehöjningar, oavsett hur de drabbar - företag, individer eller statskassan. Ett av de senaste förslagen i raden av skattehöjningar är förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar tecknade av arbetsgivaren.

Idag har cirka 650 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring varav 70 procent får den betald av arbetsgivaren. Detta innebär att privat sjukvårdsförsäkring är allmänt utbrett bland såväl privatpersoner som företag. Genom att hälso- och sjukvård finansieras via hälso- och sjukvårdsförsäkringen minskar den offentliga kostnaden för hälso- och sjukvården. Regeringens föreslagna skattehöjning bidrar därmed till att driva upp kostnaden för den skattefinansierade hälso- och sjukvården.

Arbetsgivare som erbjuder sina medarbetare en privat hälso- och sjukvårdsförsäkring uppfattas ofta som attraktiva utöver att försäkringen gör det möjligt för arbetstagarna att få vård snabbare än vad den offentliga vården kan erbjuda. De privata hälso- och sjukvårdsförsäkringarna är inget hot mot den offentliga vården, snarare bidrar de till att färre personer står i vårdköerna och att väntetiden därför kan bli lägre.

Den föreslagna skatten framstår som obegriplig och som ett utryck av ren och skär avundsjuka från den socialdemokratiska regeringen. Förslaget är vare sig rättvist, försvarbart eller logiskt.

 

 

 

 

När sparande ifrågasätts ur ett jämställdhetsperspektiv

Socialdemokraterna går nu vänsterpartiet tillmötes i ytterligare en fråga och höjer skatten på investeringssparkonto. Att argumentet jämställdhet används för att öka beskattningen av sparande är än ren skär socialism när den är som sämst. Höjningen av skatten på investeringssparkonto är ännu en i raden av alla de skattehöjningar som drabbar vanligt folk. Först genomför regeringen skattehöjningar på arbete för att i nästa skede ge sig på sparande.

Vi moderater anser att det är viktigt att människor kan spara ihop till en buffert men den föreslagna skattehöjningen försvårar för många att bygga upp en egen ekonomisk buffert. Investeringssparkonto är en bred sparform med 1,8 miljoner kontoinnehavare som alla drabbas av ytterligare en skattepålaga.

Många svenskar har övergett fondkonton och pensionsförsäkringar till förmån att spara i ISK så höjer socialdemokraterna skatten på den. Det är att lurar folk - i ena sekunden säger finansministern att här skall du spara för att i nästa sekund höja skatten. För inte kan det väl vara så att Socialdemokraterna inte vill att människor skall ha ett eget sparat kapital?

onsdag 19 juli 2017

Högskattelandet Sverige är åter

Med den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen har Sverige återtagit positionen som högskatteland. Beslutade och planerade skattehöjningar under mandatperioden uppgår till ofantliga 80 miljarder.

Antalet personer som får behålla mindre än hälften av en inkomstökning stiger från en dryg miljon till över 1,4 miljoner personer under innevarande mandatperiod. Andelen heltidsarbetande med marginalskatt över 50 procent ökar från 29 till 36 procent. Därtill har jobbskatteavdraget tagits bort för dem med högre inkomster.

Skatterna på arbete höjs för de som vill jobba mer och ta ökat ansvar. Genom upprepade försämringar av dolda beräkningsregler drabbas vanliga yrken som poliser och sjuksköterskor.

Sveriges marginalskatter, som idag är högst i världen, behöver sänkas. Först och främst för att det skall löna sig att arbeta, för det andra för att individen själv är kapabel att fatta viktiga beslut och för det tredje av rent principiella skäl.

Att betala skatt är kul! ett uttalande av en f.d. socialdemokratisk partiledare verkar fortfarande gälla för socialdemokratin. Detta synsätt delas dock inte av oss andra!tisdag 25 oktober 2016

Regeringen driver på avfolkningen av landsbyggden

Av Sveriges totala befolkning, 9 851 017 invånare bor 8 572 514 miljoner, eller 87 procent i tätort.
Den rödgröna regeringen säger med emfas att hela Sverige skall leva och att det skall vara attraktivt att bo på landsbygden. Därefter agerar de rakt emot vad de säger. Höjd bensinskatt är inget som gynnar landsbygden. Att förbjuda dubbdäck gynnar inte de nordliga landsdelarna. Höjda skatter på inkomster gynnar definitivt inte landsbygden.  


Socialdemokraterna och Miljöpartiet visar med sin politik att de inte ser till hela Sveriges bästa utan att deras vyer stannar vid Stockholm stads tullar.


Det Sverige behöver är en politik som gör att fler personer väljer att bo på utanför tätorten. Tätorten utgör endast 1,5 procent av Sveriges landareal. Med den rödgröna politiken är risken stor att 98,5 procent av landets yta blir ännu glesare befolkat.


Statistiken är hämtad från SCB.

tisdag 27 september 2016

Droppen som urholkar stenen 
Riksdagens allmänna motionsperiod närmar sig sitt slut. Åsikterna om riksdagsmotionernas vara eller inte vara går i sär. För att vara helt ärlig avslås majoriteten av de motioner vi riksdagsledamöter väcker. Vän av ordning kan fråga sig varför skriva motioner när de ändå avslås? Svaret är enkelt - motioner är ett av de verktyg som ingår i den parlamentariska paletten för att föra en fråga upp till debatt. En motion är ett utmärkt sätt att belysa ett behov av ändring i lagstiftningen och kan även ses som ett inlägg i den allmänna debatten.

Utöver enskilda motioner finns det även kommittémotioner och partimotioner. Kommittémotionerna väcks av en partigrupps ledamöter i ett specifika utskott. Partimotioner väcks av partigruppens ledning. När landet styrs av en minoritetsregering är motionerna extra viktiga, framför allt kommitté- och partimotionerna. Troligtvis kommer riksmötet att bifalla flera av dessa.

För egen del har jag motionerat om bland annat kvinnors uppfinnande, reavinstbeskattning, förebygga mobbing i skolan, personaloptioner, åtgärder för at minska hat mot HBTQ personer, gårdsförsäljning av vin. Jag ser framemot utskottens behandling av motionerna och den kommande debatten.  Tyvärr tror jag inte att någon av motionera kommer att bifallas av riksdagen. Däremot kommer jag att använda motionerna som grund i artiklar, anförande och debatter såväl i som utanför riksdagen. Kanske kan mina motioner bli droppen som urholkar stenen.