torsdag 15 januari 2009

Märkesåret 2009

I dag har Märkesåret 2009 inletts med en cermoni i Riksdagen. Märkesåret högtidlighåller minnet av delningen av Sverige och Finland i två länder 1809. Syftet med Märkesåret är att stärka samhörigheten mellan Sverige och Finland. Genom historien har Sverige och Finland haft ett nära samarbete. Delningen 1809 har inte inneburit att kontakterna mellan länderna upphört. Det finns fortfarande en stor grupp svenskspråkiga finländare, det är också vanligt med finländska studenter vid universiteten i Sverige. Min förhoppning är att märkesåret kan medverka till att kontakterna mellan Sverige och Finland utvecklas ytterligare. Det Nordiska samarbetet är bra för freden, miljön och välfärden.

Ett modernt strandskydd

Idag har regeringen tagit ett viktigt steg för att utveckla strandskyddet. Lagrådet har tillsänts en remiss om nya regler för strandskydd.

Jag vill se ett strandskydd som tar hänsyn till de lokala förutsättningarna. De obebyggda ständer som finns i Stockholm och i dess närhet behöver ett starkare skydd än vad de har idag. Samtidigt finns det andra delar av Sverige där stränderna är obebyggda, ja inte bara stränderna utan större delen av kommunen. För dessa regioner är fokus den centrala frågan för bygdens överlevnad att fler personer flyttar in.
I det nu liggande förslaget beaktas just de olika behov som finns i Sverige. Det differentierade strandskyddet förstärks i områden med högt exploateringstryck och gör det lättare att bygga hus vid stränder i landsbygdsområden med god tillgång till stränder.

Min förhoppning är att sträckan från proposition till beslut i Riksdagen blir kort. Ett modernt strandskydd är viktigt för oss alla.

onsdag 14 januari 2009

Alliansen har politiken för framtiden

Dagens partiledardebatt visade på de stora klyftorna mellan Alliansen och opositionen. Därmed visade den också vem som har politiken för framtiden. Dagens frågor kan inte mötas med den politik som misslyckades med att lösa gårdagens politik.

När Mona Sahlin nedlåtande anklagar Frerik Reinfeldt för att tillsätta sju budgetarbetsgrupper i syfte att utveckla politiken biter hon sig själv i svansen. Sedan när har analys och diskussion varit negativt? Jag ser hellre en regering som bygger sitt agerande på just analys och diskussion än en regeringen som fortsätter i gamla spår.

Alliansnens fyra partiledare lyfte upp sju politikområden som extra viktiga i sitt kommande arbete,
1. Jobb och företagande. Politiken för att bryta utanförskapet mot en full sysselsättning skall utvecklas. Även om företagsklimatet i Sverige i många avseenden blivit bättre behövs reformer för att förbättra förutsättningarna för fler och växande företag.
2. Hälso- och sjukvård. Många satsningar är genomförda eller på väg för att förbättra tillgången till en väl fungerande och pålitlig vård. Styrningen av hälso- och sjukvården måste utvecklas för ökad tillgänglighet, effektivitet och kvalitet.
3. Äldreomsorg. Alliansens satsningar för en bättre äldreomsorg i form av resurser för höjd kvalitet och fler äldreboenden har gett resultat och måste fortgå.
4. Utbildning. När nu de flesta vallöftena är genomförda är det tid att förbereda nästa steg för höjd kvalitet och en skola som i ännu högre grad fokuserar på kunskap och arbetsro. Varje elev ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina specifika förutsättningar.
5. Sjukförsäkringsreformen. Alliansens reform för att bättre stödja människor i sjukskrivning till vård, rehabilitering och vägar tillbaka till arbete är på plats och skall nu följas upp. Reformen skall leda till att bryta utanförskapet och att fler föår möjlighet att återgå till arbete.
6. Energi, klimat och miljö. Detta är ett av alliansregeringen viktigaste område och handlar om en av dagens stora framtidsutmaningar. Sverige skall fortsätta att ha ledande roll i klimatarbetet utifrån EU:s klimat- och energimål.
7. Brottsbekämpning. Historiska satsningar har gjorts för att skärpa kampen mot brott. Alliansen skall nu säkerställa att effektiviteten inom hela rättskedjan ökar.


Alliansens politik kan sammanfattas med fem ord - " Vi tar ansvar för Sverige".