torsdag 7 maj 2009

Nej till våldtäkt

Våldtäkt är ett fruktansvärt övergrepp mot en annan person. Enligt den EU-studie som redovisades för Europaparlamentet den 28 april är Sverige det EU-land som uppvisar högst andel anmälda våldtäkter per invånare. Vilket är oacceptabelt. Återfallsfrekvensen hos personer dömda för sexualbrott är hög varför rättsväsendet bör utveckla sina metoder i syfte förebygga återfall. Jag anser att lagstiftningen måste skärpas på flera punkter. Hormonmodulerade behandling är en av flera tillämpbara metoder. Behandlingen innebär att nivån av könshormon sänks med stöd av läkemedel. Internationella erfarenheter visar att risken för återfall i sexualbrott minimeras när hormonmodulerad behandling sker i kombination med samtalsterapi. I flera andra EU-länder och i vissa delstater i USA tillämpas hormonmodullerad behandling bland dömda sexualförbrytare . Inom den svenska kriminalvården finns strukturerade behandlingsprogram speciellt utformade för sexualbrottslingar, men detta är inte tillräckligt, återfallsfrekvensen i nya våldtäkter är för hög. Jag anser att tiden nu är mogen för att utveckla behandlingsmetoderna i syfte att minska risken för återfall. Att tillämpa hormonmodulerad terapi i större utsträckning än idag kan vara ett viktigt verktyg. I min motion till den Moderata Förbundsstämman i Stockholm har jag motionerat om införande av hormonmodulerad behandling vid sexualbrott. Stämman äger rum nu i helgen. Jag ser framemot stämmodebatten eftersom arbetet med att minska förekomsten av våldtäkter i samhället angår oss alla.

onsdag 6 maj 2009

Ett steg närmare Lissabon

De båda kamrarna i Tjeckien har idag röstat ja till att Tjeckien skall anta Lissabonfördraget. Det som nu återstår är att presidenten skall skriva under beslutet, vilket förhoppningsvis kan ske inom snar framtid. Processen med att anta Lissabonfördraget har satt många bollar i rullning, dels har medlemskapets villkor, skyldigheter och rättigheter diskuterats, men framför allt har frågan om formerna för det europeiska samarbetet debatterats. Jag hoppas att Lissabonfördraget kommer att ratificeras. Bollen som har sats i rull måste nå i mål.

tisdag 5 maj 2009

LO-medlemmar tror på Reinfeldt

Enligt Skops senaste mätning ser en övervägande majoritet av LO-medlemmarna som hellre Reinfeldt än Sahlin som statsminister. Den socialdemokratiske partisekreteraren förklarar det bristande förtroendet för Sahlins som en reaktion på den pågående ekonomiska krisen. Jag instämmer i Beylans slutsats men drar slutsatsen ytterligare ett steg framåt, Sahlin har inte visat sig kompetent som partiledare. Överbudspolitik är inte lösningen på en finansiell kris. Undersökningen genererar flera frågor såsom om (s) har råd att låta Sahlin sitta kvar som partiledare? Om inte, vem skall i så fall ta över? Kan det möjligen vara så att det är såväl partiledaren som politiken som brister?

Bygg mer

Stockholm är i skriande behov av fler bostäder. Tyvärr är det de unga och nyinflyttade som drabbas hårdast av att nybaggnationen stått still under många år. Det vilar ett stort ansvar på den borgerliga majoriteten i Stockholm att bygga fler bostäder. I Söderort byggs 12 000 bostäder de närmaste åren. Detta är inte tillräckligt. Bygg mer, bygg på höjden, bygg på tidigare obebyggda områden. Personligen anser jag att också Riksdagen har ett ansvar för att fler bostäder byggs - förändra plan- och bygglagen, översyn av möjligheterna till överklagande. Vi som redan har en bostad kan bidra genom en positiv attityd till nybyggnationer. Finns viljan ökar förutsättningarna för att fler bostäder byggs.

måndag 4 maj 2009

Arbetslöshet kontra arbete

Alliansens politik med satsningar på arbetslinjen är allt viktigare. Börsen har vänt upp men det finns inget som tyder på att företagen har börjat anställa igen eller att antalet varsel minskar. Vårbudgeten har fortsatt fokus på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är inte säkert att de nya jobben uppstår i de yrken som motsvarar de arbetslösas kompetens eller på de platser där de arbetslösa bor. Det finns en risk att de arbetslösa inte uppmärksammar att det finns jobb att söka även under en djup lågkonjunktur och att motivationen att söka jobb minskar efter upprepade misslyckanden. Ytterligare en risk är att arbetsgivare tror att den som är långtidsarbetslös är mindre produktiv och därför tvekar att anställa. Därför är Alliansens prioritering av en arbetsmarknadsinriktad politik, exempelvis jobbskatteavdrag, nystartsjobb, jobbcoacher, helt riktig.

Opinionen pekar i rätt riktning

Den senaste tiden opinionsmätningar pekar alla i samma riktning. Stigande stöd för Moderaterna och sjunkande för Socialdemokraterna, stigande stöd för Fredrik Reinfeldt och dalande för Mona Sahlin. Opinionsiffror är alltid just opinion och inga siffror är säkra förrän vallokalerna har stängt på valdagen. Min uppfattning är ändå att opinionen har vänt och att alltfler personer uppskattar den politik Moderaterna och Alliansen för. De diskussioner jag för med stockholmarna bekräftar att stödet för Moderaterna ökar. Vid dagens kampanj har glada tillrop och hälsningar varit mer legio än undantag. Jag kan inte dra mig till minnes någon tidigare deklarationskampanj där samtalen rakt igenom varit positiva.

Deklaration, igen

Sista dagen för att lämna in årets deklaration. Likaså dagen när årets inkomster och skatter framträder som tydligast. Alliansen har sänkt skattetrycket men ännu finns möjligheter till ytterligare sänkta skatter. Jag instämmer till fullo med finansministern om att statens budget skall vara finansierad, men det är inte samma sak som att skattetrycket skall vara fortsatt högt. Strofen " vi under skatter digna" från en studentvisa är tyvärr fortfarande relevant. Om väljarna ger Alliansen förnyat förtroende vid nästa val kan arbetet med att sänka skatten fortsätta.