tisdag 4 december 2012

Privatuthyrningen lyfter Stockholm

"Med förenklade regler för andrahandsuthyrning får fler chans till ett boende i Stockholm. Regeringen lägger nu förslag om att underlätta uthyrning av privatbostäder. Ändringarna i regelverket syftar till att skapa trygga och tydliga regler för de som vill hyra eller hyra ut en privatbostad."

I lördagens Stockholms Fria debatterar jag bostadsfrågan. Läs gärna artikeln på: http://www.stockholmsfria.nu/artikel/95460

onsdag 28 november 2012

För en friare handel

I går var jag i Bryssel och deltog i ett interparlamentariskt utskottssammanträde om förslaget till en gemensam europeisk köplag. Vi diskuterade den gränsöverskridande handeln, hur denna kan underlättas och därmed förbättra den inre marknadens funktion för såväl säljare som konsument. Det är en aktuell fråga som är viktig att diskutera. Med en ökad handel växer den inre marknaden vilket är till gagn för alla européer.

Eftersom näthandeln ökar så ökar även behovet av att formulera en ny, gränsöverskridande köplag.
Den svenska konsumenträtten gäller inte vid handel över nationsgränserna. Med en konsumentlagstiftning som gäller över landsgränserna kan konsumenternas förtroende för näthandel öka.

Det förslag som diskuteras bygger på frivillighet. I det fall säljare och köpare kommer överens skulle den europeiska köplagen träda i kraft och den nationella köplagen träda tillbaka.

En ändrad lagstiftning får emellertid inte leda till problem med krävande administration så att det tillkommer kostnader som håller den enskilde företagaren utanför. I stället måste det ske genom tydlighet och tillgänglighet där den gemensamma europeiska köplagen ska vara rättsligt hållbar och erbjuda ett sammantaget högt konsumentskydd. Det är även viktigt att regelverket innebär en avvägd och rimlig balans mellan näringsidkar- och konsumentintressen.

I moderna tider bör vi ha moderna system. Då gäller det att lyfta blicken och inte bara se till närområdet. Handeln är i dag högst gränsöverskridande och det gäller att lagstiftningen följer med i den utvecklingen.

måndag 26 november 2012

Om folkmordet i Rwanda på Newsmill

Internationella brottmålsdomstolen måste spela större roll

"Just nu pågår det första åtalet mot en svensk man, misstänkt som skyldig för folkmordet i Rwanda. Det är nu 13 år sedan, våren 1994, närmare en miljon människor mördades på kort tid. Varken FN eller någon annan aktör försökte stoppa folkmordet."

Läs gärna hela artikeln på: Newsmill (25/11)

tisdag 20 november 2012

Framsteg för fler svenska hushåll

I dagens SvD (20/11) skriver ledarsidan om att "Mediansvensson går uppåt i inkomstligan". Svenska hushåll får det allt bättre ställt nu när nio av tio hushåll får högre inkomster. Mycket tack vare Alliansens jobbskatteavdrag och hur vår regering hanterat den globala finansiella krisen.

Vad som däremot förvånar är analysen av den av den statistik som SCB presenterat. Enligt statistiken har inkomsten ökat för de allra flesta personer i Sverige. Ökningen är också synlig i ett internationellt perspektiv och har skett i absoluta tal. Med andra ord i faktiska kronor.

Samtidigt sägs det att den relativa fattigdomen har ökat, det vill säga att den inkomstgrupp som ligger under 60 procent av medianinkomsten i landet. Resonemanget om att den relativa fattigdomen kan ifrågasättas ur flera perspektiv: För det första går det fortfarande att anse att personer är fattiga när deras inkomst har ökat? För det andra, vilka är livsvillkoren för de som definieras som fattiga i Sverige relaterat till de som lever i länder med reell fattigdom? För det tredje, är det möjligt att utrota fattigdomen i ett relativt perspektiv?

Svaren på de tre frågorna är, enligt min uppfattning, nej. I kampen mot fattigdomen är det de absoluta talen som bör räknas. Gärna omsatt i möjligheten att köpa mat, att ha en bostad, utbildning för barn och ungdomar, sjukvård, äldreomsorg. I det perspektivet är fattigdomen i Sverige liten och har heller inte ökat. Det ska vi glädjas över, men också fortsätta vara uppmärksamma på problemen med utanförskapet för att fortsätta arbeta för att fler ska kunna komma in i samhället.

onsdag 14 november 2012

"Kinas nye ledare måste krävas på svar om Tibet"

På Newsmill i dag skriver jag tillsammans med riksdagsledamoten Desirée Pethrus (KD) om ledarskapsbytet i Kina och vår syn på hur detta kan påverka Tibet. En angelägen fråga som behöver omvärldens uppmärksamhet.

Läs hela artikeln på Newsmill:
http://www.newsmill.se/artikel/2012/11/14/kinas-nye-ledare-m-ste-kr-vas-p-svar-om-tibet

"Sista chansen för Ukraina?"

I Frivärld Magasin (8/11) skriver jag om att förra veckans val i Ukraina tyder på en tillbakagång i demokratin.

"Val i Ukraina ses ofta i termer av demokratisk utveckling eller av politiska alternativ. Förra veckans val ses av vissa som mer än så, att det var den sista chansen att bevara demokratin i landet. Regionernas parti blev det största partiet med över 30 procent av rösterna." Läs hela artikeln på Frivärld Magasin:

http://www.frivarld.se/magasin/margareta-cederfeldt-m-sista-chansen-for-ukraina/

onsdag 10 oktober 2012

Rapport från valet i Georgien

I senaste numret av Svensk Tidskrift publicerar jag och Elisabeth Björnsdotter Rahm en rapport från vår valobservation i Georgien.

Ur artikeln:
Georgien har under senaste decenniet genomgått en intressant utveckling med flera uppseendeväckande händelser. Under 2003 inträffade ”Rosornas revolution” som leddes av nuvarande president Micheil Saakasjvilis. Revolutionen innebar reformer inom rättstatsutveckling, institutionsbyggande, korruptionsbekämpning och ekonomisk stabilitet. Under det korta kriget 2008 när Ryssland gick in i Georgien avbröts utvecklingen, men landet har sedan dess återhämtat sig förhållandevis väl.
Läs hela på: http://www.svensktidskrift.se/?p=46909

fredag 5 oktober 2012

Regnig sommar men solig utveckling för kaféer

Det är svårt att se någon annan förklaring till kaféernas ökade omsättning än den sänkta restaurangmomsen. Antalet soldagar var får under augusti och temperaturen låg men kafénäringen hade en gynnsam utveckling. Enligt SCB uppvisade kaféerna en ökad försäljningsvolym med 10,7 procent jämfört med samma period 2011. Statistiken talar sitt tydliga språk. Sänkt krogmoms leder till fler besök.

torsdag 14 juni 2012

Sverige måste ställa krav på Kina om Tibet

Måndagen den 28 maj nåddes vi av nyheten att två tibetaner försökt bränna sig till döds i Tibets huvudstad Lhasa, varav en dog. Självbränningarna var enligt den tibetanska exilregeringen ett tecken på tibetanernas desperation till följd av Kinas brutala maktutövande över Tibet. Detta ger en tydlig signal att omvärlden inte kan förbli passiv inför Kinas övergrepp på Tibet, och Sverige måste vara en distinkt röst i debatten.

Nyligen hölls en parlamentariker konferens, 6th World Parliamentarians Convention, i Ottawa, Kanada. Fokus var förstås på relationerna mellan Kina och Tibet och Dalai Lama själv var en av talarna. Frustrationen över att så lite går framåt när det gäller Tibets situation är märkbar.

Kina fortsätter att bestrida att Tibet var en autonom stat före 1950, och den kinesiska konstitutionen utesluter möjligheten till självständighet. Den kinesiska ockupationen av Tibet pågår fortfarande och har kostat hundratusentals tibetaners liv. Konflikten i Tibet handlar inte enbart om Kinas maktbehov, viljan att bestämma och dominera utan också om bristande respekt för andra religioner och livsstilar.

Kinas ovilja att låta Tibet få verka inom en reellt autonom del av Kina har säkerligen andra bottnar, såsom ekonomiska. En fråga kopplad till ekonomi och som diskuterades i Ottawa handlade om Tibets mineraltillgångar och som Kina vill rå över. Geografiskt omfattar Tibet den tibetanska högplatån som räknas som ett av världens mest mineralrika områden. Kina bryter mineraler på ett stort antal platser i Tibet och Kina planerar att utveckla verksamheten ytterligare. För att klara en utökad mineralbrytning behövs arbetskraft och det finns tecken på att Kina ser en framtid för tibetanerna inom gruvnäringen, detta oavsett vad tibetanernas egna önskemål är. Kina har börjat uppföra samhällen där det byggs enkla, oftast undermåliga, bostäder till vilka tibetanerna erbjuds flytta in. Tibetanerna är av tradition nomader och när livsstilen ändras abrupt kan de inte längre livnära sig på djurskötsel så som tidigare varit brukligt. Alternativa arbetstillfällen utgörs av gruvnäringen.

Kina lyckas på detta sätt utan våld och hot förena två frågor; expandera gruvbrytningen utan protester eftersom arbetstillfällen skapas samt att förändra tibetanernas livsstil och kultur utan inslag av för omvärlden synligt tvång. Mineralbrytningen är dessutom förknippad med vattenföroreningar som på sikt kan hota vattenförsörjningen, inte bara i Tibet utan också i närliggande områden. Detta medför att gruvexpansionen inte enbart utgör ett lokalt problem, det ligger också i andra länders intresse att stödja Tibet i frågan.

Kinas tillväxt är inte bara ekonomisk utan också teknologisk och dessutom alltmer kunskapsinriktad. Mineralbrytningen utgör ytterligare ett maktlager som kan slå tillbaka mot andra delar av världen om utvecklingen inte är parallell med stärkandet av mänskliga rättigheter och demokrati i Kina. Utvecklingen i världen kommer på så sätt vara nära förbunden med utvecklingen i Asien vilket gör det än viktigare att inte böja sig för Kina som den stora aktören. Ett bättre klimat för Tibet uppnås däremot inte genom att isolera Kina. Det är viktigt att fortsätta dialogen men med tydlighet att Kinas agerande inte är acceptabelt.

Det budskap som Sverige fortsatt bör föra fram i kontakter med kinesiska regeringsföreträdare är att den autonomi som tillerkänts Tibet måste få ett reellt innehåll och att Kina måste respektera de mänskliga rättigheterna. Det är inte acceptabelt att sätta ekonomisk utveckling före demokrati och mänskliga rättigheter. Genom att stödja demokratiutvecklingen i Tibet stöds demokratiutvecklingen indirekt i de närliggande länderna i regionen. Sverige behöver därför bli än mer tydlig i att markera vikten av Tibets oberoende.

MARGARETA CEDERFELT (M)

riksdagsledamot från Stockholms stad

DÉSIRÉE PETHRUS (KD)

utrikespolitisk talesperson

Artikel publicerad i Svenska Dagbladet Opinion 2012-06-14

måndag 28 maj 2012

Nej till tvångsgifte

Trots att Sverige i mångt och mycket är ett tryggt och fritt land för de allra flesta råder omfattande oegentligheter på sina håll. Våld mot kvinnor sker till stora delar bakom hemmets dörrar och gör hemmet till en solskensplats för många personer, såväl kvinnor som barn. Det hedersrelaterade våldet är en del av våldet mot kvinnor speglar, precis som allt våld, en beklaglig del av Sverige. Dessutom utgör situationer som involverar tvångsgifte ett omfattande problem som försatt många unga kvinnor i en outhärdlig situation. För att komma till rätta med problemen med tvångsgifte och barnäktenskap behövs insatser på flera håll. Därför välkomnar jag att en utredning föreslår en kriminalisering av tvångs- och barngifte. Därtill föreslår utredningen att möjligheten till dispens för äktenskap mellan personer under 18 år tas bort. Som i ett led i förstärkningen av unga kvinnors trygghet och självständighet välkomnar jag förslagen. De utgör en nödvändig byggsten i arbetet med att värna mänskliga rättigheter, även i Sverige.

måndag 21 maj 2012

Tibet på agendan i Ottawa

Nyligen deltog jag i "6th World Parliamentarians Convention on Tibet" i Ottawa. De övergrepp som Kina begår mot tibetanerna får inte tystas ned. Men ett bättre samhällsklimat uppnås inte genom att isolera Kina. Det är viktigt att fortsätta dialogen men med tydlighet att agerandet inte är acceptabelt. Läs mer om mina betraktelser i Svensk Tidskrift här

torsdag 10 maj 2012

Haagkonventionen stärker barns rättigheter

Det bor ungefär två miljoner barn i Sverige. De är värda att lyssnas till och tas på allvar. Barns rättigheter är viktiga och det är hög tid att de tas tillvara. Inom Alliansen kommer vi att fortsätta arbetet för att alla barns rättigheter ska tas tillvara och att de ska få en god uppväxt.

I dag den 23 maj fattar riksdagen äntligen beslut om att anta Haagkonventionen om underhållsskyldighet. Haagkonventionen står på barnens sida genom att den underlättar för dem att få ekonomiskt underhåll i det fall föräldrarna separerat och bor i olika länder.

I dagens samhälle är rörligheten över de nationella gränserna stor och det finns inget som tyder på att den kommer att minska, tvärtom. Att människor flyttar, utvecklas, skaffar ny erfarenhet är positivt och lagstiftningen måste utvecklas i takt med samhället. Människors ökade rörlighet har fått till följd att antalet mål och ärenden med internationell anknytning ökar och att myndigheter allt oftare ställs inför situationer där den ene föräldern lever i ett annat land.

Syftet med att anta Haagkonventionen är att underlätta en effektiv indrivning av underhåll över gränserna och är resultatet av flera års förhandlingsarbete, där fokus har legat på underhåll till barn och stärkandet av barns rättigheter. I många avseenden kommer det att bli tydligare vad som gäller och de förbättrade möjligheterna till indrivning av underhåll är ur ett barnperspektiv av stor betydelse.

Eftersom det blir bättre möjligheter att utomlands fastställa underhållsbidrag kommer troligen fler föräldrar att anse det lönt att utkräva underhåll. Antagandet av Haagkonventionen är ett i ledet av en lång rad satsningar och regelförändringar för att stärka barns rättigheter. Exempel på tidigare genomförda förbättringar för barn som Alliansen har genomfört är höjningen av det särskilda bostadsbidraget för barnfamiljer och en ny strategi för att stärka barns rättigheter, i syfte att göra livet bättre för barn och unga i Sverige.

Arbetet med att stärka barnsrättigheter måste fortsätta, det finns fortfarande mycket att göra.

torsdag 3 maj 2012

Löfven ger inga goda råd

Vi hade hoppats på fler svar om politiken än vad Socialdemokraterna faktiskt gav i skuggbudgeten. Det innovationspolitiska råd som S-ledaren Stefan Löfven hade med sig i portföljen liknade mest en byråkratiförstärkning. Jag välkomnar visserligen S:s syn på innovationer som betydelsefulla för framtida jobb och sysselsättning, men förslaget är tvivelaktigt.

Enligt Löfven är fördelarna med det innovationspolitiska rådet att koordinationen mellan näringsliv, politik, fackliga organisationer och akademi med flera sker på den högsta politiska nivån. Det stämmer för ett antal stora aktörer, och för det finns redan regeringens framtidskommission. Dessvärre har Löfven missförstått verkligheten för många uppfinnare. Majoriteten av uppfinnare rör sig sällan i de högre politiska skikten. Tvärtom finns deras kompetens och idérikedom hos den enskilda personen. Ytterligare ett råd hjälper därför inte dessa nyskapare på traven. Snarare måste varje uppfinning få en chans att prövas och utvecklas individuellt. Det är på så sätt innovationer kan skapa jobb i längden.

Genom att lyfta innovationspolitiken till en nivå som ligger utom räckhåll för de flesta uppfinnare glöms de småskaliga men såväl viktiga innovationerna bort. I stället för ett innovationspolitiskt råd krävs ytterligare riktad uppmärksamhet mot uppfinnare och deras vardag, såsom den faktiskt ser ut.

torsdag 19 april 2012

Bättre äldreomsorg med mer teknik

Läser med förvåning att tillgången till IT är i det närmaste obefintlig inom äldreomsorgen. Enligt Hjälpmedelsinstitutet har omsorgspersonalen i princip ingen tillgång till surfplattor (färre än en procent), bärbar dator (cirka tio procent, Smartphones (cirka 15 procent). Det är inte inom många verksamheter detta skulle vara möjligt idag. Omsorgspersonalen arbetar ofta i de äldres hem och utan tillgång till IT-stöd på plats. Med rätt använd IT kan kvaliteten på omsorgen höjas och personalens kunskap utvecklas. Att snåla in på datorer och IT-utbildning medför utan tvekan högre kostnader på sikt. Med ett adekvat IT-stöd kan vårdplaner göras och uppdateras, beställningar av material, exempelvis blöjor ske direkt på plats. Kommunikation med kollegor och chefer underlättas, manualer bli tillgängliga. För inte kan det väl vara så att IT-mognaden är låg på grund av att de äldre inte har kunskap om möjligheterna med dagens teknik, personalen ofta tjänstgör på timmar eller vikariat med hög omsättning? Äldreomsorgen skulle kunna hämta inspiration och erfarenhet från hälso- och sjukvården som har kommit längre, även om där också finns mycket att göra för att förbättra IT-stödet.

måndag 16 april 2012

När kommer bostäderna?

Tillgång och efterfrågan stämmer inte på bostadsmarknaden i Stockholm. Det råder faktiskt grov diskrepans där säljaren eller hyresvärden har ett vidunderligt övertag. Att skräpa till reglerna för att stå i bostadsförmedlingens kö har varit ett steg på vägen liksom lagstiftningen om belåningsgraden. Självklart behövs det också byggas mer bostäder! Det är just bristen på bostäder som orsakat bostadskrisen.

Förbättrad tillgång på bostäder genom att göra det enklare att hyra ut privatägda bostäder och genom att stimulera byggandet av bostäder är enligt min uppfattning bland de viktigare inslagen i regeringens vårbudget. Med en ökad tillgång på bostäder i stockholmsregionen blir förutsättningarna för tillväxt bättre.

På frågan om var och hur bostäder skall byggas är det kommunerna som har svaret. personligen hoppas jag att vi kan få se många nya innovativa byggnader i Stockholm med omnejd. Gärna med riktigt höga fastigheter i de områden där det är attraktivt att bo, exempelvis i Stockholms innerstad och i de olika kranskommunernas centra.

torsdag 29 mars 2012

Fler företag med RUT

Nu är det bevisat. Under föregående år var det 416 000 personer som använde Rut, avdrag för hushållsnära tjänster.

Antalet företagare som erbjuder hushållsnära tjänster ökar ständigt och de expanderar dessutom. Det är inte ovanligt att företag expanderar med 30 – 40 procent per ås. Att det dessutom ofta är personer som stått långt från arbetsmarknaden som åter får en möjlighet till arbete tack vare RUT bidrar till att göra solskenshistorien än bättre.
Borta är i stort sett den tidigare svarta marknaden för hushållsnära tjänster. Äntligen kan de personer som nu har fått lagliga RUT-jobb räkna med anställningstrygghet, få ta del av arbetsmarknadens försäkringar och tjäna in pensionspoäng.

Samtidigt finns en rädsla inom branschen för att marknaden skall ryckas undan efter valet 2014. För att inte en lycksam reform skall förstöras, företag hotas av nedläggning och arbeten försvinna måste socialdemokraterna redovisa vad de vill med RUT-reformen. De är skyldiga oss alla ett svar – kan de lova att RUT finns kvar och att inte villkoren försämras efter valet 2014.

tisdag 27 mars 2012

Sverige skall bli ett ännu bättre land att växa upp i

Debatten om barnfattigdom har i mångt och mycket fått slagsida. I vissa fall låter det som om många barn i Sverige har en uppväxt i fattigdom och armod. Det som utelämnas är att uppgiften är relativ och det faktum att de allra flesta barn har fått en allt bättre uppväxt. De allra flesta barn i Sverige växer upp med ansvarsfulla föräldrar och har en trygg tillvaro. Men det finns också barn som fal illa. Här har samhället och politiken ett gemensamt ansvar. Det finns mycket att göra som kan innebära en utveckling till det bättre för de utsatta barnen.

Vi moderater har vidtagit flera åtgärder för att uppväxtvillkoren för barn. Det handlar bland annat om ett aktivt arbete för att minska utanförskapet och förhindra att det går vidare i arv mellan generationerna. Förskolan skall hålla hög kvalitet för att stärka livschanserna och lägga grunden för fortsatt lärande och utveckling. Alla barn har rätt till en bra start i livet.

För att förbättra livschanserna startar nu ett utvecklingsarbete inom moderaterna. Jag ser framemot att ta del av utvecklingsgruppens resultat eftersom det är viktigt för alla barn skall få möjlighet till en bättre uppväxt.

onsdag 25 januari 2012

Jobben framför allt

Sverige ska vara ett land där alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb. Det är grunden för vår gemensamma välfärd. Ju fler som arbetar desto fler kan bidra till skola, vård och omsorg. Därför har Nya Moderaterna tillsammans med övriga partier i Alliansen drivit en konsekvent arbetslinje som gör det mer lönsamt att arbeta och billigare att anställa. Detta har vi kombinerat med att ta ansvar för de offentliga finanserna.

För att utanförskapet ska minska och jobben ska bli fler krävs en aktiv politik som tar ansvar för jobben. Därför satsar Alliansen nu drygt åtta miljarder kronor på att förstärka arbetsmarknadspolitiken de kommande åren. Det innebär bland annat en satsning på fler handläggare hos Arbetsförmedlingen, fler praktikplatser och utökade utbildningsmöjligheter. Flera av insatserna är riktade till de personer som under en lång tid har varit utan arbete i syfte att öka deras möjligheter att återvända till arbetslivet.

En central utgångspunkt för att pressa tillbaka arbetslösheten är insikten om att alla jobb behövs, men om detta är vi inte överens inom svensk politik idag. I en tid när flera grupper behöver stärkt stöd och sänkta trösklar för att komma in på arbetsmarknaden tycks det ha blivit praxis för Socialdemokraterna att säga nej till jobb. De vill montera ned arbetslinjen.

För mig och Moderaterna är jobben viktigast. Med fler jobb och fler vägar till jobb kan vi minska utanförskapet och trygga viktiga välfärdssatsningar inom skola och sjukvård. Det är så vi tar hela Sverige framåt. Alla jobb behövs!