måndag 30 december 2013

Hur mår Sverige?

Beskrivningen av hur Sverige mår ekonomiskt beror på vem du talar med. Statistiken visar däremot tydligt att ekonomin går bra. Efter att ha tagit del av Statistiska Centralbyråns statistik för BNP är jag av  uppfattningen att det i ett europeiskt perspektiv går bra för Sverige. Det går så pass bra att svensk BNP är 26 procent högre än snittet för EU-länderna vilket ger en sjunde placering bland de europeiska länderna.

När (S) talar om att det går dåligt för Sverige måste de läsa siffrorna baklänges eller så utesluter de den information som inte tjänar deras syfte. För egen del väljer jag att tro på SCB och konstaterar att Sverige mår bra.

torsdag 5 december 2013

Opostionen har också ett ansvar


Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets agerande för att retroaktivt bryta upp riksdagens budgetbeslut om höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt är anmärkningsvärt. Det anmärkningsvärda är inte att drygt en miljon löntagare får högre skatt än vad som beslutades av riksdagen den 20 november utan att (S), (MP) och (V) ger (SD) ett historiskt budgetinflytande.
Under budgetramverkets snart 20-åriga historia har det aldrig tidigare inträffat att riksdagen i efterhand ändrat en del av den beslutade budgeten på detta sätt. I riksdagsordningen (5 kap. 12 §) regleras att beslut om utgifter och inkomster ska fattas genom ett enda beslut. Detta beslut fattades den 20 november i år. När många andra länder väljer att förstärka sina budgetprocesser vill S urholka den ordning som tjänat Sverige väl i snart 20 år.
Riksdagsordningen och praxis har hitintills varit brett förankrade över parti- och blockgränser. Det vore särskilt olyckligt att göra avsteg från praxis med någon enstaka rösts övervikt.
Rättsutredningen som talmannen beställt säger att övervägande skäl talar för att det framlagda yrkandet bör anses strida mot 5 kap. 12 § riksdagsordningen. Om talmannen finner att förslaget strider mot riksdagsordningen är han skyldig att enligt 2 kap. 9 § riksdagsordningen vägra ställa proposition på ett yrkande om bifall till finansutskottets förslag.
I det fall talmannen kommer att vägra ställa proposition men oppositionspartierna vinner hänvisas ärendet till KU för fortsatt beredning.
För egen del noterar jag att Socialdemokraterna är beredda att göra avsteg från sina tidigare överenskommelser till förmån för Sverigedemokraterna. Det är i situationer som denna som de grundläggande värderingarna sätts på prov.

måndag 2 december 2013

Röntgensjuksköterska är årets europeiska uppfinnarkvinna


Årets europeiska uppfinnarkvinna 2013 är Ylva Ryngebo från Sverige . Ylva Ryngebo fick priset för sin mångåriga insats inom röntgen som en stark förebild för idérika kvinnor inom hälso- och sjukvård och för innovationen MID Comp, en medicinteknisk kompressionsanordning som halverar stråldoserna för patienter vid röntgenundersökningar.

 Den svenska röntgensjuksköterskan och innovatören Ylva Ryngebo tog hem det prestigefyllda platinapriset i European Women Inventors & Innovators Network, EUWIIN Award, torsdagen den 28 november 2013. Till finalen hade 73 kvinnor från Europa, Nigeria, Indien och Malaysia kvalificerat sig.

 MID Comp finns på de flesta svenska röntgenavdelningar idag och är utvecklad i samarbete med röntgenpersonal. MID Comp komprimerar vävnaden i buken vid röntgen av ländrygg, buk och bäcken genom en spännanordning som trycker ner ergonomiskt utformade kuddar över magen när patienten ligger på undersökningsbritsen. Komprimeringen ger högre bildkvalitet och lägre stråldoser.

Med fler kvinnliga uppfinnare ökar förutsättningar för utveckling inom de områden där kvinnor är yrkesverksamma varav hälso- och sjukvård är ett yrkesområde.

lördag 16 november 2013

Val i Tadzjikistan - Väst underkänner och Putin gratulerar

Onsdagen den 6 november gick Tadzjikistan till presidentval. Tadzjikistan är relativt okänt i västvärlden och valet har därför genomförts utan mediabevakning. Presidenten Emomali Rachmon omvaldes med 83,6 procent av rösterna och får därmed fortsätta att styra landet ytterligare sju år. Valdeltagandet var högt, nästan 87 procent. Däremot genomfördes valet varken demokratiskt fritt eller rättvist.
Tadzjikistan är den fattigaste av de tidigare sovjetiska delrepublikerna. Arbetslösheten är omfattande vilket har medfört att cirka 25 procent av landets arbetsföra befolkning eller ungefär en miljon tadzjiker gästarbetar, framför allt män, i Ryssland. Den höga nivån av arbetsmigration har medfört att stora delar av landet är mer eller mindre avfolkat på män i arbetsför ålder. Ytterligare en konsekvens av den höga arbetslösheten är omfattande smuggling av narkotika. Årligen transporteras cirka 80-100 ton heroin olagligt genom landet.
Ett annat problem är den omfattande korruptionen. Korruptionen genomsyrar hela samhället och drabbar befolkningen i allt ifrån polisen som vill ha en extra summa för att inte utfärda böter, läraren som skall sätta betyg eller myndigheten som utfärdar intyg.
Som om detta inte är nog brottas Tadzjikistan med åtskilliga andra problem, exempelvis en bristande infrastruktur. Vägarna är i bristfällig kondition och i det närmaste inte farbara under vintertid, vilket medför att stora delar av landet är avskärmat från yttervärlden under fyra till fem månader per år. Tadzjikistan lider brist på energi och befolkningen drabbas av ständiga strömavbrott. President Rachmon har dock storstilade planer och planerar att uppföra en gigantisk vattendamm med kraftverk i Rogun vid floden Vachsj. Målsättningen är att på sikt bli självförsörjande och även få ett överskott som kan exporteras till grannländerna. Närmaste grannlandet Uzbekistan hyser omfattande oro inför byggnationen och befarar att dammen skall brista med översvämningar som följd. Omvärlden kan ha visst fog för att känna oro inför hur konflikten skall lösas mellan de båda grannländerna. Ingen av dem befinner sig i det skicket att de har råd med en omfattande konflikt, vare sig mänskligt eller ekonomiskt.
Tadzjikistan gränsar i söder till Afghanistan vilket gör att landet intresserar såväl USA som Ryssland. En fråga som hänger i luften är om och på vilket sätt Tadzjikistan kan drabbas när USA och EU drar tillbaka sina fredsbevarande styrkor ur Afghanistan 2014. De amerikanska trupperna har med sin närvaro beskyddat gränsområdena emellan de båda länderna och därmed med stor sannolikhet hindrat spridning av de afghanska talibanerna till grannländerna.
Tadzjikistan är ett manligt land där kvinnorna lever i en undanskymd plats i hemmen. I parlamentet utgör kvinnorna 20 procent av ledamöterna. Det här valet fanns det för första gången en kvinna som blivit nominerad i presidentvalet. Tyvärr lyckades inte Ms. Bobonazarova att samla in de cirka 210 000 namnunderskrifter som krävdes för att kandidera. Ms. Bobonazarova erhöll 201 000 namnunderskrifter och diskvalificerades därför att kandidera vidare. Presidentvalet genomfördes därför än en gång med manlig dominans. Totalt deltog sex kandidater i valet.
Det som slog mig under mitt uppdrag som valövervakare för OSSE var den totala bristen på politisk debatt. Inte för att det inte finns frågor att debattera, orsaken står istället att finna i Tadzjikistans brist på demokrati och oförmåga att hantera en fri och öppen debatt. Media ägs till stora delar av staten eller av supportrar till presidenten. Det finns ingen tradition av debatt. Kandidaterna instämmer med varandra, talar med gemensam röst om de åtgärder som behöver genomföras och håller med om att president Rachmon är bäst lämpad att leda nationen. Respekten för lagstiftningen är bristfällig och hanteras heller inte på ett sätt som stimulerar till debatt. Enligt lagen skall det finnas information om samtliga kandidater i vallokalen. Två dagar före valet beslutade valkommissionen att tolka lagen som att information om kandidaterna i vallokalen var emot lagstiftningen och förbjöds därför utan förvarning.
Lagstiftningen kan tänjas som ett gummiband vilket den också görs. Röstlängden måste konstrueras manuellt inför varje val och är endast nedskriven för hand. Den som inte finns uppförd på röstlängden kan ändå få rösta genom att uppvisa olika dokument såsom pass, körkort, anställningsbevis, intyg om bostadsadress eller annat likvärdigt dokument. Detta gör naturligtvis att möjligheten att följa upp att medborgarna endast röstar en gång är i det närmaste obefintlig. Det är även vanligt att familjens överhuvud samlar in samtliga familjemedlemmars identifikationshandlingar, signerar röstlängden för samtliga och röstar för hela familjen. På många håll var valurnorna bristfälligt förslutna och lämnade oanade möjligheter till manipulation. OSSE, EU och USA är av den gemensamma uppfattningen att valet inte genomfördes fritt och rättvist med respekt för demokratin. Rysslands president Putin har dock gratulerat president Rachmon till ett väl genomfört presidentval.
För att Tadzjikistan skall ha en reell möjlighet att övervinna dagens och morgondagens utmaningar måste landets politiska ledning ta sitt ansvar och faktiskt börja agera. Det är inte godtagbart att efter varje val instämma i den internationella kritiken och lova åtgärder för att sedan inte genomföra några förändringar, utan låta allt rulla på i samma gamla vanliga hjulspår. President Rachmon har nu chansen att visa att han menar allvar och starta reformarbetet med sikte på parlamentsvalet 2015.
 
Artikeln är publicerad i Frivärld den 13 november 2013

Upp till bevis

 
Under veckan hölls årets val till FN:s råd för mänskliga rättigheter. Valet ägde rum i FN:s generalförsamling och skedde genom sluten omröstning och det är hemligt hur länderna röstade. De 14 länder som valdes in för perioden 2014- 2016 är Algeriet, Marocko, Namibia, Sydafrika, Kina, Maldiverna, Saudiarabien, Vietnam, Kuba, Mexiko, Frankrike, Storbritannien, Makedonien och Ryssland. De sexton kandidaterna var indelade i fem geografiska grupper, vilket är det vanliga inom FN-systemet i samband med val. För tre av fem regionala grupper fanns det samma antal kandidater som platser att fylla, vilket innebar att alla som ställde upp blev invalda. Det är bra att ha fått en förklaring till hur invalet har skett för det är definitivt inte så att flertalet av de invalda länderna har gjort sig kände för att vare sig driva eller respektera mänskliga rättigheter. I det fall FN:s råd för mänskliga rättigheter skall framstå som trovärdigt bör enligt min mening processen för inval utvecklas.

tisdag 29 oktober 2013

Votera är stort men att votera rätt är ännu större


Veckans votering leder till eftertanke. Demokratiska val avgör hur mandatfördelningen i riksdagen sker vilket i sin tur påverkar hur regeringsbildningen sker. Efter att tre fjärdedelar av mandatperioden passerat bör rutinen för genomförande av voteringar sitta som gjutet. Om det nu inte var för den mänskliga faktorn, eller är det något annat, exempelvis trötthet, tagit ut segern i förskott eller rent av ointresse som påverkade utgången av voteringen om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt. Personligen är jag mycket nöjd med att riksdagen biföll Alliansens förslag och skulle inte heller ha något emot att samtliga Alliansförslag röstas igenom vid votering. Samtidigt vill jag inte att det skall ske genom att riksdagsledamöter av olika anledningar inte infinner sig i plenisalen. Det är inte att visa respekt för demokratin och väljarna.

Tadzjikistan går till val


Onsdag den 6 november går Tadzjikistan till val. OSSE, ODIHR och Europeiska Rådet bidrar med valobservatörer. Jag kommer att delta på mandat av OSSE. Tadzjikistan är i många avseende ett okänt land för oss i Europa. Efter att ha sökt information via Internet och på bibliotek har jag endast fått minimalt med information. Att landet är fattigt och en forna delstat i Sovjetrepubliken är återkommande i artiklarna liksom rapporter om fattigdom, narkotikasmuggling och korruption.

 

Jag hoppas att närvaron av internationella organisationer kan ha en positiv effekt på hur valet kommer att genomföras. Tadzjikistan är värt ett fritt, demokratiskt och rättvist val.

Veterinären som förebild


Var finns köerna hos veterinären? Klagomål för att djursjukvården inte fungerar? Personalens missnöje? Svårigheter att rekrytera personal? Attraktiva utbildningar? Ja, det går självfallet inte att dra paralleller mellan djursjukvård och hälso- och sjukvård, likväl gör jag det. Hälso- och sjukvården är komplicerad, personalen gör fantastiska insatser och jag är övertygad om att varje medarbetare gör sitt bästa för att bistå patienter och anhöriga.

Varför är skillnaderna vid jämförelse av kvalitativa och kvantitativa variabler inom hälso- och sjukvården respektive djursjukvården stora? Beror det på att vi har höga krav på hälso- och sjukvården och låga krav på djursjukvården? Nej, jag tror att frågan bör besvaras ur ett annat perspektiv. Veterinärsklinikerna drivs inte av den offentliga sektorn, ofta är personalen delägare, den politiska styrningen av den dagliga verksamheten är obefintlig. Min uppfattning är kanske apart men för att få en bättre hälso- och sjukvård med korta vårdtider, ökat patientinflytande, hög säkerhet och hög kvalité kan det vara värt att titta på hur djursjukvården är organiserad för att hämta inspiration.


onsdag 16 oktober 2013

Partiledardebatt i riksdagen


I dagens partiledardebatt i riksdagen var tydligt att det var en enad allians, som förbereder sig inför val tillsammans, som mötte en splittrad opposition som i olika riktningar riskerar att dra Svergie åt fel håll. S, MP och V föreslår skattehöjningar på mellan 30 och 70 miljarder kronor som belastar jobb, företag och hushåll. Idag misslyckades man återigen förklara för väljarna – hur ska dessa massiva skattehöjningar leda till fler jobb?

 
Särskilt hårt slår Socialdemokraternas politik mot dem som idag har allra svårast på arbetsmarknaden, nämligen ungdomarna. Här vill man tredubbla de sociala avgifterna för att anställa unga under 23 år. Samtidigt vill man fördubbla restaurangmomsen i en bransch där många ungdomar idag får den där viktiga första arbetslivserfarenheten. Hur råder man bot på ungdomsarbetslöshet genom att försvåra för just dem som anställer de unga genom att göra det betydligt dyrare att ha ungdomar anställda? Mikael Damberg lyckades inte svara på detta i dagens debatt.
 

Istället för att redovisa vad det egentligen är som står i partiernas skuggmotioner verkar agendan hos de olika oppositionspartierna allt jämt gå ut på att svartmåla Sverige. Därför var det nödvändigt att statsministern och de andra allianspartiledarna återkom till att redovisa fakta om hur det faktiskt, trots den ekonomiska krisen, ser ut i Sverige idag jämfört med 2006:

 
Sedan regeringen tillträdde 2006 har antalet sysselsatta ökat med 200 000 personer och utanförskapet har minskat med lika många. Antalet förtidspensionerade har minskat med 170 000 personer. Människor som tidigare gömts undan när Socialdemokraterna ville snygga till arbetslöshetsstatistiken har synliggjorts och fått chansen att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden – arbetskraften har ökat med 290 000 personer sedan 2006. Skatteintäkterna har ökat sedan 2006 och de resurser som läggs på skola och utbildning, hälso- och sjukvård och på omsorg av äldre har ökat. Resurserna per elev i förskolan har ökat. Resurserna per elev i grundskolan har ökat. Och resurserna per elev i gymnasieskolan har ökat. Antalet studenter på högskolan är fler än 2006. Antalet utbildningsplatser på högskolan har utökats och är nästa år 300 000, att jämföra med 283 000 år 2006. Antalet registrerade studenter är fler än 2006. Tillgängligheten i vården har förbättrats och det är idag ca 150 fler vårdcentraler samtidigt som vårdköerna har minskat. Andelen patienter som behöver vänta mer än 90 dagar har mer än halverats.

 
Detta visar på några områden vad Alliansens politik inneburit för ett Sverige som står starkt i den långdragna lågkonjunktur som råder. Alternativet till den politiken – med länder som tvingats höja skatter och skära i välfärd har vi sett prov på runt om i Europa..

fredag 11 oktober 2013

Jag kandiderar till riksdagenJag söker ditt förtroende för att representera Stockholm Stad i riksdagen under nästa mandatperiod. Stockholm är på många sätt en fantastisk stad att bo och leva i – men mycket kan bli bättre. Inte minst måste byggandet ta fart för att råda bot på den bostadsbrist som idag råder. Jag verkar idag för detta i riksdagens Civilutskott och min ambition är att fortsätta arbeta för att lagar som underlättar för bostadsbyggande stiftas i riksdagen.

Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Sedan 2006 har antalet sysselsatta i Sverige ökat med över 200 000 personer, trots den långdragna lågkonjunkturen med den värsta ekonomiska krisen sedan 30-talet i vår omvärld. Sverige har en av de starkaste offentliga finanserna i Europa och står väl rustat att få vind i seglen när konjunkturen vänder. Detta hade aldrig gått utan en tydlig arbetslinje och en ansvarsfull ekonomisk politik. Men vi står inför stora utmaningar. Inte minst är arbetslösheten bland våra unga och utrikes födda allt för hög. Därför måste vi fortsätta sänka trösklar till arbetsmarknaden och driva en integrationspolitik som möjliggör för människor som flytt från krig och förtryck att få en nystart i Sverige. Att klara dessa utmaningar är också väsentligt för att vi ska klara välfärd och pensioner för kommande generationer. Det är vi moderater som har politiken för detta och det är en politik jag fortsatt tänker ge mitt fulla engagemang.

Uppfinnande och entreprenörskap ligger mig varmt om hjärtat. Får jag ditt förtroende att representera Stockholm Stad i riksdagen efter valet nästa år tänker jag fortsätta kämpa för att goda idéer ska kunna omsättas i företagsamhet – det är så jobb skapas.

Mvh Margareta

måndag 7 oktober 2013

Motionsstopp i riksdagen


I fredags var årets motionsstopp i riksdagen. Mina motioner har i år främst fokuserat på innovation, forskning och entreprenörskap. Men en annan sak jag velat belysa i en motion är att kvaliteten inom hemtjänsten måste förbättras och därför har jag föreslagit en översyn av LOV:s utformning – en bra reform kan bli bättre.
 
 

tisdag 1 oktober 2013

Uppfinnare behöver stöd

Ett patent är inte starkare än möjligheten att försvara patentet i domstol. Tyvärr är det den verklighet som råder i dag för Sveriges uppfinnare. Många uppfinnare beskriver en situation där deras idéer riskerar att stjälas utan förbehåll. Trots att patentintrång i lagens mening är ett brott, är stödet till dem som utsätts begränsat.

Läs gärna artikeln i sin helhet på DI.se: http://www.di.se/#!/artiklar/2013/9/30/debatt-uppfinnare-behover-stod/

måndag 23 september 2013

Den viktigaste frågan - jobben


Sverige och resten av världen befinner sig på det sjätte året av djup ekonomisk kris. Omvärlden har tvingats till skattehöjningar och nedskärningar i välfärden. I Sverige är situationen den motsatta med sänkta skatter och bibehållen välfärd. Alliansen har tagit ansvar för ekonomin. Ansvarstagandet är en av anledningarna till varför Sverige har en av de starkaste offentliga finanserna i EU. Med höstens budget visar finansminister Anders Borg tydligt att Alliansen är beredda att fortsätta regera och fortsätta ta ansvar för Sverige. I höstbudgeten är prioriteringen av arbetslinjen tydlig. Det är endast med en tydlig arbetslinje som vi bygger Sverige starkt.

Jag ser positivt på ett femte jobbskatteavdrag, satsningar på utbildning, förbättrad integration, regelförenklingar, bättre förutsättningar till företagande. Det behövs satsningar på en bred front för att Sverige skall fortsätta att vara ett bra land att leva i.

Opositionens negativa reaktioner framstår som främmande. De borde lyfta blicken och se hur situationen ser ut i vår omvärld och aktivt bidra till att Sverige fortsätter att utvecklas positivt. I och för sig är det kanske precis vad de gör genom att tala om höjda skatter, låter bli att prioritera skolan, vill sänka pensionsåldern och med olika åtgärder bryta utvecklingen mot fler jobb och fler som jobbar.

Finansminister Anders Borg överlämnade regeringens höstbudget till riksdagen onsdagen den 18 september. Det som följer nu är allmänna motionsperioden med möjlighet för alla ledamöter och partier att lämna motioner till riksdagen. Därefter vidtar beredningen av budgeten och motioner i respektive utskott. Finansutskottets budgetbetänkande presenteras i riksdagen för debatt och beslut i december. Riksdagshösten ser ut att bli spännande.

torsdag 19 september 2013

Fler studentbostäder med enklare byggregler

Bostadsbristen i Stockholm är här och nu. Det vet inte minst Stockholms studenter. Den rådande bostadsbristen är ett allvarligt samhällsproblem.

I dag finns endast 12 500 studentbostäder till huvudstadsregionens 80 000 studenter. Det är inte acceptabelt att studenter väljer bort utbildningar på grund av att de inte kan hitta någonstans att bo eller avbryter sin utbildning för att de saknar bostad. Studenter bör kunna fokusera på att uppnå goda studieresultat, inte på att ständigt jaga ny bostad.

Vi moderater har ett ansvar att göra något åt detta. Fler studentbostäder måste byggas. Därför vill vi förenkla reglerna för byggandet av studentbostäder så att det blir mer lönsamt och bättre speglar vad studenterna efterfrågar. I dag är reglerna många, snåriga och ibland helt onödiga. Då man bor i studentlägenhet en kortare tid tror vi att studenter kan tänka sig en annan standard om det innebär att bostadsbristen minskar. Boverket fick därför i uppdrag att se över nuvarande byggregler i syfte att förenkla regelverket så att fler studentbostäder kan byggas.

Rapporten som överlämnades till Socialdepartementet i slutet av juni innehåller en rad välkomna förslag. Bland annat höjs tillåten bullernivå från 55 decibel till 60 decibel vilket gör det enklare att bygga studentlägenheter i centrala lägen. Studentrum ska även få byggas på gamla vindar utan krav på hiss och man föreslår också förändringar i normen för hur en bostad ska utformas vilket innebär att lägenhetsarean kan minskas.

Även om Boverket kommer med flera bra förslag skulle vi Moderater vilja göra ännu mer. Tillgänglighet för handikappade är viktigt, men det bör finnas olika typer av bostäder i ett bestånd. Allt måste inte vara fullt ut tillgängligt. Vi tycker också att den tillåtna bullernivån kan höjas ännu mer.

Det är oerhört viktigt att se till att våra studenter har en studentbostad under studietiden. Problemet är här och nu och en lösning måste till. Studenter efterfrågar små, billiga lägenheter under kortare perioder. För att kunna tillhandahålla detta krävs att vi ifrågasätter alla byggregler som inte är grundläggande för människors säkerhet och hälsa.

måndag 26 augusti 2013

Rusta upp miljonprogrammen ur ett social perspektiv


Upprustningen av miljonprogramslägenheterna är en av de stora samhällsutmaningar som Sverige står inför de kommande åren. Hundratusentals lägenheter runtomkring i landet som byggdes som en del av det s.k. miljonprogrammet mellan 1961 – 1975 står med skriande behov av renovering. 600 000 av dessa är i akut behov av upprustning. Det handlar både om att se till att lägenheterna återställs till en rimlig levnadsstandard och att komma tillrätta med enorma energiläckage, men en ytterligare, mycket viktig aspekt, som ofta lämnats utanför diskussionen, är den sociala boendemiljön.

Det handlar dels om hur renoveringarna genomförs. Modern forskning har visat att dåligt planerade bostadsområden skapar otrygghet och motverkar ansvarstagande hos de boende för sin närmiljö. Det kan handla om helt uppenbara saker som att belysningen är bristfällig, men även andra aspekter såsom att husen är placerade så att människor inte möts eller att bostadsområdet är avskärmat från resten av samhället av en stor väg eller ett skogsområde, vilket förstärker känslan av utanförskap.

Mycket går att göra på detta område, givet att resurserna finns. I vissa fall kan det vara motiverat att helt riva vissa hus i ett område för att kunna ändra sammansättningen på beståndet, men det är inte alltid ekonomin går ihop i så pass ingripande och omfattande upprustningar. Enligt en undersökning från SABO skulle bara de mest nödvändiga åtgärderna kosta 50 miljarder kronor och en mer omfattande insats skulle landa på uppåt 300 miljarder kronor. Andra lösningar, såsom bättre belysning, inglasade balkonger eller bättre planerade grönområden blir därför viktiga alternativ för att kunna öka tryggheten i dessa områden.

Att till exempel glasa in balkongerna är en mycket god investering. Både i ekonomiska och sociala termer. Dels sparar man stora mängder energi. Här i Stockholmsområdet handlar det om besparingar på upp till 20 procent. Genom att glasa in balkongerna, ger man dessutom de boende ett extra rum som de kan bruka minst nio månader om året. Det bidrar till att gårdar och gator blir mer levande.

 Men det handlar inte bara om vad som görs i dessa områden, det handlar även om hur det görs. Betydelsen av att genomföra renoveringsprojekt i nära dialog med de boende i ett område är av fundamental betydelse, framförallt på grund av att hyran i slutändan oftast går upp. Då är det viktigt att de boende har känt att de åtgärder som genomförts har varit de som gett dem mest värde för pengarna.

Det handlar även om att företagen aktivt involverar sig i de områden man är verksamma. Genom att arbeta nära och med de boende i området blir företagens arbete enklare samtidigt som de boende mer nöjda.

Oavsett om vägen framåt för upprustningen av miljonprogrammen finansieras av nya statliga stöd, ändrade avdragsregler eller skattefria underhållsfonder, kommer den sociala aspekten av upprustningen att vara viktig.

Det utanförskap som finns i många miljonprogramsområden härstammar inte enkom ur slitna och dåligt planerade bostadsområden, men det är en aspekt av problematiken, och framförallt är det en aspekt som vi vet mycket väl hur vi kan komma tillrätta med.

Publicerad i Dagens Samhälle 2013 08 26

torsdag 30 maj 2013

Nordiska äktenskap för allaMånga nordbor flyttar till ett annat nordiskt land för att studera, arbeta eller för att ”komma hem”, när det är dags att gå i pension. Många av oss reser mer eller mindre regelbundet inom Norden. Och plötsligt kan det hända att man blir kär!

Den nordiska överenskommelsen om rätten att bo, leva och arbeta i ett annat nordiskt land gäller alla nordiska medborgare. Kärleken vet inte heller några gränser, men för äkta makar av samma kön är inte den nordiska fria rörligheten fullt så fri som den är för andra par.

I Norge och i Sverige har äktenskapslagstiftningen varit könsneutral sedan 2009 och i Island från 2010. I Danmark, som var först i världen med att införa lagen om registrerat partnerskap år 1989, har par av samma kön kunnat ingå äktenskap från juni 2012. I Finland gäller fortfarande lagen om registrerat partnerskap.

I Finland är inga par av samma kön gifta. Antingen lever de i registrerat partnerskap eller så är de – enligt folkbokföringen – singlar. Detta gäller även dem som flyttar till Finland från ett annat nordiskt land, där de är gifta. I det fall det samkönade paret ingått äktenskap i ett annat nordiskt land än Finland och en av parterna flyttar till Finland medan den andre bor kvar definieras paret inte som gifta.

Naturligtvis ska alla länder ha rätt att själv bestämma om det ska vara möjligt för par av samma kön att ingå äktenskap, registrera sitt partnerskap eller ha vissa rättigheter som sambopar. Men borde inte samtliga länder i Norden erkänna varandras äktenskapslagar?

Frågan blir inte mindre intressant av det faktum att det bor tiotusentals finska medborgare i Sverige och att många fler av Sveriges invånare är antingen födda Finland eller barn till dessa. I Sverige kan ju även finska medborgare – eller finländare med dubbla medborgarskap - vara gifta med någon av samma kön. Är det rimligt att den civilrättsliga överenskommelse som ingåtts i ett nordiskt land inte gäller i ett annat? Vårt givna svar är nej.

Vi anser att frågan om att Finland skall acceptera de samkönade äktenskap som ingåtts i ett annat nordiskt land också skall gälla i Finland bör lyftas upp och finnas med på agendan när de nordiska ministrarna träffas liksom på Nordiska Rådets dagordning.
 
Av Fredrik Saweståhl förbundsordförande Öppna Moderater – Moderaternas hbtförbund Margareta Cederfelt riksdagsledamot Moderaterna Janne Hälinen ordförande Kansallinen SateenkaariryhmäKasary ry Lasse Männistö riksdagsledamot KokoomusSamlingspartiet.

tisdag 21 maj 2013

Är sjukskrivning och arbete varandras motsatser


I den dagliga debatten framställs ofta sjukskrivning som ett statiskt tillstånd där den ända humana utvecklingen är fortsatt sjukskrivning utan några försök att återvända till arbetsmarknaden såvida inte den sjukskrivne personen själv aktivt önskar återträda på arbetsmarknaden.

Är en lång sjukskrivning utan slut eller som möjligen övergår i sjukpensionen alltid det mest medmänskliga alternativet? Mitt svar är ett entydigt nej. Självklart finns det tillfällen när sjukskrivning är det ända riktigt alternativet, liksom att finns tillfällen när det krävs en längre sjukskrivning. Dessa förhållande undanröjer dock inte behovet av en fungerande rehabilitering, möjlighet till arbetsträning, omskolning, och fokus på åtgärder som kan öka motivationen att återvända till yrkeslivet.

Ett arbete innebär många positiva faktorer för den enskilde såsom ökad möjlighet att påverka sitt liv, arbetsgemenskap, utveckling och att bidra till samhället. På samhällsnivå är fördelarna också omfattande med mindre utgifter för socialförsäkringen och skatteintäkter.

För min del handlar frågan om ett ökat stöd för människor med långvarig sjukskrivning att återgå till yrkeslivet framför allt om människovärde. Ingen människa skall behöva riskera att lämnas i ett passivt utanförskap genom en långvarig sjukskrivning som övergår i en tillvaro som sjukpensionär.

söndag 28 april 2013

Fler hyresrätter med Alliansen

Regeringens åtgärder har skapat goda förutsättningar för nyproduktion av fler hyreslägenheter. Det finns dock mer att göra. I Sverige har det under en lång period byggts alldeles för få bostäder, ungefär hälften så många som i de övriga nordiska länderna. Det är hög tid att höja tempot. Regeringen genomför nu i rask takt omfattande åtgärder för att underlätta för bostadsbyggande.
I 2013 års budgetproposition tar regeringen bland annat initiativ till att sänka fastighetsavgiften för flerbostadshus och förlänga undantaget från fastighetsavgift vid nyproduktion av bostadshus från 5 år till 15 år. Regeringen förlänger även möjligheten att tillämpa så kallad presumtionshyra från 10 år till 15 år. Genom en sådan modell påverkas inga befintliga hyresgäster samtidigt som intresset att bygga nytt ökar.
Dessa åtgärder, tillsammans med redan genomförda reformer som en ny plan- och bygglag samt en ny instansordning för överklaganden av plan- och byggärenden, lägger grunden för tydligare och snabbare planprocesser, vilket underlättar för nyproduktion av hyresrätter.
Samtidigt är det viktigt att betona kommunernas ansvar. Kommunen har, i kraft av sitt planmonopol, en nyckelroll. Helsingborgs stad arbetar aktivt för att fler hyresrätter ska byggas. De senaste åren har staden utvecklat ett nytt arbetssätt där samverkansavtal tecknats med flera byggherrar. Byggherrarna förbinder sig att bygga ett visst antal hyresrätter om året, för närvarande totalt 350 lägenheter per år. Samtidigt som nya viktiga bostäder möjliggörs skapas även förutsättningar för ökat samarbete och ökad förståelse mellan staden och byggherrarna.
Vi moderater inser hyresrättens många fördelar. Alliansen arbetar därför med att förbättra villkoren för hyresrätten som boendeform. Just nu pågår en utredning som ser över hur skattebelastningen på hyresrätter ser ut, framförallt i jämförelse med andra boendeformer. Utredningen ska lämna förslag på förbättringar av den skattemässiga ställningen för hyresrätter vilket ytterligare underlättar nybyggnation.
En offensiv bostadspolitik måste ta sin utgångspunkt i tryggt och tillgängligt boende för alla. Hela Sverige ska hålla ihop. Människor i alla åldrar ska kunna flytta till jobb och studier. Därför måste krafttag tas för att fler bostäder, framförallt hyresrätter, ska kunna byggas. För tillväxtregioner som Helsingborg är detta helt avgörande.

tisdag 9 april 2013

Veronica Palm (S) hävdar att Alliansen legitimerat svarthyror. Inget kan vara mer fel! Vad Alliansen gör är att öka tillgången på lediga bostäder på kort och långsikt. Långsiktigt handlar det om att underlätta för nybyggnationer och kortsiktigt att fler bostäder skall bli tillgängliga. Det är högtid att (S) öppnar ögonen för hur bostadssituationen faktiskt ser ut.

tisdag 12 mars 2013

Innovativa kvinnor

Idérika individer som driver samhället framåt med innovativa lösningar är centralt för Sveriges framtida välstånd. I dag finns en bredare syn på innovationer, men fortfarande ses kvinnor sällan som ett naturligt inslag inom teknik och innovation. Trenden pekar på att kvinnor i mindre omfattning får genomslag för sina idéer, och deras innovationer når också mer sällan ut till marknaden. Endast fem procent av alla svenska patent tas av kvinnor. Att kvinnor på så sätt inte är med och formar teknik och samhälle i lika hög grad som män är problematiskt.

Män och kvinnor har ofta olika behov och därför behövs ett varierat produktutbud. Det förutsätter att kvinnor och män på lika villkor kan etablera sig som företagare och kommersialisera sina innovationer. När det gäller kvinnors innovationer saknas många gånger ett erkännande för deras uppfinningar eller verksamhet. Forskning har pekat på att detta i stor omfattning beror på att kvinnors innovationer sällan betraktas som tillräckligt tekniskt sofistikerade. Innovationer som antingen är gjorda av kvinnor, eller tillhör ett område som traditionellt sett betraktas som mer kvinnligt, får mer sällan gehör.

Innovationer förknippas vanligen med högteknologiska framsteg inom industrierna. Det är en alltför snäv syn om vi på ett tillfredställande sätt ska kunna förstå hela innovationskedjan. Faktum är att år 2007, före finanskrisen, uppgick den högteknologiska tillverkningsindustrin produktionsandel i privat sektor till endast 3,5 procent. I dag återfinns drygt 60 procent av Sveriges företag i stället inom tjänstenäringen. För tjänsteföretagen är effektivare processer inom företaget, nya produktvariationer eller nya arbetsmetoder också exempel på innovationer. Kvinnor är dessutom särskilt verksamma inom tjänstenäringarna där många av morgondagens innovationer kommer att framställas. Inom till exempel vård- och omsorgsyrket, där kvinnor dominerar, har innovationer potential att förbättra vårdkvaliteten betydligt. Att kvinnor uppmuntras att vara innovativa, både genom egen företagsamhet och i sin direkta arbetsmiljö är därför centralt för att möta framtidens behov.

Kvinnor har vanligtvis också sämre nätverk för att förverkliga och nå ut med sina idéer. Kvinnliga innovatörer har bland annat berättat hur de använt så kallade ”trojanska hästar” i form av en make eller annan manlig bekant för att sälja in sin idé hos entreprenörer och investerare. Det skapas på så sätt trösklar för kvinnliga innovatörer. I längden riskerar deras produkter att inte nå ut till marknaden. På så sätt kan innovationer och kompetens gå till spillo.

Detta kräver att synen på innovationer breddas ytterligare och inkluderar uppfinningar utöver traditionellt sett manliga innovationsområden. Regeringen satsar 100 miljoner varje år på kvinnors företagande, där en särskild del avsätts för kvinnors innovationer. Det har lett till flera initiativ av kvinnor som tagit steget och förverkligat sina idéer, även om utmaningar kvarstår. Till exempel bör ytterligare satsningar på att inkludera kvinnor i befintliga klustermiljöer för innovation göras. Det stimulerar både tillgången till nätverk i form av entreprenörer och mentorskap samt inkluderar kvinnor i innovationsprocessen i ett tidigt stadium.

onsdag 30 januari 2013

Färre illegala vapen

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en tillfällig vapenamnesti. Den som har skjutvapen eller ammunition utan tillstånd ska kunna lämna in dessa till polisen under tiden mars – maj 2013 utan att riskera straff för det olagliga vapeninnehavet. För att straffrihet ska gälla måste vapnen eller ammunitionen lämnas in frivilligt. Inlämnaren får vara anonym och polisen får inte göra några efterforskningar kring vapeninnehavet. De vapen som lämnas in blir statens egendom. Huvudregeln är att de ska förstöras.

Syftet med vapenamnestin är att minska antalet illegala vapen i samhället. Ett bra beslut!

söndag 27 januari 2013

Kvotering inte EU:s sak - skillnad kan göras utan lagar


 
Skånska Dagbladet 2013-01-27

Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar till arbete och vi politiker måste ge verktygen som underlättar för alla. Vi håller naturligtvis med om att det finns goda skäl till att öka representationen av kvinnor i bolagsstyrelser.
Men vi ställer oss kritiska till en tvingande lagstiftning. Tyvärr ser vi nu tendenser till sådana strömningar i EU då kommissionen under hösten tagit initiativ till kvotering i bolagsstyrelser.

Den 19 december debatterade riksdagen EU-kommissionens förslag om nya regler för könskvotering för styrelseledamöter i börsnoterade företag. Förslaget innehåller ett övergripande mål om att minst 40 procent att styrelseledamöterna ska vara kvinnor senast år 2020. För statliga bolag ska målet vara uppfyllt senast 2018.

Under debatten i riksdagen underströks att EU-förslaget inte är anpassat till de svenska normerna för hur bolagsstyrelser ut-ses. I Sverige utses styrelsen av ägarna på bolagsstämman och ägarna kan utan förbehåll avsätta styrelsen.

Uppdraget är således ingen anställning i arbetsrättslig mening, något som skiljer svenska principer från bolagsordningen i vissa andra EU-länder.

Detta innebär i praktiken att EU-kommissionens förslag om att kvotering bygger på ett arbetsrättsligt synsätt - något som inte är förenligt med den svenska ordningen. Det ligger därför inte på EU:s bord att lagstifta om företagsinterna frågor. Vi bör i detta läge värna vårt självbestämmande.

Vi kan göra skillnad utan tvingande lagstiftning. Om vi tittar på statligt ägda bolag så kan vi se att staten sedan flera år tillbaka nästan har en helt jämn könsfördelning i sina helägda bolag. 49 procent är kvinnor och 51 procent är män.

Ett jämställt samhälle bör istället sträva efter en jämn representation av kvinnor och män i olika sammanhang.

Attitydförändringar och kompetens är det som spelar roll. Vi fortsätter att arbeta aktivt för hur vi kan uppnå ökad kvinnorepresentation i styrelser - utan kvotering.
Margareta Cederfelt (M),  Otto von Arnold (KD)
Ledamöter i riksdagens civilutskott