söndag 28 april 2013

Fler hyresrätter med Alliansen

Regeringens åtgärder har skapat goda förutsättningar för nyproduktion av fler hyreslägenheter. Det finns dock mer att göra. I Sverige har det under en lång period byggts alldeles för få bostäder, ungefär hälften så många som i de övriga nordiska länderna. Det är hög tid att höja tempot. Regeringen genomför nu i rask takt omfattande åtgärder för att underlätta för bostadsbyggande.
I 2013 års budgetproposition tar regeringen bland annat initiativ till att sänka fastighetsavgiften för flerbostadshus och förlänga undantaget från fastighetsavgift vid nyproduktion av bostadshus från 5 år till 15 år. Regeringen förlänger även möjligheten att tillämpa så kallad presumtionshyra från 10 år till 15 år. Genom en sådan modell påverkas inga befintliga hyresgäster samtidigt som intresset att bygga nytt ökar.
Dessa åtgärder, tillsammans med redan genomförda reformer som en ny plan- och bygglag samt en ny instansordning för överklaganden av plan- och byggärenden, lägger grunden för tydligare och snabbare planprocesser, vilket underlättar för nyproduktion av hyresrätter.
Samtidigt är det viktigt att betona kommunernas ansvar. Kommunen har, i kraft av sitt planmonopol, en nyckelroll. Helsingborgs stad arbetar aktivt för att fler hyresrätter ska byggas. De senaste åren har staden utvecklat ett nytt arbetssätt där samverkansavtal tecknats med flera byggherrar. Byggherrarna förbinder sig att bygga ett visst antal hyresrätter om året, för närvarande totalt 350 lägenheter per år. Samtidigt som nya viktiga bostäder möjliggörs skapas även förutsättningar för ökat samarbete och ökad förståelse mellan staden och byggherrarna.
Vi moderater inser hyresrättens många fördelar. Alliansen arbetar därför med att förbättra villkoren för hyresrätten som boendeform. Just nu pågår en utredning som ser över hur skattebelastningen på hyresrätter ser ut, framförallt i jämförelse med andra boendeformer. Utredningen ska lämna förslag på förbättringar av den skattemässiga ställningen för hyresrätter vilket ytterligare underlättar nybyggnation.
En offensiv bostadspolitik måste ta sin utgångspunkt i tryggt och tillgängligt boende för alla. Hela Sverige ska hålla ihop. Människor i alla åldrar ska kunna flytta till jobb och studier. Därför måste krafttag tas för att fler bostäder, framförallt hyresrätter, ska kunna byggas. För tillväxtregioner som Helsingborg är detta helt avgörande.