torsdag 8 december 2011

Kan fusk påskynda demokratiutvecklingen?

Det ryska valet till Duman den fjärde december kan betraktas ur flera aspekter varav jag skall beröra två i detta blogginlägget. Putins parti enade Ryssland förlorade väljarnas stöd i valet. Vad detta beror på får framtiden visa. Jag kan se två troliga förklaringar varav den ena är att medborgarna uppfattar Enade Ryssland som lierat med Kreml, ett maktparti som stödjer korruption ochorganiserad brottslighet. En annan tänkbar förklaring kan vara att en vanlig föreställning bland de ryska medborgarna är att livet var mycket bättre under fornstora dagar, när Sovjetunionen existerade, när landet var världsmästare i ishockey och av omgivningen betraktades som en kraftfull stormakt vars militär orsakade stora skälvan. Det parti som då var styrande var Kommunistpartiet och det parti som gick fram i valet var just Kommunisterna.

Det förekom såväl ett systematiskt valfusk som övergrep mot andra politiker och media under valdagen. Det systematiska valfusket kunde jag bevittna i de vallokaler som jag besökte. Det handlade om bristande valhemlighet, samma personer som röstade flera gånger, bristande kontroll vid sammanräkning av de avgivna rösterna för att nämna några exempel.

Övergreppet mot politiska företrädare kan åskådliggöras genom att framträdande politiker fängslades och mot medierna genom att Internetsidor släcktes ned och Twitterkonto kapades.

För att bryta den negativa spiral som Ryssland nu befinner sig i är det än viktigare att omvärlden engagerar sig i landets utveckling. Här har alla demokratiska nationer ett gemensamt ansvar. Vilka frågor som skall prioriteras och hur stödet skall utformas får inte bli en långbänk.

Att Internet har en central roll för valets utgång är uppenbart genom att regimen aktivt attackerade och såg till att regimkritiska Internetsidor stängdes ned under valdagen. Omvärlden har kunnat se hur antidemokratiska regimer i arabvärlden har tvingats på fall tack vare Internet. Åtskilliga Rysslandexperter jag talat med lyfter fram Internet som en möjlig idéspruta och källa till att demokratiska förändringar också kan bli verklighet i Ryssland. Valresultatet den fjärde september stödjer dessa teorier. Utvecklingen går inte att stoppa, bara fördröjas.

torsdag 17 november 2011

Vitrysk kritik är positivt

Efter att personligen tjänstgjort som valobservatör under det vitryska presidentvalet, blivit jagad på Frihetstorget och fått mina foton utraderade är mitt förtroende för den politiska regimen i Vitryssland utraderad. När jag nu läser att den statsägda vitryska television anklagar den svenska ambassaden i Minsk för att läcka hemlig information kan jag inte ta detta på allvar och hoppas att inga andra heller gör detta.

I söndags kväll visade vitryska statliga televisionen ett inslag om Sverige i sin nyhetssammanfattning. I inslaget anklagas Sverige och EU för att ge pengar till vitryska NGO:s och MR-organisationer.
Tyvärr är attacker på EU-länder vanligt förekommande ganska i statliga vitryska media, särskilt i detta söndagsmagasin. Under innevarande års första månader fördes till exempel en negativ kampanj mot den polske utrikesministern Radoslav Sikorski.

Det faktum att Sverige, liksom EU, sedan flera år stöder det civila samhället är ingen nyhet, och detta stöd är något som ibland väcker ogillande från officiellt håll i Minsk. Den vitryska regimens agerande visar med all tydlighet vikten av att demokratiska länder inte får glömma vad som pågår i Vitryssland utan fortsätta stödja de goda krafterna som arbetar för en utveckling mot öppenhet och demokrati.

fredag 14 oktober 2011

Dagens samtal

Ett av de absolut mest givande inslagen i riksdagsuppdraget är att träffa gymnasieklasser på besök i Sveriges Riksdag. I eftermiddags har jag haft förmånen att träffa en klass och diskuterat såväl aktuell politik som riksdagsuppdraget. Mötet med gymnasister är oftast en direkt spegel av de frågor som diskuteras i samhället just då. Därför är jag föga förvånad över att den fråga som eleverna hela tiden återkom till handlade om vad som sker inom socialdemokratin, om Juholt får fortsatt förtroende eller avgår. Efter en stunds diskussion märktes det att eleverna tänkte vidare, fördjupade sina tankar och ville diskutera vilka regler som gäller för riksdagsledamöter, om vi betalar skatt, om vi får göra hur vi vill, om vi omfattas av svensk lagstiftning, vem som är en partiledares chef, om det går att stifta lagar om allting, av vem och hur skall kontrollen av efterlevnaden av lagstiftningen ske. Jag är övertygad om att den diskussion eleverna och jag förde i ett av riksdagens klassrum är av samma slag som den diskussion som förs i kafferummen, vänner emellan och på arbetsplatser.
Det som VU i dag beslutar är av mycket större betydelse än den om Juholt har gjort rätt eller fel med en eller två reseräkningar. Det handlar om moral, tillit och förtroende. Jag hoppas att vad besluten än blir att de är väl underbyggda och inte minst moraliskt försvarbara.

onsdag 12 oktober 2011

Partiledardebatten visade skillnaderna

Dagens partiledardebatt gav en tydlig signal om vilken riktning de politiska partierna har valt inför framtiden. Alliansens ansvar, arbetslinje och tillväxt kontrasterade tydligt gentemot oppositionens utgiftsökningar och bidragslöften.

Budskapet från partiledarna i Alliansen är att regeringen fortsätter att skydda Sveriges öppna och utsatta ekonomi genom att ta ansvar och hålla ordning och reda i de offentliga finanserna. Genom en tydlig tillväxtpolitik med arbetslinjen i centrum har Sverige råd att satsa på sammanhållning och välfärd. Detta till skillnad mot många andra länder som nu måste ägna sig åt nedskärningar och skattehöjningar.

Med Alliansens politik lönar det sig att arbeta. Det blir billigare att anställa och vi satsar på entreprenörskap. Jobben är och förblir vår viktigaste prioritering. Sedan Alliansen vann regeringsmakten har sysselsättningen ökat och antalet förtidspensionärer och långtidssjukskrivna minskat.

Mot detta står en djupt oenig opposition utan samlat regeringsalternativ. Socialdemokraterna vill göra det dyrare att anställa ungdomar, försämra RUT och ROT, höja restaurangmomsen och lägger dessutom en tung skattebörda på såväl hushåll som företag. Vidare föreslår de stora utgiftsökningar som skulle hota de offentliga finanserna och försämra förutsättningarna för välstånd. Pengarna används framförallt till stora satsningar på utbyggda bidragssystem. Socialdemokraternas politik skulle slå hårt mot ekonomi och sysselsättning. Inte minst skulle många unga drabbas av den socialdemokratiska nedmonteringen av arbetslinjen. Socialdemokraternas politik hotar att göra 20000 människor arbetslösa.

För Moderaterna och Alliansen är jobben viktigast. Det ska alltid löna sig att arbeta och alla jobb behövs. Så tar vi ansvar för Sverige. Tydligare än så här kan inte skiljelinjen mellan Alliansen och de rödgröna åskådliggöras.

onsdag 21 september 2011

2012 års budgetproposition visar vägen

Med årets budget tar Alliansen ansvar för Sverige i en turbulent tid. Den globala skuldkrisen påverkar också Sverige. Tillväxten dämpas och läget på arbetsmarknaden riskerar att försämras. Alliansen arbetar för att Sverige ska stå rustat att möta turbulensen i vår omvärld. Människor ska känna sig trygga med att skolan, sjukvården och omsorgen.

För att motverka krisens effekter, förbättra de långsiktiga förutsättningarna för jobb och tillväxt samt förstärka välfärden innehåller budgeten åtgärder för sammanlagt 15 miljarder kronor för 2012. Sverige är ett unikt land i en omvärld där andra tvingas skära ner och höja skatter.

Med detta finns tillräckliga säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna för att Sverige ska klara av att möta en sämre utveckling.

tisdag 20 september 2011

Budget 2011 – Tid för ansvar

Vi lever i en allt mer globaliserad värld. Turbulensen på den internationella marknaden slår hårt mot en liten och öppen ekonomi som den svenska. Dels via finansmarknaden med stora svängningar på börsen – dels genom realekonomin då omvärlden stramar åt och människor i andra länder därmed inte köper lika mycket svenska varor. Därmed försvagas förutsättningarna för den svenska ekonomin och risken är överhängande för att arbetstillfällen försvinner. Därför är det viktigt att ta ansvar och ökar säkerhetsmarginalerna i finanspolitiken. De fyra hörnstenarna i höstens budget är

1. Slå vakt om jobben
Arbetslinjen den främsta prioriteringen. Då är det viktigt att stödja de grupper som står långt från arbetsmarknaden när ekonomin går nedåt. En grupp som är drabbad av den internationella lågkonjunkturen är ungdomar . Ett stort antal ungdomar är yrkesverksamma inom restaurangbranschen och en sänkt restaurangmoms kan bidra till att fler jobb skapas inom denna bransch. För att öka ungdomars chans på arbetsmarknaden innehåller budgeten också extra anslag så att fler unga utan fullständiga grundskole- eller gymnasiebetyg kan återuppta studierna. För att göra det mer lönsamt för bland annat unga med försörjningsstöd att gå från bidrag till arbete, föreslås att en del av arbetsinkomsten inte räknas in när försörjningsstödets nivå ska beräknas.

2. Fortsatta satsningar på välfärd
I budgeten föreslås åtgärder för att värna välfärdsverksamheterna och tillse att skuldkrisens bördor fördelas rättvist. Det rör bland annat om bättre kvalitet, tillgänglighet och valfrihet i sjukvården och omsorgen, förbättringar i sjukförsäkringsreformen samt höjda bostadsbidrag för barnfamiljer och höjt bostadstillägg för pensionärer.

3. Ett robust finansiellt system
Alliansen har under de gångna åren genomfört ett flertal åtgärder för att stärka förutsättningarna för stabilitet i det svenska finansiella systemet. Turbulensen på den finansiella marknaden har synliggjort brister i reglering och tillsyn. Konsekvenserna av den internationella finanskrisen är tydliga: villkoren för tillväxt, jobb och välfärd har försämrats dramatiskt.

Inriktningen i Alliansens politik är tydlig: Stabilitet i det finansiella systemet ska säkras. Detta görs genom att fördela ytterligare resurser till övervakningen av finansmarknaderna och genom att tillse att bankerna står bättre rustade inför kommande kriser så att inte skattebetalarnas intressen äventyras.

4. En mer välfungerande ekonomi med varaktigt högre tillväxt
Sverige behöver vara starkt för att rustat inför den ökande internationella konkurrensen. För att förbättra utbildningssystemet fortsätter Alliansen sin långsiktiga satsning på skolan och prioriterar insatser för att öka kvaliteten i de gymnasiala yrkesutbildningarna.

Budgetens satsningar på infrastruktur skapar jobb bidrar därmed till att bygga Sverige starkt inför framtiden. Fem miljarder kronor satsas på järnvägar och vägar medan 495 miljoner satsas på bredbandsutbyggnad.

För att stärka svenska företags möjligheter att kunna rekrytera nödvändig expertis vill regeringen genom budgeten underlätta för svenska företag att rekrytera utländska experter och andra nyckelpersoner. Budgeten innehåller även förenklingar i de så kallade 3:12-reglerna, i syfte att stärka förutsättningarna för anställningar och investeringar i Sverige.

onsdag 22 juni 2011

Jobbskatteavdrag bra för barnfamiljer

För mig som moderat är det viktigt att alla barn får chansen att växa upp under ekonomiskt trygga förhållanden. Många människor hamnade i kläm under finanskrisen och för att möta krisens effekter har Alliansen genomfört, riktade satsningar till barnfamiljer. Bra villkor för barnfamiljer kräver god tillgång till barnomsorg, en bra skola och sjukvård, vilket vi också prioriterar. Familjer ser olika ut och Alliansens politik bygger på breda reformer och särskilt stöd till dem som behöver det mest.

Några av Alliansens viktigaste satsningar för barnfamiljer är:
* Fler i arbete
Grunden för en trygg ekonomi i barnfamiljer är arbete och att människor kan leva på
sin lön. Trots den djupa kris Sverige och övriga världen just gått igenom är det i idag 239 000 personer fler som arbetar jämfört med mars 2006 och arbetslösheten väntas gå ned till historiskt låga nivåer framöver. Bakom statistiken döljer sig människor och familjer som med minskad arbetslöshet fått makt över sin tillvaro och bättre möjligheter till försörjning.

* Lägre skatter på vanliga inkomster
Viktigt är också att förbättra låg- och medelinkomsttagares marginaler. Jobbskatteavdraget är därför en viktig reform för att förbättra för barn i familjer med små marginaler. En undersköterska har fått motsvarande en månadslön extra kvar efter skatt. Jobbskatteavdraget har stor betydelse för många föräldrars möjlighet att få ekonomin att gå ihop.

* Höjt flerbarnstillägg i barnbidraget
Bland barnfamiljer utgör de med många barn en förhållandevis stor andel av de hushåll som har en låg ekonomisk standard. Den 1 juli 2010 förstärkte därför regeringen flerbarnstillägget i barnbidraget. Detta med 50 kronor per månad för det andra barnet, med 100 kronor per månad för det tredje barnet, 150 kronor per månad för det fjärde barnet och med 200 kronor per månad för det femte barnet och varje ytterligare barn.

torsdag 16 juni 2011

En språngbräda mot fortsatt demokratisering

Den 12 juni tjänstgjorde jag som valövervakare vid det turkiska parlamentsvalet med placering i den kurdiska landsdelen. Iakttagelserna och erfarenheterna från valet har nu sjunkit in och min slutsats är att Turkiet har gjort demokratiska framsteg men ännu är steget stort innan Turkiet kan betraktas som en demokrati. Premiärminister Erdogan och det styrande partiet APK har genomfört omfattande demokratiska förbättringar men mycket återstår. Med valresultatet i ryggen bör Erdogan snarast ta initiativet till att bjuda in övriga partier och oberoende kandidater till överläggning om konstitutionen Arbetet med att revidera konstitutionen är redan initierat av Erdogan. I ett demokratiskt land har också minoriteter rättigheter, till exempel rätten att kunna tala och skriva det egna språket och utöva sin kultur. Det är dags att Turkiet upphör att betrakta alla kurder som presumtiva terrorister och PKK-aktivister. Låt valresultatet vara avstampet till fortsatt demokratisering och ett steg i riktning mot EU-medlemskap.

onsdag 18 maj 2011

Höga byggkostnader kan bli lägre

Att det är svårt för människor som bor i Stockholm att få tag på en permanent bostad är ingen hemlighet. En avgörande anledning till detta beror på att bostadsbyggandet präglas av höga kostnader, en trögrörlig marknad samt svaga konkurrensmöjligheter. Som exempel på hur dyrt det är att bygga kan framhållas att de svenska byggkostnaderna steg med 21 procent mellan 2005-2010, vilket kan jämföras med EU-snittets ökning på 12 procent. Resultatet av denna utveckling är att vi idag har Europas högsta byggkostnader. Från att ha legat i EU:s mittskikt för tio år sedan är det i dag 55 procent dyrare att bygga i Sverige jämfört med genomsnittet inom EU.

Som ett led i denna utveckling har vi också kunna se hur hyror och avgifter för den enskilde individen skjutit i höjden, vilket naturligtvis är oerhört beklagligt. Detta har i sin tur lett till att allt färre människor i dag har råd att flytta till och betala hyran i nybyggda fastigheter, vilket ytterligare minskar incitamenten till nybyggnationer.

För att kunna åstadkomma lägre byggkostnader är det helt avgörande att konkurrensen inom byggbranschen fortsätter att öka, samtidigt som regelverket förändras. Alliansen har därför under de senaste fyra åren inlett arbetet med att reformera och förenkla byggsektorn. De snedvridna och kostnadsdrivande byggsubventionerna har i ett första steg avskaffats, samtidigt som regelförenklingar inom plan – och bygglagen genomförts. Detta har inneburit ett minskat krångel inom byggsektorn för såväl kommunala som enskilda byggaktörer.

Fortsatt tydliga krav på detaljplaner för nya byggprospekt innebär också att kostnaderna på sikt kan sänkas, vilket gynnar både entreprenörer och den enskilde bostadsinnehavaren.

Alliansens målsättning är att hyror och avgifter för den enskilde skall vara rimliga. För att lyckas med detta är det viktigt att börja i rätt ände, vilket vi nu gjort genom att se till att konkurrensen ökar i kombination med förenklade och transparenta regelverk.

måndag 16 maj 2011

Hur står det till med innovationsstödet

Ingenjörsvetenskapsakademins granskning av hur det statliga finansiella stödet används är mer än välkommen även om läsningen av den första kartläggningen inte är munter. Det får inte vara så att de ekonomiska resurser som avsätts för uppfinnare och innovatörer omvandlas till ett förtäckt bidrag för administration och byråkrati. En region har angett att de erhåller 270 miljoner kronor per år i statligt stöd varav större delen går till cirka 60 organisationer och 450 rådgivare och nätverksbyggare. Naturligtvis behövs det organisation, struktur och administration för att hantera det offentliga ekonomiska stödet till uppfinnare. Men stödet får inte bidra till att administrationen och organisationen utvecklas till en självgödande börda som är sig själv nog.

2012 skall Allianseregeringen presentera en ny nationell innovationsstrategi. Denna måste enligt min mening ha ett klart och tydligt fokus på uppfinnarna och innovatörerna och mindre fokus på administration. Sverige har toppat EU:s innovationskraftsindex varje år sedan 2006. med rätt fördelat finansiellt stöd kan Sverige höja sig till EU-toppen också vad gäller antalet innovatörer. Idag kommer Sverige först på 13:e plats.

fredag 6 maj 2011

Stockholmsmoderaternas förbundsstämma

Äntligen är det dags för förbundsstämma! Förbundsstämman är utan tvekan årets största politiska evenemang i stockholmsförbundet. Stämman pågår från fredagskväll till lördag eftermiddag. Ny förbundsstyrelse skall väljas samt propositioner och motioner behandlas. En av de viktigare propositionerna handlar om nomineringsreglerna för kandidater till förtroendeuppdrag. Skall Moderaterna vara det parti som står för transparens och utveckling behöver vi också utveckla och revidera vårt interna arbete såsom nomineringsregler. Propositionen innehåller flera bra förslag som rådgivande försöksnominering och även utveckling av nomineringskommittér och nomineringsstämma. Jag ser framemot en konstruktiv debatt.
Under de två stämmodagarna skall inte mindre än 75 motioner avhandlas. Ämnena spänner över alla politikområde - barn, utbildning, bostäder, cykelställ, äldrefrågor och skatter.
Mitt bidrag i motionsskörden handlar om behovet av sänkta flyttskatter. Skatten på vinst vid försäljning av bostäder är negativ för rörligheten på bostadsmarknaden, speciellt i Stockholmsregionen. Det finns ytterligare en motion skriven av Lars Almquist och Madeleine Kock som behandlar samma fråga. Nu bär det av till stämman och debatterna!

torsdag 28 april 2011

Bostadsbyggande i framkant

Bostadssituationen i Stockholm är enligt min uppfattning ohållbar. Jag tror att detta är en uppfattning som delas av de flesta. Den som vill göra det enkelt för sig tar ofta till argumentet om att möjligheten att ombilda hyresrätter till bostadsrätter är orsaken till bostadsbristen. Det finns också de som hävdar att det inte finns någon bostadsbrist om inflyttningen till Stockholm måste begränsas.

För min del anser jag att inget av ovanstående argument är trovärdigt. Ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter påverkar på intet sätt antalet bostäder. Att begränsa människors rätt att själv bestämma bostadsort är vare sig önskvärt eller lämpligt.

Det finns endast en metod för att öka tillgången av bostäder – bygg mer. Framförallt handlar det om att bygga bostäder där människor vill bo. Att vi som redan har en bostad kan stoppa alla planer på nybyggnationer är i det närmaste befängt. I det fall dagens situation hade gällt historiskt skulle inte några nya byggnader ha tillkommit efter det att Gamla Stan byggdes. Jo, kanske några av kulturhusen på Södermalm men i övrigt skulle det ha varit stopp för Stockholms utveckling.

Vad Stockholm behöver idag är nytänkande, mer av politiskt mod och en vilja hos alla stockholmare om att bidra till att Stockholm skall fortsätta att utvecklas.

Vilka kommer omdömena att bli om vår tids bostadsbyggande? Epoken då byggandet i princip stod stilla? Epoken då det byggdes men inte tillräckligt och det som byggdes var inte nydanande?

Självklart skall Stockholm fortsätta att vara en attraktiv stad att leva och arbeta i. Jag anser att det bör byggas mer där människor vill bo, är det brist på ledig tomtmark – bygg på höjden. Tänk om 2010-talet kan bli det årtionde när Stockholm äntligen utvecklas till en storstad med byggnader som är minst lika höga som Turning Torso i Malmö.

onsdag 30 mars 2011

PGA möte

Jag deltog på en konferens i New York för några veckor sedan som var väldigt intressant. Klicka på länken nedan så kan du se vilka frågor mötet behandlade.

http://www.pgaction.org/55thCSW.html

torsdag 17 mars 2011

Statliga bolag

Med riksdagsbeslutet den 16 mars gjorde de rödgröna och Sverigedemokraterna gemensam sak och röstade emot en modernisering av de idag tre helt eller delvis statligt ägda bolagen Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB, Posten Norden, Telia Sonera

Riksdagsbeslutet medför att staten fortsätter med sin dubbla roll som både domare och spelare på en och samma gång. Istället för att renodla rollen som lagstiftare och därmed vara den part som fastställer regelverket.

Den svenska statsskulden uppgår till 1 100 miljarder kronor. De statliga företagen betingar ett värde om cirka 600 miljarder kronor. Om Alliansens linje hade segrat skulle intäkterna från försäljningen använts till att amortera av statsskulden. En minskad statsskuld hade gjort Sverige bättre rustad att klara av kommande kriser.

Med Alliansens i regeringsposition gick Sverige ur den finansiella krisen som ett av de mest lyckosamma länderna i Europa. Ur detta perspektiv är det tråkigt att Alliansens politik nu motarbetas. Alliansens linje behövs för att Sveriges positiva utveckling skall fortsätta.

torsdag 17 februari 2011

Hyresrätten behövs

I en fungerande bostadsmarknad ingår hyresrätten som en av flera boendeformer. Hur människor skall bo bestäms bäst av var och en och inte av politiker. I Stockholm har det byggs cirka 5 500 lägenhet per år vilket är bra, men det är fortfarande för lågt i förhållande till befolkningsutvecklingen. Situationen är den samma i övriga Sverige. Tre av fyra kommuner har brist på hyresrätter.

Alliansen har genomfört flera förbättringar för att hyresmarknaden ska fungera smidigare, för att fler ska bygga och äga hyresfastigheter. I samarbete med bostadsmarknadens parter har Alliansen arbetat fram nya regler för de kommunala bostadsaktiebolagen och hyressättningen i dessa. Hyresgästerna har även fått en ny skyddsregel som ska motverka kraftiga hyreshöjningar. De nya reglerna gäller från årsskiftet.
Alliansen underlättar även nybyggnationer genom att förenkla reglerna för planprocessen. En ny plan- och bygglag börjar gälla den 2 maj 2011.

Vi moderater kommer att arbeta vidare med hur hyresrätten kan utvecklas och göras mer attraktiv.

torsdag 10 februari 2011

Ett bra land att åldras i

I kontakt med andra personer får jag ofta frågan om de äldres villkor, framför allt pensioner och omsorg Frågorna är berättigade. Många äldre, framför allt äldre kvinnor har en låg pension och dagstidningarna innehåller ofta reportage om brister i äldreomsorgen. För mig och Moderaterna är det viktigt att Sverige är ett bra land att leva och åldras i. Äldre personer skall ha en rimlig ekonomisk situation, uppleva trygghet, gemenskap och trygghet i samhället. Äldreomsorgen skall vara utformad så att det finns möjlighet till självbestämmande. Det skall vara möjligt att leva tillsammans med sin partner också som äldre liksom möjligheten att ha husdjur i äldreboende.

En förutsättning för ekonomisk trygghet i ålderdomen är att fler i samhället arbetar men också att själv arbeta så länge som möjligt. Skattenivån är avgörande för hur mycket som blir kvar att leva på. Alliansen har därför sänkt skatten i tre steg, framför allt är skatten sänkt för de personer som har låg pension.

Stabilitet i pensionssystemet bygger på att pensionerna följer den ekonomiska utvecklingen i stort. Därför är det viktigt med ordning och reda i statsfinanserna. Lika viktigt är att pensionssystemet är transparent och förutsägbart. Den summa som betalas ut i pension skall inte komma som en överraskning den dagen pensionen börjar utbetalas. Sverige har EU:s starkaste offentliga finanser, ett långsiktigt stabilt pensionssystem och en blocköverskridande pensionsöverenskommelse. Men detta räcker inte Alliansen fortsätter arbetet med att förbättra livsvillkoren för de äldre.

tisdag 18 januari 2011

Utbyggd infrastruktur infrastruktur i växande region

Stockholm slår alla rekord i tillväxt. Varje år växer staden med minst 20 000 invånare. Behovet av utbyggd infrastruktur är i det närmaste akut. Samtidigt som bilköerna ringlar fram på Essingeleden, tunnelbanan är överfull och restiderna växer debatterar den rödgröna vänster oppositionen om Förbifart Stockholm verkligen skall byggas. De vill rentav stoppa byggnationen. Resonemanget om att Stockholm istället för Förbifart Stockholm skall satsa på kollektivtrafiken håller inte. Ett utbyggt vägnät är en förutsättning för utbyggd kollektivtrafik.

I dagens postskörd fanns ett brev från Region Skåne om behovet av ytterligare en fast förbindelse över Öresund, att förbindelsen är nödvändig för regionens utveckling, utbyggd järnväg och kollektivtrafik liksom ett utbyggt regionalt tågsystem. Behoven i Stockholm är desamma!.

Det är högtid att Stockholmsregionen får en fast förbindelse över det vatten som delar staden. Vi stockholmare kan inte vänta längre på Förbifart Stockholm.