fredag 23 januari 2009

Löneökning

Jobbskatteavdraget syns i plånboken med januarilönen. I dag får alla behålla mer av sin lön. För de allra flesta löntagare ger jobbskatteavdraget mer pengar än vad löneökningen ger. Alliansen sänker den statliga skatten liksom de borgerliga majoriteterna gör i ett stort antal kommuner och landsting. Jag anser att skattesänkningar är viktiga, det är löntagarens pengar och inte en diffus offentlig sektors. Alla vi som har politiska uppdrag har ett särskilt ansvar tänka till vid alla beslut så att onödiga kostnader drabbar löntagarna. Enligt min mening är det den som har arbetat ihop lönen som också skall ha rätten till den.

Obama agerar nu

Obama rivstartar sitt presidentskap med att stänga Guantanamo. Utöver att initiativet är bra har frågan också ett stort symbolvärde. Jag hoppas att Obama fortsätter att sätta människovärdet högt och tar ytterligare initiativ till att förändra situationen för fängslade i USA. I annat fall är risken stor att ingen förändring sker och att den beordrade stängningen av Guantanamo endast blir en symbolhandling.

Obama agerar nu

onsdag 21 januari 2009

Konstitutionsutskottet granskar regeringen

Idag har Konstitutionsutskottet (KU) debatterat granskning av regeringens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Rubriken är i mitt tycke missvisande. Ärendet rör egentligen grunden för vår demokrati, möjlighet till insyn och uppföljning av regeringens arbete. Dagens stora fråga i debatten handlade om regeringens beredning av förslag inom skatteområdet. Jag liksom majoriteten i utskottet gör bedömningen att regeringen tillgodoser behovet av beredning också i skatteärenden. Under det gångna året har tre skatteärenden beretts, vid två av dessa var antalet remissinstanser 31 respektive 35. Vid det tredje ärendet var antalet remissinstanser fyra men detta ärende var endast av teknisk karaktär och då är det vanligt med ytterst begränsat remissrunda. Granskningen har även visat områden där regeringen kan förbättra sin verksamhet - exempelvis följa de fastställda tidsramarna för avlämnande av propositioner. Återigen, frågan kan tyckas som en petitess men det är den definitivt inte. En förutsättning för att Riksdagen skall bereda propositionerna är att utskotten har tid för granskning, faktainhämtande och debatt. Tyvärr verkar det som att svårigheterna med att följa tidsramarna för propositionsavlämnande är gemensamt för alla regeringar. Alliansregeringen har möjlighet att föregå med gott exempel.

Könsneutral äktenskapslagstiftning blir verklighet

Äntligen har partierna i Alliansen enats och väckt en motion om Könsneutrala äktenskap. Min förhoppning är att motionen kan träda i kraft från och med den 1 maj i år. Huvudförslaget i motionen kan sammanfattas med att en persons kön blir oväsentligt för rätten att ingå äktenskap. Med förslaget blir bestämmelser i äktenskapsbalken och andra lagar som angår makar görs könsneutrala. Utgångspunkten är att alla människors lika värde och likhet inför lagen innebär att ingen ska behandlas annorlunda på grund av sexuell läggning eller könstillhörighet. Med motionen får två personer av samma kön, på samma vis som en man och en kvinna, ska ges möjlighet att manifestera sin kärlek och avsikt att leva i livslång trohet till varandra genom att ingå äktenskap. Jag stödjer motionen till fullo och kommer att verka för att den också antas av Riksdagen.

Lön för mödan

Om några dagar kommer den för många efterlängtade januarilönen. Genom Alliansens jobbskatteavdrag kommer lönen att vara högre. Linjen att det alltid ska löna sig bättre att arbeta än att försörjas genom olika former av bidrag blir tydligare. Alla har ett ansvar för sin egen försörjning. I Alliansens politik hindrar inte skatterna nya jobb och företag att växa fram. Syftet med politiken är att bryta bidragsberoendet och att göra det möjligt för fler att kunna leva på sin lön. Skatter och bidrag påverkar på ett sätt som gör att det lönar sig allra sämst att arbeta för dem med låga inkomster. Därför har moderaterna och Alliansen riktat huvuddelen av skattesänkningarna mot dem som tjänar minst. Det arbete vill vi fortsätta med och det är extra viktigt i en lågkonjunktur. Endast med fler arbete och företag kan Sverige häva sig ur den internationella lågkonjunkturen.

Forskning i kunskapssamhället

Forskningen ökar vid de svenska universiteten enligt SCB. Detta bådar gott för framtiden. I det moderna samhället är kunskap centralt och forskning nödvändigt. Forskning är viktigt inte bara för att utveckla ny kunskap utan också som en arbetsmetod. Föga förvånande är det de större universiteten som får störst andel av de ekonomiska resurserna, exempelvis Lunds universitet, Karolinska institutet, Uppsala universitet och Göteborgs universitet. Forskning av hög kvalité förutsätter en viss kreativ massa varför jag ser den ekonomiska fördelningen av resurser som positiv. De mindre universiteten och högskolorna är inte utestängda från forskningen genom att de har möjlighet till samarbete med de större universiteten. Jag anser inte att forskning skall tillämpas som en del i regionalpolitiken utan fokus bör vara just kunskapsutveckling.

KU granskar regeringen

I dag skall KU debattera sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendens handläggning. Som moderat och ledamot i Konstitutionsutskottet känns det positivt att regeringen gör ett bra arbete också när det gäller de administrativa delarna av sin maktutövning. Den fråga som troligen kommer att vara föremål för dagens debatt gäller beredningen av ärenden inom skatteområdet. Enligt grundlagen finns det ingen skrivning om att regerings beredning av ärenden skall utföras på ett visst sätt. Jag anser att regeringens beredning också av skattefrågor väl motsvarar grundlagens skrivningar eftersom remissinstanser de facto har lämnat synpunkter och samtal har förts med berörda myndigheter och departement. En fråga som jag anser är viktig att följa är utvecklingen av antalet tjänstemän i regeringskansliet. Dagens antal är på samma antal som för tidigare regeringar med en trend till ökning. Även om regeringen är produktiv är det enligt min mening angeläget att administrationen sväller, jag anser också att detta är ett speciellt ansvar för såväl oss moderater som övriga partier i Alliansen.

tisdag 20 januari 2009

Motsvarade talet förväntningarna?

Nja, med tvekan. Visserligen är tiderna hårda men det behövs också hopp och framtidsvisioner. Innehöll Obamas tal detta? Kanske - det beror på med vilka öron talet avläses. Jag är inte säker på vilka Obamas visionerna är. Min förhoppning är att retoriken om satsningar på framtiden grundas på markandsekonomiska principer med utrymme för företagande och människors initiativ och inte avser statliga planmässiga projekt. Jag vill gärna tolka Obamas tal om fred och frihet som en viljeinriktning att fortsätta tidigare presidenters aktiva arbete för fred och frihet i världen med fortsatt stöd för mänskliga rättigheter och demokratiska regimer. Den närmaste tiden lär utvisa vilken inriktning Obama kommer att välja för sin politik.

Barack Obama - USA:s president

Barack Obama - USA:s president Barack Obama - USA:s president Obama har nu svurit sin presidented och tillträtt uppdraget som USA:s president, världens mäktigaste ämbete. Att Obama är en lysande retoriker ställde stora förväntningar på hans installationstal. Jag sammanfattar talet som att Obama knöt samman sin plats med historien, den politik han avser att driva med såväl historien som framtiden. Den finansiella krisen fick stort utrymme med fokus på den vanlige amerikanen. Obama lyfte också upp den enskildes ansvar och betydelse för såväl att forma sitt eget liv som för att bidra till USA storhet. Kommunism och andra totalitära regimer nämndes med avståndstagande och för dess negativa inflytande. Framför allt var talet också en stor hyllning till USA och de värden USA står för - Alla människor har lika värde, att storhet aldrig är givet utan måste förtjänas liksom att USA är större än individen. Det skall bli intressant att följa hur Obama kommer att lyckas att fullfölja sina vallöften och vända den negativa utvecklingen i USA. Jag önskar honom lycka till med denna uppgift såväl för den enskilde amerikanens skull som för världen. Att USA har stort inflytande och förväntningarna på Obama är stora framgick tydligt i installationstalet.

Finansiell oro

Åter igen larmas det om nya varsel. Oron på börsen och nedgången i ekonomin sker över hela världen. Ömse om kommer larm om att Europa är värst drabbat, ömse om att det är USA som är värst drabbat. Nedgången i den internationella ekonomin får inte behandlas som siffror tabeller, index utan det är människor av kött och blod som drabbas. Därför är det angeläget med långsiktiga insatser som verkligen kan ge resultat för människor och företag men också att inte skicka notan till skattebetalarna. Med ytterligare skatter ökar risken för att förstärka den ekonomiska nedgången. Alliansens väg med att vidhålla utgiftstak i kombination med riktade insatser är därför den ansvarsfulla vägen för att hantera den ekonomiska krisen. Kan sedan EU-anslag ytterligare bidra till att öka

måndag 19 januari 2009

Mer i plånboken

Med januarilönen blir det fler kronor i plånboken efterskatt. Den som kännar 250 00 kronor per år får behålla 1198 kronor mer per månad efter det att skatten är avdragen. För personer över 65 år är jobbskatteavdraget än högre - 2291 kronor per månad. Min gissning är att jobbskatteavdraget kommer att ha större betydelse för den faktiska höjningen av disponibelt belopp än eventuella löneökningar under 2009. Enligt min uppfattning är det angeläget att också i en lågkonjunktur stimulera till arbete, det är inte tillräckligt att fokusera på insatser för att stödja näringsliv och företagande. Vilket är vad Alliansen också gör.