onsdag 21 januari 2009

KU granskar regeringen

I dag skall KU debattera sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendens handläggning. Som moderat och ledamot i Konstitutionsutskottet känns det positivt att regeringen gör ett bra arbete också när det gäller de administrativa delarna av sin maktutövning. Den fråga som troligen kommer att vara föremål för dagens debatt gäller beredningen av ärenden inom skatteområdet. Enligt grundlagen finns det ingen skrivning om att regerings beredning av ärenden skall utföras på ett visst sätt. Jag anser att regeringens beredning också av skattefrågor väl motsvarar grundlagens skrivningar eftersom remissinstanser de facto har lämnat synpunkter och samtal har förts med berörda myndigheter och departement. En fråga som jag anser är viktig att följa är utvecklingen av antalet tjänstemän i regeringskansliet. Dagens antal är på samma antal som för tidigare regeringar med en trend till ökning. Även om regeringen är produktiv är det enligt min mening angeläget att administrationen sväller, jag anser också att detta är ett speciellt ansvar för såväl oss moderater som övriga partier i Alliansen.

Inga kommentarer: