onsdag 21 januari 2009

Konstitutionsutskottet granskar regeringen

Idag har Konstitutionsutskottet (KU) debatterat granskning av regeringens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Rubriken är i mitt tycke missvisande. Ärendet rör egentligen grunden för vår demokrati, möjlighet till insyn och uppföljning av regeringens arbete. Dagens stora fråga i debatten handlade om regeringens beredning av förslag inom skatteområdet. Jag liksom majoriteten i utskottet gör bedömningen att regeringen tillgodoser behovet av beredning också i skatteärenden. Under det gångna året har tre skatteärenden beretts, vid två av dessa var antalet remissinstanser 31 respektive 35. Vid det tredje ärendet var antalet remissinstanser fyra men detta ärende var endast av teknisk karaktär och då är det vanligt med ytterst begränsat remissrunda. Granskningen har även visat områden där regeringen kan förbättra sin verksamhet - exempelvis följa de fastställda tidsramarna för avlämnande av propositioner. Återigen, frågan kan tyckas som en petitess men det är den definitivt inte. En förutsättning för att Riksdagen skall bereda propositionerna är att utskotten har tid för granskning, faktainhämtande och debatt. Tyvärr verkar det som att svårigheterna med att följa tidsramarna för propositionsavlämnande är gemensamt för alla regeringar. Alliansregeringen har möjlighet att föregå med gott exempel.

Inga kommentarer: