tisdag 9 juni 2009

Finns framtidens Marie Curie i Sverige?

Sedan 2007 har antalet professorer ökat vid universiteten och utgör nu nästan 20 procent av den undervisande och forskande personalen. Tyvärr är antalet kvinnliga professorer fortfarande få. Uttryckt i procent är 20 procent av professorerna i Sverige kvinnor. Men det finns hopp om framtiden eftersom andelen kvinnliga lektorer ökaroch är idag 40 procent.
Jag anser att det är angeläget med fler kvinnliga forskare och fler kvinnliga professorer. Kvinnliga elever och studenter har ofta bättre studieresultat än manliga elever och studenter. Detta förhållande bör också åskådliggöras bland de akademiska toppositionerna. Enligt min uppfattning är kvotering fel väg för att öka antalet kvinnliga professorer. Däremot är jag en varm anhängare av att synliga göra skillnader och förändringar av könsfördelning via statistik precis så som SCB gör. En hög andel kvinnliga forskare och professorer bör locka duktiga kvinnliga studenter att söka till de universitet där de har goda möjligheter till karriär. Ytterligare en väg för att öka antalet kvinnliga professorer är att via politiken ge extra forskningsanslag destinerade för kvinnor, uppmuntra högskolorna att öka antalet kvinnor i forskning kommittéer och nämnder samt sist men inte minst utse fler kvinnliga ledamöter i högskolornas styrelser. Med fler kvinnliga professorer ökar möjligheterna för fler kvinnor att utvecklas till toppforskare med internationell höjd. Det är dags för en ny Marie Curie.