lördag 21 mars 2009

Mer EU

Idag skall jag medverka i Visbymoderaternas utbildningseminarium om EU. Enligt en Sifo undersökning från början av året är vi i Sverige den mest EU-skeptiska nationen inom den Europeiska Unionen. Det som är obekant uppfattas ofta som skrämmande eller obehagligt. Kan det vara så att kunskapen om EU kan bli bättre? Vilket i sin tur kan leda till en lägre nivå av skepsis mot EU EU är för mig en garant för fred, bättre miljö och större arbetsmarknad. Det är viktigt att diskutera och debattera EU så att kunskapen ökar och därmed motivationen att rösta den 7 juni.

fredag 20 mars 2009

Äntligen ett steg närmare en ringled runt Stockholm

Idag har det första spadtaget tagits för byggnationen av E18 sträckan Hjulsta-Kista. Byggtiden är beräknad till sex år. En fungerande infrastruktur är en förutsättning för att Stockholms regionen skall fortsätta att utvecklas i positiv riktning. Att Sveriges huvudstad ännu inte har en fungerande ring runt stadskärnan är en följd av tidigare socialdemokratiska regeringens undlåtenhet. Jag ser framemot att också Förbifart Stockholm kan genomföras. Med en ring runt Stockholm ökar nåbarheten, resvägarna blir kortare och förutsättningarna för expansion ökar.

Ändrade läsvanor

Enligt SCB är det 15 procent färre hushåll som har tillgång till daglig tidning idag i jämförelse med 1980-talet. Minskningen är störst bland unga personer medan äldre håller fast vid sin dagstidning i större utsträckning. Jag bedömer inte att förändringen är ett utslag för lägre nyhetskonsumtionen bland ungdomar utan att det snarare handlar om ändrade läsvanor. Gratistidningarna revolutionerade tidningsbranschen när de introducerades under 1990-talet. Nu orsakar Internet nästa stora förändring av tidningsläsarnas konsumtion. Att försöka stoppa utvecklingen av användandet av Internet är inte möjligt och heller inte önskvärt enligt min uppfattning. Med Internet ökar tillgänglighet av nyheter, musik och litteratur. Jag anser att Internet är en av de största revolutionerna för spridning av kultur sedan Gutenberg uppfann konsten att trycka böcker.

torsdag 19 mars 2009

Samarbete ger säkrare försvar

Alliansen betonar i Regeringsförklaringen att Sveriges säkerhet och trygghet bygger på gemenskap och samverkan med andra länder. Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland i EU eller ett nordiskt land. På samma sätt förväntar vi oss att dessa länder agerar om Sverige drabbas. Ett modernt försvar bygger på att länder kan ge och ta emot militärt stöd.

Såväl militära som civila säkerhetsaspekter motiverar ett fördjupat Östersjösamarbete. Åtgärder för att stärka den militära och civila krishanteringsförmågan i regionen stödjer säkerheten i närområde och verkar konfliktförebyggande.

Propositionen "Ett användbart försvar" handlar om en tydligt deklarerad politisk vilja och ger en möjlighet för Sverige att fatta beslut i det enskilda fallet. Förslagen i propositionen ger Sverige möjlighet att bistå grannländer om och när de behöver stöd. Men den ger också omvända möjligheter genom att vi kan ta emot hjälp om så behövs.

Kårobligatorium - nej tack

Äntligen kommer kårobligatoriet att avskaffas! Jag ansåg att kårobligatoriet var fel som student under 1980-talet och jag anser att kårobligatoriet är lika fel nu. Också studenter skall ha rätt att välja om de vill vara medlemmar i studentkåren eller ej. I ett demokratiskt samhälle är all form av tvångsanslutning förbjuden, oavsett om det handlar om politiskt parti, idrottsklubb eller fackförening. Studenternas möjlighet till inflytande över universitets och högskolors utveckling är viktig, men det måste kunna ske på annat sätt än genom tvångsanslutning till studentkåren. Med ett frivilligt medlemskap i studentkåren tvingas kåren att bedriva en verksamhet som studenterna efterfrågar. Jag är säker på att kårobligatoriets avskaffande leder till aktivare studentkårer och kanske också ett högre valdeltagande i kårvalet.

Ett försvar i tiden

Den säkerhetspolitiska kartan i vårt närområde har ritats om i. Östersjön är omslutet av Nato- och EU-länder med undantag för Ryssland. Invasionshotet från en tidigare supermakt är borta, och ett enskilt väpnat angrepp riktat direkt mot Sverige framstår som osannlikt under överskådlig tid.

Det dock inte det samma som att Sverige kan utesluta risk för militära intressekonflikter och incidenter i närområde, vare sig på eller kring Östersjön eller i de nordliga områdena. Eventuella militära hot är inte avgränsade geografiskt per land utan har vidare omfattning. De nya hoten kräver möjlighet att kunna agera, enskilt och tillsammans med andra, med kort varsel. Säkerhet byggs gemensamt för de nordiska länderna och inom EU. Alliansen arbetar för ett långtgående nordiskt samarbete och ser inga principiella begränsningar för ett samarbete så länge den nationella beslutanderätten avseende den operativa förmågan består. Det är i detta perspektiv regeringens proposition "Ett användbart försvar" skall ses.

Pensionär i lågkonjunktur

Ingen kan ha missat de pågående spekulationerna och diskussionerna kring pensionernas storlek och framtida utveckling. Bakgrunden är att den finansiella krisen medfört plötsliga och stora minskningar av tillgångarna i AP-fonderna, vilket påverkar pensionerna.

Detta har lett till att det så kallade balanstalet sjunker till under 1,0000, vilket i sin tur leder till att den automatiska balanseringen (bromsen) riskerar att slå till nästa år. Vilket i sin tur innebär att pensionerna inte kan räknas upp med genomsnittsinkomsternas utveckling.

Inom pensionsgruppen, som består av de fyra Allianspartierna och Socialdemokraterna, är man överens om att det inte är rimligt att ett års exceptionella börsfall ska få så stor effekt på pensionerna. Den 10 februari enades pensionsgruppen om att ge Försäkringskassan i uppdrag att utvärdera bromsen. Det finns därför goda skäl att anta att balanstalet inte kommer att bli så negativt som dagens siffror antyder. Därför är spekulationerna hur mycket pensionerna kommer att minska just bara spekulationer i dagsläget. Vad som däremot redan är klart är att pensionärer med garantipension inte påverkas av den broms som riskerar att slå till nästa år. Personligen anser jag att dagens pensionssystem är bra också för pensionärerna. En förutsättning för att vi skall kunna behålla nuvarande välfärdssystem är att det är finansierat i budgeten.
utkast 13:01:00

Neutralitet förutsätter försvar

Dagens hot mot Sverige kan inte lösas med gårdagens försvar. T ex visar kriget i Georgien att utvecklingen kan ske snabbt. Kriget utspelades under fem dagar och avgjordes på två. Det var inte många ryska soldater som förflyttades till området men de kom mycket snabbt.

I det framtida försvaret får Sverige nu fler soldater som snabbare kan användas. I Sverige och i eller utanför närområdet. Det är slut på uppdelningen mellan en nationell insatsorganisation och en utlandsstyrka. Alla ska kunna tjänstgöra där och när det behövs. Ett starkt och modernt försvar är en förutsättning för fortsatt neutralitet.

Poliser på stan

De erfarna och kunniga poliserna har nu börjat patrullera på Stockholms gator. Äntligen! Förändringen är ett synligt resultat av Alliansens politik. Jag välkomnar att det blir en ändring inom poliskåren. Det skall inte vara så att de mest erfarna poliserna ägnar sig åt så kallad inre tjänst medan det är de nyutbildade poliserna som har den yttre tjänsten. Med fler synliga erfarna poliser på gator och torg ökar också tryggheten för oss medborgare.

tisdag 17 mars 2009

Rot och Rut

Vad är anledningen till att Socialdemokraterna är positivt inställda till skatterabatt för rot men inte för rut? Fackförbundet Byggnads driver rent av att rot-avdraget skall utökas. Är det möjligen så att Socialdemokraterna ägnar sig åt könsdiskriminering genom att de vill att traditionellt manliga yrken skall särbehandlas positivt?
Från den första juli ges skatterabatten ber omgående och i de fall rot eller rut utförs av en privatperson avgår de sociala avgifterna. Jag anser att det skall vara samma regler för rut och rot, utan könsdiskriminering.

måndag 16 mars 2009

Halabja

Idag har jag talat på Sergelstorg vid Kurdiska Riksförbundets högtidlighållandet till minne av offren vid Halabja.
För 21 år sedan bombades staden Halabja. Förödelsen var katastrofal. 7000 kurder dog till följd av Saddam Husseins terrorangrepp. Förödelsen i Halabja är så mycket större än de 7000 personer som dog. Släktingar, vänner och efterlevande är hårt drabbade av förlusten och frågar sig varför. Genom historien har kurderna utsatts för förföljelse och det är i detta perspektiv folkmordet i Halabja skall ses. Situationen för kurderna i Irak har förbättrats sedan Saddam Hussein störtades från makten men ännu finns det mycket som omvärlden kan göra för att stödja kurderna. De mänskliga rättigheterna måste alltid respekteras, det är aldrig rätt att förtrycka människor. Alla har lika stor rätt till sin kultur, sitt språk, sina traditioner och sin religion. Arbetet för fred och respekt måste fortsätta.

KrAmiMoa

Att få ett arbete kan vara svårt och att behålla ett arbete kan vara ännu svårare. KrAmiMoa verksamhet vänder sig till personer inskrivna inom kriminalvården som söker arbete. Arbetsmetodiken bygger på en humanistisk människosyn, där lärandet är en nödvändig förutsättning för individens sociala och kulturella utveckling med konsekvenspedagogiskt synsätt. Vad betyder detta i praktiken? Jo att män och kvinnor som har avtjänat fängelsestraff får handledning och träning i att söka och behålla jobb. Jag uppfattar att KrAmiMoas verksamhet är viktig, personer med kriminell bakgrund saknar ofta erfarenhet från yrkeslivet och kan behöva stöd för att behålla ett nytillträtt arbete. Att ha ett eget arbete är viktigt för såväl självkänslan som plånboken, därför är det positivt med verksamheter som KrAmiMoa. Det behövs fler modeller och verksamheter för att också de personer som befinner sig långt från arbetsmarkanden skall ha större chanser att etablera sig på denna. Dagens besök på KrAmimoa är det mest positiva jag gjort på länge. Jag har tagit med mig budskapet att alla skall ha en chans.

söndag 15 mars 2009

Newroz

Newroz

I går, lördag 14 mars, firades det kurdiska Newroz. Jag var en av de politiska talarna vid firandet i Solnahallen. Det finns mycket att säga om hur kurderna har bemöts och fortfarande blir bemötta i många länder. Exempelvis är kurderna förbjudna att fira Newroz i Turkiet och Iran. En viktig fråga för EU är att aktivt arbeta för att de mänskliga rättigheterna respekteras bland de länder som aspirerar på medlemskap i union. Sverige är snart ordförandeland i EU och är därmed ansvariga för att driva dagordningen framåt. Ordförandeskapet ger Sverige en unik chans att utkräva av Turkiet att respektera de minoritetsgrupper som lever i landet, däribland kurderna, att de har möjlighet att utöva sin kultur, sin religion och tala sitt språk.

Aktiva Moderater i ÄlvsjöIdag har jag samtalat med väljarna i Älvsjö. Moderatföreningarna i Brännkyrka, Hägersten och Skärholmen bjöd på kaffe och samtalet med söndagsflanörer. Ständigt återkommande frågor var trafikkaoset i Stockholm och en allmän irritation över avsaknaden av en ring runt Stockholm. Vi moderater driver en aktiv politik för att förbättra framkomligheten i Stockholmsregionen. Först på agendan är att utöka antalet spår vid Centralstationen i Stockholm. Därefter följer behovet av att bygga klart ringen runt Stockholm. De timslånga köerna över Essingeleden måste få ett slut. Enligt min uppfattning är det inte rimligt att alla trafik som färdas mellan norr och söder skall ledas över Essingeleden. Socialdemokraterna har aldrig orkat driva igenom ett beslut att bygga klart ringleden runt Stockholm, trots skriande behov. Alliansen har redan kommit ett steg på vägen.