torsdag 19 mars 2009

Pensionär i lågkonjunktur

Ingen kan ha missat de pågående spekulationerna och diskussionerna kring pensionernas storlek och framtida utveckling. Bakgrunden är att den finansiella krisen medfört plötsliga och stora minskningar av tillgångarna i AP-fonderna, vilket påverkar pensionerna.

Detta har lett till att det så kallade balanstalet sjunker till under 1,0000, vilket i sin tur leder till att den automatiska balanseringen (bromsen) riskerar att slå till nästa år. Vilket i sin tur innebär att pensionerna inte kan räknas upp med genomsnittsinkomsternas utveckling.

Inom pensionsgruppen, som består av de fyra Allianspartierna och Socialdemokraterna, är man överens om att det inte är rimligt att ett års exceptionella börsfall ska få så stor effekt på pensionerna. Den 10 februari enades pensionsgruppen om att ge Försäkringskassan i uppdrag att utvärdera bromsen. Det finns därför goda skäl att anta att balanstalet inte kommer att bli så negativt som dagens siffror antyder. Därför är spekulationerna hur mycket pensionerna kommer att minska just bara spekulationer i dagsläget. Vad som däremot redan är klart är att pensionärer med garantipension inte påverkas av den broms som riskerar att slå till nästa år. Personligen anser jag att dagens pensionssystem är bra också för pensionärerna. En förutsättning för att vi skall kunna behålla nuvarande välfärdssystem är att det är finansierat i budgeten.
utkast 13:01:00

Inga kommentarer: