onsdag 21 januari 2009

Könsneutral äktenskapslagstiftning blir verklighet

Äntligen har partierna i Alliansen enats och väckt en motion om Könsneutrala äktenskap. Min förhoppning är att motionen kan träda i kraft från och med den 1 maj i år. Huvudförslaget i motionen kan sammanfattas med att en persons kön blir oväsentligt för rätten att ingå äktenskap. Med förslaget blir bestämmelser i äktenskapsbalken och andra lagar som angår makar görs könsneutrala. Utgångspunkten är att alla människors lika värde och likhet inför lagen innebär att ingen ska behandlas annorlunda på grund av sexuell läggning eller könstillhörighet. Med motionen får två personer av samma kön, på samma vis som en man och en kvinna, ska ges möjlighet att manifestera sin kärlek och avsikt att leva i livslång trohet till varandra genom att ingå äktenskap. Jag stödjer motionen till fullo och kommer att verka för att den också antas av Riksdagen.

Inga kommentarer: