tisdag 20 september 2011

Budget 2011 – Tid för ansvar

Vi lever i en allt mer globaliserad värld. Turbulensen på den internationella marknaden slår hårt mot en liten och öppen ekonomi som den svenska. Dels via finansmarknaden med stora svängningar på börsen – dels genom realekonomin då omvärlden stramar åt och människor i andra länder därmed inte köper lika mycket svenska varor. Därmed försvagas förutsättningarna för den svenska ekonomin och risken är överhängande för att arbetstillfällen försvinner. Därför är det viktigt att ta ansvar och ökar säkerhetsmarginalerna i finanspolitiken. De fyra hörnstenarna i höstens budget är

1. Slå vakt om jobben
Arbetslinjen den främsta prioriteringen. Då är det viktigt att stödja de grupper som står långt från arbetsmarknaden när ekonomin går nedåt. En grupp som är drabbad av den internationella lågkonjunkturen är ungdomar . Ett stort antal ungdomar är yrkesverksamma inom restaurangbranschen och en sänkt restaurangmoms kan bidra till att fler jobb skapas inom denna bransch. För att öka ungdomars chans på arbetsmarknaden innehåller budgeten också extra anslag så att fler unga utan fullständiga grundskole- eller gymnasiebetyg kan återuppta studierna. För att göra det mer lönsamt för bland annat unga med försörjningsstöd att gå från bidrag till arbete, föreslås att en del av arbetsinkomsten inte räknas in när försörjningsstödets nivå ska beräknas.

2. Fortsatta satsningar på välfärd
I budgeten föreslås åtgärder för att värna välfärdsverksamheterna och tillse att skuldkrisens bördor fördelas rättvist. Det rör bland annat om bättre kvalitet, tillgänglighet och valfrihet i sjukvården och omsorgen, förbättringar i sjukförsäkringsreformen samt höjda bostadsbidrag för barnfamiljer och höjt bostadstillägg för pensionärer.

3. Ett robust finansiellt system
Alliansen har under de gångna åren genomfört ett flertal åtgärder för att stärka förutsättningarna för stabilitet i det svenska finansiella systemet. Turbulensen på den finansiella marknaden har synliggjort brister i reglering och tillsyn. Konsekvenserna av den internationella finanskrisen är tydliga: villkoren för tillväxt, jobb och välfärd har försämrats dramatiskt.

Inriktningen i Alliansens politik är tydlig: Stabilitet i det finansiella systemet ska säkras. Detta görs genom att fördela ytterligare resurser till övervakningen av finansmarknaderna och genom att tillse att bankerna står bättre rustade inför kommande kriser så att inte skattebetalarnas intressen äventyras.

4. En mer välfungerande ekonomi med varaktigt högre tillväxt
Sverige behöver vara starkt för att rustat inför den ökande internationella konkurrensen. För att förbättra utbildningssystemet fortsätter Alliansen sin långsiktiga satsning på skolan och prioriterar insatser för att öka kvaliteten i de gymnasiala yrkesutbildningarna.

Budgetens satsningar på infrastruktur skapar jobb bidrar därmed till att bygga Sverige starkt inför framtiden. Fem miljarder kronor satsas på järnvägar och vägar medan 495 miljoner satsas på bredbandsutbyggnad.

För att stärka svenska företags möjligheter att kunna rekrytera nödvändig expertis vill regeringen genom budgeten underlätta för svenska företag att rekrytera utländska experter och andra nyckelpersoner. Budgeten innehåller även förenklingar i de så kallade 3:12-reglerna, i syfte att stärka förutsättningarna för anställningar och investeringar i Sverige.