torsdag 19 september 2013

Fler studentbostäder med enklare byggregler

Bostadsbristen i Stockholm är här och nu. Det vet inte minst Stockholms studenter. Den rådande bostadsbristen är ett allvarligt samhällsproblem.

I dag finns endast 12 500 studentbostäder till huvudstadsregionens 80 000 studenter. Det är inte acceptabelt att studenter väljer bort utbildningar på grund av att de inte kan hitta någonstans att bo eller avbryter sin utbildning för att de saknar bostad. Studenter bör kunna fokusera på att uppnå goda studieresultat, inte på att ständigt jaga ny bostad.

Vi moderater har ett ansvar att göra något åt detta. Fler studentbostäder måste byggas. Därför vill vi förenkla reglerna för byggandet av studentbostäder så att det blir mer lönsamt och bättre speglar vad studenterna efterfrågar. I dag är reglerna många, snåriga och ibland helt onödiga. Då man bor i studentlägenhet en kortare tid tror vi att studenter kan tänka sig en annan standard om det innebär att bostadsbristen minskar. Boverket fick därför i uppdrag att se över nuvarande byggregler i syfte att förenkla regelverket så att fler studentbostäder kan byggas.

Rapporten som överlämnades till Socialdepartementet i slutet av juni innehåller en rad välkomna förslag. Bland annat höjs tillåten bullernivå från 55 decibel till 60 decibel vilket gör det enklare att bygga studentlägenheter i centrala lägen. Studentrum ska även få byggas på gamla vindar utan krav på hiss och man föreslår också förändringar i normen för hur en bostad ska utformas vilket innebär att lägenhetsarean kan minskas.

Även om Boverket kommer med flera bra förslag skulle vi Moderater vilja göra ännu mer. Tillgänglighet för handikappade är viktigt, men det bör finnas olika typer av bostäder i ett bestånd. Allt måste inte vara fullt ut tillgängligt. Vi tycker också att den tillåtna bullernivån kan höjas ännu mer.

Det är oerhört viktigt att se till att våra studenter har en studentbostad under studietiden. Problemet är här och nu och en lösning måste till. Studenter efterfrågar små, billiga lägenheter under kortare perioder. För att kunna tillhandahålla detta krävs att vi ifrågasätter alla byggregler som inte är grundläggande för människors säkerhet och hälsa.