torsdag 5 december 2013

Opostionen har också ett ansvar


Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets agerande för att retroaktivt bryta upp riksdagens budgetbeslut om höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt är anmärkningsvärt. Det anmärkningsvärda är inte att drygt en miljon löntagare får högre skatt än vad som beslutades av riksdagen den 20 november utan att (S), (MP) och (V) ger (SD) ett historiskt budgetinflytande.
Under budgetramverkets snart 20-åriga historia har det aldrig tidigare inträffat att riksdagen i efterhand ändrat en del av den beslutade budgeten på detta sätt. I riksdagsordningen (5 kap. 12 §) regleras att beslut om utgifter och inkomster ska fattas genom ett enda beslut. Detta beslut fattades den 20 november i år. När många andra länder väljer att förstärka sina budgetprocesser vill S urholka den ordning som tjänat Sverige väl i snart 20 år.
Riksdagsordningen och praxis har hitintills varit brett förankrade över parti- och blockgränser. Det vore särskilt olyckligt att göra avsteg från praxis med någon enstaka rösts övervikt.
Rättsutredningen som talmannen beställt säger att övervägande skäl talar för att det framlagda yrkandet bör anses strida mot 5 kap. 12 § riksdagsordningen. Om talmannen finner att förslaget strider mot riksdagsordningen är han skyldig att enligt 2 kap. 9 § riksdagsordningen vägra ställa proposition på ett yrkande om bifall till finansutskottets förslag.
I det fall talmannen kommer att vägra ställa proposition men oppositionspartierna vinner hänvisas ärendet till KU för fortsatt beredning.
För egen del noterar jag att Socialdemokraterna är beredda att göra avsteg från sina tidigare överenskommelser till förmån för Sverigedemokraterna. Det är i situationer som denna som de grundläggande värderingarna sätts på prov.