lördag 30 september 2017

En budget för ökad trygghet 
En av statens kärnuppgifter är att garantera lag och ordning. Respekt för och tillit till rättsstaten är grunden för ett fungerande samhälle. Därför behöver fler brott utredas och klaras upp än vad som är fallet idag. Det är på tok för enkelt att vara kriminell i dagens Sverige. Det räcker inte med tomma hot eller innehålls lösa löften för att öka tryggheten. Istället behövs resursförstärkning till polisen. Ökade ekonomiska resurserna är nödvändigt för att polisen skall kunna utföra sitt arbete. För att reducera de kriminellas framfart behövs det fler poliser och att poliserna väljer att stanna kvar i yrket. Därför innehåller det Moderata budgetförslaget resursförstärkningar om 10 miljarder till polisen över en treårsperiod, Det är den största satsningen på lag och ordning i Sverige på över 20 år. I det ökade anslaget ingår en lönesatsning som motsvarar 3000 kronor per polis och månad. Dock är det viktigt att påpeka att i slutändan kan beloppet variera eftersom det är arbetsmarknadens parter som förhandlar om lönerna.


Vi moderater anser att ler brott ska utredas och klaras upp inom rimlig tid. Med årets budgetförslag stärker vi rättskedjan med ökad resurser till Åklagarmyndigheten, Sveriges domstolar och Kriminalvården. Satsningarna vill vi genomföra i kombination med en bred kriminalpolitisk reformagenda med straffskärpningar för den som begår flera brott och för brott som har kopplingar till kriminella gäng,