fredag 18 september 2009

Framkomlighet med Förbifart

Efter att morgon efter morgon ha tillbringat tid med att i det närmaste stå stilla i en lång ringlande bilkö på Essingeleden känns behov av Förbifart Stockholm mycket påtagligt. Med fungerande leder runt Stockholm minskar köerna och därmed också de utsläpp som köerna genererar. Förbifarten medför även till trafiksystemet blir mindre lika känsligt för störningar än vad som är fallet idag. När ett stopp uppstår blir det möjligt att välja ett annat alternativ.

Eftersom fyra femtedelar av vägen byggs i tunnel undviks intrång i naturmiljöer, splittring av naturområden och bullerspridningen begränsas. Dagens Förbifart Stockholm är ett helt annat projekt än de som diskuterades under 1980- och 1990-talen.

Inga kommentarer: