tisdag 25 mars 2014

Ordning och reda i de offentliga finanserna


I finanskrisens spår har åtskilliga länder tvingats strama åt sin ekonomi. Sverige har klarat sig relativt väl och kunnat satsa för att stötta tillväxt och jobb. Genom styrkan i Sveriges offentliga finanser har Alliansen kunnat genomföra en aktiv finanspolitik.

I en lågkonjunktur är det inte ovanligt med ett visst underskott i de offentliga finanserna så länge förtroendet för dessa upprätthålls av hushåll, företag och finansmarknad. Det finansiella sparandet bedöms gå med underskott under 2014 och 2015 för att därefter gradvis återgå i överskott, i takt med att konjunkturen normaliseras. Den svenska finanspolitiken utgår från att överskottsmålet gäller. Överskottsmålet innebär att det finansiella sparande ti offentliga finanser ska motsvara en procent av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel. Om finanspolitiken inte anpassas efter konjunkturläget finns risk för att konjunktursvängningarna förstärks.

Bruttoskulden i Sverige har minskat sedan 2006, medan skulden har ökat i flertalet av EU:s medlemsländer. Den svenska bruttoskulden beräknas till cirka 42 procent av BNP först 2014, vilket kommer att vara en av de lägsta inom EU.

Även om Sverige har klarat finanskrisen relativt bra har vi också påverkats. Svag efterfrågan från omvärlden har dämpat utvecklingen av den svenska BNP: n liksom arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att Sverige också fortsättningsvis driver en politik som stöttar ekonomin, företagandet och jobben. Detta görs bäst med ordning och reda i de offentliga finanserna.