måndag 28 maj 2012

Nej till tvångsgifte

Trots att Sverige i mångt och mycket är ett tryggt och fritt land för de allra flesta råder omfattande oegentligheter på sina håll. Våld mot kvinnor sker till stora delar bakom hemmets dörrar och gör hemmet till en solskensplats för många personer, såväl kvinnor som barn. Det hedersrelaterade våldet är en del av våldet mot kvinnor speglar, precis som allt våld, en beklaglig del av Sverige. Dessutom utgör situationer som involverar tvångsgifte ett omfattande problem som försatt många unga kvinnor i en outhärdlig situation. För att komma till rätta med problemen med tvångsgifte och barnäktenskap behövs insatser på flera håll. Därför välkomnar jag att en utredning föreslår en kriminalisering av tvångs- och barngifte. Därtill föreslår utredningen att möjligheten till dispens för äktenskap mellan personer under 18 år tas bort. Som i ett led i förstärkningen av unga kvinnors trygghet och självständighet välkomnar jag förslagen. De utgör en nödvändig byggsten i arbetet med att värna mänskliga rättigheter, även i Sverige.