onsdag 28 november 2012

För en friare handel

I går var jag i Bryssel och deltog i ett interparlamentariskt utskottssammanträde om förslaget till en gemensam europeisk köplag. Vi diskuterade den gränsöverskridande handeln, hur denna kan underlättas och därmed förbättra den inre marknadens funktion för såväl säljare som konsument. Det är en aktuell fråga som är viktig att diskutera. Med en ökad handel växer den inre marknaden vilket är till gagn för alla européer.

Eftersom näthandeln ökar så ökar även behovet av att formulera en ny, gränsöverskridande köplag.
Den svenska konsumenträtten gäller inte vid handel över nationsgränserna. Med en konsumentlagstiftning som gäller över landsgränserna kan konsumenternas förtroende för näthandel öka.

Det förslag som diskuteras bygger på frivillighet. I det fall säljare och köpare kommer överens skulle den europeiska köplagen träda i kraft och den nationella köplagen träda tillbaka.

En ändrad lagstiftning får emellertid inte leda till problem med krävande administration så att det tillkommer kostnader som håller den enskilde företagaren utanför. I stället måste det ske genom tydlighet och tillgänglighet där den gemensamma europeiska köplagen ska vara rättsligt hållbar och erbjuda ett sammantaget högt konsumentskydd. Det är även viktigt att regelverket innebär en avvägd och rimlig balans mellan näringsidkar- och konsumentintressen.

I moderna tider bör vi ha moderna system. Då gäller det att lyfta blicken och inte bara se till närområdet. Handeln är i dag högst gränsöverskridande och det gäller att lagstiftningen följer med i den utvecklingen.